Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Samverkan för bästa skola

Centrum för skolledarutveckling är involverat i projektet ”Samverkan för bästa skola”. Projektet genomförs på uppdrag av regeringen och syftar till att stödja skolor med låga kunskapsresultat eller skolor med hög andel elever som inte fullföljer sina studier.

Av skollagen framgår att utbildningen i svensk skola syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov, och en strävan ska vara att uppväga skillnader i barns förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Alla barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de kan utvecklas så långt som möjligt.

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. (1 kap. skollagen [2010:800]).

Tyvärr fungerar detta inte alltid och därför pågår sedan några år ett mycket stort arbete med att stödja dessa skolor. Projektet är ett regeringsuppdrag och har fått benämningen "Samverkan för bästa skola". Insatserna ska riktas till skolor med låga kunskapsresultat eller med hög andel elever som inte fullföljer sina studier och som har eller bedöms få svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand, dvs. hjälp utifrån behövs.

Projektet kan beskrivas som: Skolutveckling via handledning – en framkomlig väg för lågpresterande skolor?

Vad krävs för att en konsultinsats ska bli lyckad? Föreligger det tillräcklig substans och kunnande, en vilja att förbättra verksamheten, en tilltro till eleverna, en tilltro till kollegorna, en utvecklingsbar ledningsorganisation, och framförallt en vilja att söka och få hjälp med utvecklingen.

Centrum för skolledarutveckling är involverad i flera av de utvecklingsinsatser som pågår och kommer att pågå de närmaste fem åren.