Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Covid-19-information till studenter med VFU/klinisk praktik i hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Nedan följer information för studenter som har verksamhetsförlagd utbildning, VFU/klinisk praktik inom hälso- och sjukvård i Norra sjukvårdsregionen samt studenter som har VFU i kommunal regi.

VFU/klinisk praktik i regioner

För dig som är student vid Umeå universitet och som har undervisning i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/klinisk praktik inom Norra sjukvårdsregionen (dvs. Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland samt Region Jämtland-Härjedalen) gäller följande:

 • Samtliga fyra regioner ovan har uttalat att VFU/klinisk praktik fortgår enligt plan tills något annat meddelas.
 • Regler gällande symptom/sjukdom, och återgång till VFU/klinisk praktik för studenter efter symptom/sjukdom eller resa, följer samma regler som för de anställda i respektive region.
 • Studenter med VFU/klinisk praktik i hälso- och sjukvård är skyldiga att ta del av och hålla sig uppdaterad om respektive regions råd, riktlinjer, uppmaningar och beslut.
  Nedan återfinns länkar och mer information för respektive region.
 • Vid osäkerhet kan studenter alltid, oavsett region, vända sig till kursledning eller universitetslärare på aktuell studieort (eller till huvudhandledare eller handledare på orten) med frågor om respektive regions olika förhållningsregler.
 • VACCINATION mot covid-19 har erbjudits till samtliga studenter med två doser och anmälan för den tredje dosen är nu öppen.

Mer information från Region Norrbotten
Externt tillgänglig information:
https://www.norrbotten.se/sv/Halsa-och-sjukvard/Smittskydd-i-Norrbotten/Information-om-nya-coronaviruset/
Intern information:
Finns på intranätet (frisk, symtomfri utan tecken på luftvägsbesvär)

Mer information från Region Västerbotten
Extern tillgänglig information:
https://regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/vardhygien/corona

Region Västerbotten har också publicerat riktlinjer specifikt riktad till dig som student. Dessa hittar du här!
Intern information:
Finns på intranätet LINDA

Studenter med verksamhetsförlagd utbildning VFU/klinisk praktik ska när de hämtar ut provtagningskit till den person som bemannar i provutlämningen ange att de är vårdstudenter. De ska säga att de ska ha regionkit. När de registrerar sitt prov på direktest.se ska de i fritextruta skriva utbildning, termin och den avdelning där de är placerade på praktiken. Till exempel ”Läkarstud T8, ort akut” eller ”Sskstud T4, ambulansen”.

 

Mer information från Region Västernorrland
Extern tillgänglig information:
https://www.rvn.se/sv/For-vardgivare/Smittskydd/smittor/covid-19/

Intern information:
Finns på intranätet

Mer information från Region Jämtland Härjedalen
Externt tillgänglig information:
https://regionjh.se/coronainternt
https://regionjh.se/forpersonalovrigavardgivarepartners/halsoochsjukvard/smittskyddochvardhygien/arkivsmittskydd/informationomcoronavirusetikina.5.ad722a016fb00b0cc37b3.htm
Intern information:
Finns på intranätet 
https://insidan.regionjh.se/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/fastnaladenyheter/fastnaladenyheter/coronacovid19uppdaterad113sammandragfrandagensinformationihorsalen.5.3586925b16fb00b51955bc.html

Rutin för corona provtagning för läkarstudenterna RJH
Vid misstanke på covid-19 sjukdom
Stanna hemma och isolera dig

Ring Infektionsmottagningens corona-telefon 063-15 37 90. Telefontid: Vardagar klockan 8-16

Provtagning sker efter tidsbokning mån-tors kl. 10.00, fredagar kl. 10 och kl. 14 samt vid behov på söndagar kl. 10.00.

Följande uppgifter ska kunna lämnas om den som ska provtas: namn, personnummer, telefonnummer, reseanamnes samt symtom och exponering.

VFU i kommuner

För dig som är student vid Umeå universitet och som har undervisning i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i någon av kommunerna i Västerbotten eller kommunerna i Västernorrland gäller följande:

 •  Samtliga kommuner i Västerbotten och Västernorrland har meddelat att VFU fortgår som vanligt. Inom Västerbotten får endast vaccinerade studenter genomföra VFU i patientnära arbete. Liknande restriktioner kan finnas även i Västernorrland. (OBS att VFU vid enskilda, särskilt belastade verksamheter trots detta kan behöva ställas in eller styras om utifrån verksamhetschefs bedömning.)

 • Regler gällande symptom/sjukdom, och återgång till VFU för studenter efter symptom/sjukdom eller resa, följer samma regler som för de anställda i respektive kommun. Kontakta handledare/huvudhandledare vid tveksamhet.

 • Studenter med VFU i hälso-/sjukvård och äldreomsorg är skyldiga att ta del av och hålla sig uppdaterad om respektive kommuns råd, riktlinjer, uppmaningar och beslut.

 • VACCINATION mot Covid-19 med två doser har erbjudits till samtliga studenter och anmälan till dos tre har öppnats.

Krav på vaccination

Den 12 november 2021 fattade Region Västerbottens hälso- och sjukvårdsdirektör Britta Winsa beslut om att studenter som är ovaccinerade mot covid-19 inte längre får göra sin verksamhetsförlagda utbildning inom regionens verksamheter. Så här skrev Region Västerbotten:

”Region Västerbotten ställer krav på vaccination mot covid-19 vid verksamhetsförlagd utbildning

Region Västerbotten kommer inte att tillåta ovaccinerade vårdstudenter på verksamhetsförlagd utbildning från och med höstterminen 2021 och fram till att annat beslut fattas.

Det är ett ställningstagande Region Västerbotten gör på grund av skyldigheten att som vårdgivare upprätthålla god patientsäkerhet. I de mycket sällsynta fall det kan finnas medicinska skäl för en vårdstudent att avstå vaccin mot covid-19 kan utbildningsgivaren samråda med Region Västerbotten för att komma fram till ett individuellt beslut.”

Aktuell information som gick ut 12 november 2021 till samtliga programstudenter

"Med detta mejl vill vi göra alla studenter som har pågående eller kommande VFU/klinisk praktik uppmärksamma på att Region Västerbotten har fattat ett beslut gällande krav på vaccination mot covid-19. Detta beslut är baserat på en bedömning vad gäller patientsäkerhet och betyder i praktiken att inga ovaccinerade studenter kommer tillåtas att göra sin VFU/kliniska praktik inom ramen för Region Västerbottens verksamhet. Vidare förväntar vi oss att både kommuner och andra regioner med stor sannolikhet kommer att följa efter.

Om du är ovaccinerad kommer du alltså inte att kunna slutföra din kurs innan du vaccinerat dig om du har kvarvarande moment inom klinisk praktik/VFU. Detta i och med att de uppställda förväntade studieresultaten inte kan nås på alternativt sätt så länge Region Västerbottens beslut gäller. Umeå universitet har tidigare tagit ett beslut att följa mottagande verksamheters beslut om krav för deltagande i deras verksamhet (FS 1.1-821-21).

På Campus Umeå finns en drop in-mottagning för kostnadsfri vaccination mot covid-19 för dig som behöver detta.

Du som av medicinska skäl har avråtts att vaccinera dig behöver ta kontakt med behandlande läkare för intyg. Intyget ska i sin tur lämnas till verksamhetschefen på den klinik där du gör din kliniska praktik/VFU. Verksamhetschefen tar då ställning till om du kan beviljas undantag från kravet på covid-19 vaccination."

Kommuner

Kommunerna i Västerbotten har meddelat att de inte kan erbjuda VFU i patientnära arbete för ovaccinerade studenter.

Frågor och svar om krav på vaccination

Nedan följer några frågor och svar som du kan ha till följd av Region Västerbottens beslut och krav.

Vad innebär detta för teoretisk undervisning?

Umeå universitet ställer inga krav på vaccination för att delta i den teoretiska undervisningen. Ovaccinerade uppmanas dock att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för ovaccinerade, vilket bland annat innebär att ta eget ansvar för att hålla avstånd till andra.

Läs bland annat Vanliga frågor och svar eller Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Vad innebär detta för praktisk undervisning?

Det är enbart den verksamhetsförlagda utbildningen inom Region Västerbotten som påverkas av beslutet. Praktisk undervisning i Umeå universitets regi, som laborationer, status- och konsultationsövningar med skådespelare och/eller i grupp omfattas inte av Region Västerbottens beslut.

Praktisk undervisning på Kliniskt träningscentrum (KTC) med universitetsanställd personal räknas inte heller som verksamhetsförlagd utbildning eller klinisk praktik och kan därför genomföras även utan vaccination.

Vad innebär detta för praktiska examinationer som OSCE?

OSCE är en praktisk examination inom ramen för Umeå universitets verksamhet. Det involverar inte möten med patienter inom ramen för Region Västerbottens verksamhet. På OSCE är det därför inget krav på covid-19-vaccination, även om universitetet starkt rekommenderar detta.

Vad innebär detta för praktiska examinationer i klinik, som sit-in, Mini-CEX och AssCE?

Alla praktiska examinationer som sker på någon av Region Västerbottens kliniker eller mottagningar omfattas av beslutet. Du behöver därför vara vaccinerad för att delta i sit-in, Mini-CEX och AssCE, och liknande.

Påverkar beslutet min chans som ovaccinerad att bli antagen till min utbildning?

Nej. Vaccinationsstatus är inte ett behörighetskriterium för att antas till en utbildning. Däremot kan det påverka din möjlighet att genomföra utbildningen. Om kravet kvarstår då det blir dags för verksamhetsintegrerade moment, till exempel verksamhetsförlagd utbildning eller klinisk praktik, kan inte Umeå universitet garantera att du får en godkänd praktikplats.

Påverkar beslutet min chans som ovaccinerad att slutföra min utbildning?

Ja. Vaccination är ett krav som Region Västerbotten ställer för att du ska få praktikplats inom regionen. Det är också möjligt att fler regioner och kommuner kommer att införa dessa krav. Är du ovaccinerad kan universitetet därför inte garantera att du kan genomföra din praktik i enlighet med kursplanens krav.

Jag har haft covid-19. Behöver jag verkligen vaccineras?

Region Västerbotten har i sitt beslut ställt krav på vaccination oavsett genomgången covid-19-infektion.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla över en viss ålder, inklusive de som haft covid-19, vaccineras.

Läs om vaccination i olika grupper (Folkhälsomyndigheten)

Läs om vaccination i allmänhet (Folkhälsomyndigheten)

Jag reagerade på första vaccinationen och vill inte ta en andra dos vaccin. Hur ska jag göra?

Biverkningar efter vaccinationer är vanliga, men i normalfallet inte till den grad att man inte ska ta den andra dosen. Ta kontakt med din läkare. Om det varit en så allvarlig biverkan att du rekommenderas av din läkare att inte ta en andra dos, så ber du läkaren utfärda ett intyg. Intyget tar du med till den verksamhetschef som du skulle ha gjort verksamhetsförlagd utbildning eller klinisk praktik hos, så kan verksamhetschefen ta ställning till intyget och om det av medicinska skäl ska göras ett undantag från kravet på vaccination.

Läs om biverkningar och att ta andra dosen (Folkhälsomyndigheten)

Jag har rekommenderats av läkare att inte ta en andra dos. Hur ska jag göra?

Biverkningar efter vaccinationer är vanliga, men i normalfallet inte till den grad att man inte ska ta den andra dosen. Om biverkningarna varit så allvarliga att du rekommenderats av din läkare att inte ta en andra dos, så ber du läkaren utfärda ett intyg. Intyget tar du med till den verksamhetschef som du skulle ha gjort verksamhetsförlagd utbildning eller klinisk praktik hos, så kan verksamhetschefen ta ställning till intyget och om det av medicinska skäl ska göras ett undantag från kravet på vaccination.

Läs om biverkningar efter första dosen (Folkhälsomyndigheten)

Hur visar jag att jag har blivit vaccinerad mot covid-19?

Om verksamhetschefen på den klinik där du skulle ha gjort verksamhetsförlagd utbildning eller klinisk praktik efterfrågar bevis på att du har vaccinerats mot covid-19, så kan du visa detta med ett covidbevis från www.covidbevis.se.

Vad krävs för att jag ska uppfylla kravet om att vara vaccinerad?

För att betraktas som vaccinerad ska du vara vaccinerad mot covid-19. Exakta krav på exempelvis antal doser eller tid sedan senaste dosen fastställs av respektive vårdgivare.

Var kan jag vaccinera mig?

Region Västerbotten har lagt ut information om vaccinationer på 1177.

Vaccination i Umeå

För övriga orter och regioner: sök på 1177.se eller på regionens webbplats.

Varför har Medicinska fakulteten ett vaccinationsprogram?

Syftet med vaccinationerna är att skydda mot att bli smittad och att minska risken för att smitta andra. Vad gäller covid-19 är det patientsäkerheten som lyfts fram som väsentlig.

Umeå universitet har nära 3 000 studenter som gör VFU eller klinisk praktik inom någon av de fyra regionerna i norr. Region Västerbotten är den region där störst antal av våra studenter gör sin VFU eller kliniska praktik. Region Västerbotten rekommenderar starkt att alla medarbetare och studenter är vaccinerade i enlighet med barnvaccinationsprogrammet, har uppdaterat skydd mot stelkramp och är vaccinerade mot Hepatit B. Just nu finns också ett absolut krav om vaccination mot covid-19 för att få praktikplats.

Inom vilket lagrum är beslutet fattat om att ha ett vaccinationsprogram för studenter?

Umeå universitets uppgift är att förbereda studenter för sina studier. Universitetet har också ett arbetsmiljöansvar för såväl personal som studenter. För VFU och klinisk praktik förbereder vi studenterna för att kunna göra sin praktik inom regionerna. Därför har Medicinska fakulteten vid Umeå universitet ett vaccinationsprogram som tagits fram i samverkan med Smittskyddsenheten och Vårdhygien inom Region Västerbotten. Högskoleförordningen och Förvaltningslagen är två av de författningar som styr vår verksamhet.

Syftet med att ta fram ett vaccinationsprogram inom fakulteten är att tydliggöra vilka krav som kan komma att ställas i samband med VFU och klinisk praktik inom samverkande regioner. Fakultetens vaccinationsprogram är en rekommendation till individen utifrån samverkande regioners krav för genomförande av praktik. Konsekvensen av att inte uppfylla samverkande regioners krav kan bli att studenten inte kan slutföra sin utbildning.

Inom vilket lagrum hanteras undantag från vaccinationskravet?

Alla undantag från vaccinationskravet handläggs av Region Västerbotten, vilket är den myndighet som fattat beslutet och som har ansvaret för patientsäkerheten. Region Västerbottens verksamhet styrs bland annat av Hälso- och sjukvårdslagen, Patientsäkerhetslagen och Förvaltningslagen.

Fler frågor

Om du har andra frågor är du välkommen att höra av dig till vicedekan för samverkan kring klinisk utbildning.