Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Covid-19-information till studenter med VFU/klinisk praktik i hälso- och sjukvård och äldreomsorg

(Uppdaterad: 8 september 2020) Nedan följer information för studenter som har verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/klinisk praktik inom hälso- och sjukvård i Norra sjukvårdsregionen samt studenter som har VFU i kommunal regi.

VFU/klinisk praktik i regioner

För dig som är student vid Umeå universitet och som har undervisning i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/klinisk praktik inom Norra sjukvårdsregionen (dvs. Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland samt Region Jämtland-Härjedalen) gäller följande:

 • VFU/klinisk praktik genomförs enligt plan om huvudman godkänner detta och handledning för studenten kan säkerställas.
  Samtliga fyra regioner ovan har uttalat att VFU/klinisk praktik fortgår enligt plan tills något annat meddelas.
 • Regler gällande symptom/sjukdom, och återgång till VFU/klinisk praktik för studenter efter symptom/sjukdom eller resa, följer samma regler som för de anställda i respektive region.
 • Studenter med VFU/klinisk praktik i hälso- och sjukvård är skyldiga att ta del av och hålla sig uppdaterad om respektive regions råd, riktlinjer, uppmaningar och beslut.
  Nedan återfinns länkar och mer information för respektive region.
 • Vid osäkerhet kan studenter alltid, oavsett region, vända sig till kursledning eller universitetslärare på aktuell studieort (eller till huvudhandledare eller handledare på orten) med frågor om respektive regions olika förhållningsregler.

Mer information från Region Norrbotten
Externt tillgänglig information:
Ännu ej tillgänglig
Intern information:
Finns på intranätet (frisk, symtomfri utan tecken på luftvägsbesvär)

Mer information från Region Västerbotten
Extern tillgänglig information:
https://regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/vardhygien/corona
Intern information:
Finns på intranätet LINDA

Mer information från Region Västernorrland
Extern tillgänglig information:
https://www.rvn.se/sv/For-vardgivare/Smittskydd/smittor/covid-19/covid-19-och-smittskydd-pa-arbetsplatsen/
Intern information:
Finns på intranätet

Mer information från Region Jämtland Härjedalen
Externt tillgänglig information:
https://regionjh.se/coronainternt
https://regionjh.se/forpersonalovrigavardgivarepartners/halsoochsjukvard/smittskyddochvardhygien/arkivsmittskydd/informationomcoronavirusetikina.5.ad722a016fb00b0cc37b3.htm
Intern information:
Finns på intranätet 
https://insidan.regionjh.se/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/fastnaladenyheter/fastnaladenyheter/coronacovid19uppdaterad113sammandragfrandagensinformationihorsalen.5.3586925b16fb00b51955bc.html

VFU i kommuner

För dig som är student vid Umeå universitet och som har undervisning i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i någon av kommunerna i Västerbotten eller kommunerna i Västernorrland gäller följande:

 •  Samtliga kommuner i Västerbotten och Västernorrland har meddelat att VFU fortgår som vanligt. (OBS att VFU vid enskilda, särskilt belastade verksamheter trots detta kan behöva ställas in eller styras om utifrån verksamhetschefs bedömning.)

 • Regler gällande symptom/sjukdom, och återgång till VFU för studenter efter symptom/sjukdom eller resa, följer samma regler som för de anställda i respektive kommun. Kontakta handledare/huvudhandledare vid tveksamhet.

 • Studenter med VFU i hälso-/sjukvård och äldreomsorg är skyldiga att ta del av och hålla sig uppdaterad om respektive kommuns råd, riktlinjer, uppmaningar och beslut.