Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 maj 2021)

printicon

Covid-19-information till studenter med VFU/klinisk praktik i hälso- och sjukvård och äldreomsorg

(Uppdaterad: 8 mars 2021) Nedan följer information för studenter som har verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/klinisk praktik inom hälso- och sjukvård i Norra sjukvårdsregionen samt studenter som har VFU i kommunal regi.

VFU/klinisk praktik i regioner

För dig som är student vid Umeå universitet och som har undervisning i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/klinisk praktik inom Norra sjukvårdsregionen (dvs. Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland samt Region Jämtland-Härjedalen) gäller följande:

 • VFU/klinisk praktik genomförs enligt plan om huvudman godkänner detta och handledning för studenten kan säkerställas.
  Samtliga fyra regioner ovan har uttalat att VFU/klinisk praktik fortgår enligt plan tills något annat meddelas.
 • Regler gällande symptom/sjukdom, och återgång till VFU/klinisk praktik för studenter efter symptom/sjukdom eller resa, följer samma regler som för de anställda i respektive region.
 • Studenter med VFU/klinisk praktik i hälso- och sjukvård är skyldiga att ta del av och hålla sig uppdaterad om respektive regions råd, riktlinjer, uppmaningar och beslut.
  Nedan återfinns länkar och mer information för respektive region.
 • Vid osäkerhet kan studenter alltid, oavsett region, vända sig till kursledning eller universitetslärare på aktuell studieort (eller till huvudhandledare eller handledare på orten) med frågor om respektive regions olika förhållningsregler.
 • VACCINATION mot Covid-19 kommer genomföras särskilt för de studenter som har patientnära VFU/klinisk praktik under VT21. Inom RVB kommer särskilt utsedd enhet att ta hand om detta för alla studenter. Mer information kring detta kommer tillgängliggöras så snart som det är möjligt. I nuläget finns det begränsat antal vaccindoser att tillgå.

Mer information från Region Norrbotten
Externt tillgänglig information:
https://www.norrbotten.se/sv/Halsa-och-sjukvard/Smittskydd-i-Norrbotten/Information-om-nya-coronaviruset/
Intern information:
Finns på intranätet (frisk, symtomfri utan tecken på luftvägsbesvär)

Mer information från Region Västerbotten
Extern tillgänglig information:
https://regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/vardhygien/corona
Region Västerbotten har beslutat (201103) att munskydd skall användas i patientnära situationer för att skydda patienterna från asymtomatisk smitta. Mer information om detta återfinns i länken ovan. Som student kommer du bli informerad av din handledare/klinikchef i förekommet fall.
Region Västerbotten har också publicerat riktlinjer specifikt riktad till dig som student. Dessa hittar du här!
Intern information:
Finns på intranätet LINDA

Notera att det gjorts ett förtydligande av instruktion till vårdstudenter som ska använda egenprovtagning för covid-19 med PCR.


Studenter med verksamhetsförlagd utbildning (vfu)/klinisk praktik ska när de hämtar ut provtagningskit till den person som bemannar i provutlämningen ange att de är vårdstudenter. De ska säga att de ska ha regionkit. När de registrerar sitt prov på direktest.se ska de i fritextruta skriva utbildning, termin och den avdelning där de är placerade på vfu. Till exempel ”Läkarstud T8, ort akut” eller ”Sskstud T4, ambulansen”.

 

Mer information från Region Västernorrland
Extern tillgänglig information:
https://www.rvn.se/sv/For-vardgivare/Smittskydd/smittor/covid-19/covid-19-och-smittskydd-pa-arbetsplatsen/
Intern information:
Finns på intranätet

Mer information från Region Jämtland Härjedalen
Externt tillgänglig information:
https://regionjh.se/coronainternt
https://regionjh.se/forpersonalovrigavardgivarepartners/halsoochsjukvard/smittskyddochvardhygien/arkivsmittskydd/informationomcoronavirusetikina.5.ad722a016fb00b0cc37b3.htm
Intern information:
Finns på intranätet 
https://insidan.regionjh.se/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/fastnaladenyheter/fastnaladenyheter/coronacovid19uppdaterad113sammandragfrandagensinformationihorsalen.5.3586925b16fb00b51955bc.html

Rutin för corona provtagning för läkarstudenterna RJH
Vid misstanke på covid-19 sjukdom
Stanna hemma och isolera dig
Ring Infektionsmottagningens corona-telefon 063-15 37 90. Telefontid: Vardagar klockan 8-16
Provtagning sker efter tidsbokning mån-tors kl. 10.00, fredagar kl. 10 och kl. 14 samt vid behov på söndagar kl. 10.00.
Följande uppgifter ska kunna lämnas om den som ska provtas: namn, personnummer, telefonnummer, reseanamnes samt symtom och exponering.

VFU i kommuner

För dig som är student vid Umeå universitet och som har undervisning i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i någon av kommunerna i Västerbotten eller kommunerna i Västernorrland gäller följande:

 •  Samtliga kommuner i Västerbotten och Västernorrland har meddelat att VFU fortgår som vanligt. (OBS att VFU vid enskilda, särskilt belastade verksamheter trots detta kan behöva ställas in eller styras om utifrån verksamhetschefs bedömning.)

 • Regler gällande symptom/sjukdom, och återgång till VFU för studenter efter symptom/sjukdom eller resa, följer samma regler som för de anställda i respektive kommun. Kontakta handledare/huvudhandledare vid tveksamhet.

 • Studenter med VFU i hälso-/sjukvård och äldreomsorg är skyldiga att ta del av och hålla sig uppdaterad om respektive kommuns råd, riktlinjer, uppmaningar och beslut.

 • VACCINATION mot Covid-19 kommer genomföras särskilt för de studenter som har patientnära VFU/klinisk praktik under VT21 i kommun. Notera - vaccination kommer ske i RVBs regi med en särskilt utsedd enhet att ta hand om detta för alla studenter. Mer information kring detta kommer tillgängliggöras så snart som det är möjligt. I nuläget finns det begränsat antal vaccindoser att tillgå.