"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Djurförsöksetiskt tillstånd

I Sverige ska all forskning med djurförsök godkännas av djurförsöksetisk nämnd innan försöken får utföras, d.v.s. ett djurförsöksetiskt tillstånd utfärdas.

Kravet på etisk prövning gäller levande däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar och rundmunnar. Även embryon under senare delen av utvecklingen omfattas. Det krävs inte något etiskt tillstånd för ringmärkning av fåglar eller utfordringsförsök som genomförs i samband med vanlig djurhållning.

Djurförsök skall alltså prövas av en djurförsöksetisk nämnd, i princip ska värdet av försöket vara större än det lidande djuren kan utsättas för, och djurförsök får inte heller utföras om det finns ett lika bra alternativ (d.v.s. djurfritt) till djurförsök.

Intern hantering av etiska ansökningar på Umu

Alla etikansökningar föregås av ett samråd mellan sökande, universitetsveterinär och godkänd föreståndare (utsedd av Jordbruksverket) inom Umeå universitets organisation. Samrådet pågår även under ansökningsförfarandet och när ansökan skickas till den regionala djurförsöksetiska nämnden är den beredd och innehållet godkänd av föreståndare och universitetsveterinär.

Regional djurförsöksetisk nämnd

I landets finns sex regionala djurförsöksetiska nämnder (placerade på Hovrätten) och som har till uppgift att väga nyttan av försöken mot lidande för djuren. Nämnderna har ansvar för varsin svensk region, en av dem finns i Umeå på Hovrätten för Övre Norrland.

Nämnderna har vardera 14 ledamöter, som sammanträder ungefär en gång i månaden. Varje nämnd är uppdelad i flera beredningsgrupper som ser till att ansökningarna är korrekta, begripliga och fullständiga. Detta innebär att när ansökningarna väl ligger på bordet vid nämndmötet är de flesta oklarheter uppklarade, vilket är en förklaring till att avslagen är så få.

Nämndens beslut är bindande men kan överklagas till Centrala djurförsöksetisk nämnden. Den centrala djurförsöksetiska nämnden skall också utvärdera vissa djurförsök i efterhand (se nedan om utvärdering av vissa försök i efterhand).

Ansökningsförfarande

Ansökningsförfarande för etiskt tillstånd sker online i en ny e-tjänst (mars 2023) hos Jordbruksverket.

Kom ihåg att den populärvetenskapliga sammanfattningen ska också skrivas online i en EU e-tjänst, ALURES som återfinns på Jordbruksverket.

För att underlätta ansökningsprocessen läs våra tips om e-tjänsten och  ansökningsförfarandet som finns på vår informationsyta (endast tillgänglig för anställda vid Umeå universitet).

Starta försök

Inga djurförsök får starta innan den regionala djurförsöksetiska nämnden har godkänt ansökan och UCCB har fått beslutet skriftligen.

Utvärdering av djurförsök i efterhand

I enlighet med EU direktivet 20101/63/EU och §21 fjärde stycket i Djurskyddslagen (1988:534) ska vissa försök utvärderas i efterhand.

Utvärdering ska göras på:

 1. alla försök där primater används,

 2. alla försök som klassificeras i svårhetsgraden "avsevärd", samt

 3. övriga försök som den regionala djurförsöksetiska nämnden har beslutat ska utvärderas.

Om djurförsöksetiska nämnden beslutar om att utvärdering ska ske i efterhand ska det redovisas i det godkända etiska tillståndet. 

Utvärderingen sköts av den Centrala djurförsöksetiska nämnden.

Ändring av djurförsöksetiskt tillstånd

Det finns två möjliga sätt att göra ändringar av djurförsöksetiskt tillstånd:

A. Om djurantalet ändras och/eller djurvälfärden påverkas

Om ändringar av djurförsöksetiskt tillstånd innebär att antalet försöksdjur ökar eller det inverkar negativt på försöksdjurens välfärd ska ansökan hanteras av den regionala djurförsöksetiska nämnden, kontakta föreståndaren för tips och samråd.

B. Om varken djurantal eller djurvälfärd påverkas

Om ändringar av djurförsöksetiskt tillstånd innebär att varken djurantal eller djurvälfärd påverkas  då kan det lokala djurskyddsorganet (DO) besluta om ändringar i etiktillståndet under förutsättning att ändringarna: 

 • inte riskerar att inverka negativt på försöksdjurens välfärd

 • inte innebär en ökning i antalet försöksdjur

 • inte påverkar möjligheten att uppnå syftet eller målet med försöket

 • inte negativt påverkar

a) försökets svårhetsgrad,
b) slut- eller avbrytningspunkt,
c) försökstider,
d) försöksdjurens övervakning under djurförsöket, samt
e) inhysning, skötsel eller märkning som kräver godkännande      av en djurförsöksetisk nämnd.

 

Exempel på ändringar som DO kan komma att beakta:

 • Ändring av rent administrativ karaktär såsom byte av försöksledare, byte av föreståndare och byte av försöksdjursanläggning

 • Ändring av narkosmedel

 • Ändring av narkosmetod om denna orsakar mindre lidande eller är likvärdig med den som är godkänd i det gällande etiska tillståndet

 • Ändring av dosering om detta inte medför ökat lidande, för sådan ändring krävs dokumentation som styrker framställan.

 • Ändring/byte av art inom samma taxa (djurslag) men för gnagare får inte byte ske till transgena djur

Ansökan sker på särskild blankett, mer information och blankett återfinns på vår informationssida som endast är tillgänglig för anställda vid Umeå universitet.

Om djurskyddsorganet bedömer att ändringen av det etiska godkännandet inte uppfyller dessa förutsättningar ska djurskyddsorganet avslå ärendet.

Om djurskyddsorganet avslår ärendet kan sökanden i vanlig ordning ansöka om ändring hos den regionala djurförsöksetisk nämnd, se punkt A.

Senast uppdaterad: 2023-12-08