"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Försöksdjursutbildning - Försöksdjursvetenskap

EU-direktivet 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål kräver att den som avser att utföra försök med djur måste ha genomgått adekvat utbildning.

Försöksdjursvetenskap

Utbildning i försöksdjursvetenskap är obligatoriskt för dig som ska arbeta med eller bedriva forskning som involverar försöksdjur på Umeå universitet.

Teoretisk webbaserad kurs innefattande blocken; a) Svensk lagstiftning och etik samt välja b) smågnagare eller c) zebrafisk. Du måste klara den teoretiska kursen innan du kan börja den praktiska delen.

Den praktiska kursen för smågnagare innefattar djurhantering, procedurer och examinering.

De praktiska kursmomenten av försöksdjursutbildningen för smågnagare hålls en gång i månaden under terminstid, se Kurstillfällen, och är uppdelade i två moment; djurhantering och procedurer.

Det praktiska momentet i zebrafiskkursen kan bokas efter godkänd teoretisk kursdel.

Hela kursen, teoretisk del och praktisk del, ger totalt 3 högskolepoäng.

Webbaserad teoretisk kurs

För mer information och tillgång/tillträde till den webbaserade teoretiska delen av kursen i försöksdjursvetenskap ska du som handledare/forskare anmäla dig själv och de medarbetare (doktorander, postdocs och forskande personal) som behöver försöksdjursutbildning till prefekten UCCB.

Efter genomgången teoretisk del skickar du en e-post och informerar  prefekten UCCB att du är klar med alla moduler, vilket leder till att du blir kallad till den första praktiska momentet- djurhanteringDu måste meddela universitetsveterinär eller manager om du inte kan komma till det föreslagna datumet och anmäla dig till ett senare datum, se Kurstillfällen.

För zebrafiskkursen bokas det praktiska momentet med ansvarig för Umeå Zebrafiskfacilitet (UZF).

Praktisk kurs - Försöksvetenskap för forskare-gnagare (mus och råtta)

Antalet deltagare vid varje kurstillfälle är maximerat till fem personer.

Lärare: Universitetsveterinären och personal UCCB.
Examination: Universitetsveterinären (kan delegeras till personal UCCB).
Kursintyg för hela kursen (teoretisk och praktisk) utfärdas av prefekt UCCB.

Efter du genomgått kursmomenten djurhantering och  procedurer har du nu rätt till att börja arbeta med djur och du kan nu få access till försöksdjursverksamheten.

Efter att minst 1 månad har förflutit efter kurstillfällena djurhantering och procedurer så kan du anmäla dig till examination, för att erhålla licens/intyg efter genomgången kurs.
Examinationen består både av hantering av djur och ett skriftligt prov. 

Det är viktigt att ni tränar hantering av djur under denna månad mellan kurs och examination.

Kursinnehåll, kursmål och godkännandekriterier

Djurhantering

Mål: Att på ett naturligt, avslappnat och korrekt sätt kunna lyfta, hantera och hålla fast möss och råttor i samband med inspektion, injektioner, blodprovstagning etc.

Hanteringstekniker demonstreras, därefter får kursdeltagaren träna på att ta upp djur ur bur och på att hålla fast ett djur.

Examination: För att bli godkänd ska kursdeltagaren på ett lugnt och säkert sätt kunna ta upp djuret ur bur och hålla fast djuret på ett acceptabelt sätt ur djurskyddssynpunkt i minst 15 sekunder. Sedan ska kursdeltagaren kunna demonstrera lokalisation för injektion och provtagning på både mus och råtta.

Procedurer

Subkutan injektion

Mål: Att på ett lugnt och korrekt sätt kunna injicera vätska subkutant på gnagare utan att det läcker ut vätska eller att djuret blir skadat.

Tekniken demonstreras, kursdeltagaren får träna på de olika injektionsställen som finns (nacke och flanker). Kursdeltagaren får öva på att hålla ihop huden vid injektionsstället så att vätskan inte läcker ut och att inte sticka rakt igenom huden.

Examination: För ett godkännande krävs att kursdeltagaren på ett lugnt och säkert sätt kan administrera 100 µL fysiologisk natriumklorid lösning subkutant på något av de föreslagna injektionsställena utan att det läcker ut vätska genom ingångshålet och förhindra att sticka rakt igenom huden.

Injektion i bukhålan

Mål: Att på ett lugnt och korrekt sätt kunna administrera narkosmedel i bukhålan på mus eller råtta utan att djuret blir skadat.

Tekniken demonstreras, kursdeltagaren får under överinseende av läraren lägga narkos i bukhålan på ett vaket djur. Kursdeltagaren får sedan träna vidare på tekniken på djur i full narkos.

Examination: För ett godkännande krävs att kursdeltagaren på ett lugnt och säkert sätt kan injicera narkosmedel/injektionslösning på ett vaket djur under överinseende av läraren.

Intravenös injektion i ven på svans och blodprovstagning från den samma

Mål: Att på ett lugnt och korrekt sätt kunna administrera vätska intravenöst på mus eller råtta utan att djuret blir skadat.

Tekniken demonstreras, kursdeltagaren får öva på djur i full narkos och analgesi. 

Examination: För ett godkännande krävs att kursdeltagaren på ett lugnt och säkert sätt kan injicera fysiologisk natriumklorid (50 µL för mus och 100 µL för råtta) i en ven på svansen på ett sövt djur. Viktigast är att kursdeltagaren kan visa att den kan applicera kanylen i venen, detta krav anses vara uppfyllt genom att det sker "displacement" vid injektion och/eller ta blodprov från kanyl.

Blodprovstagning från stor ven på kanten av käken (mus) eller bakhasen (råtta)

Mål: Att via kanylstick i ven på bakhasen (råtta) eller med lansett i ven på käken (mus) erhålla blod med hjälp av kapillärrör.

Teknikerna demonstreras, kursdeltagaren får öva på djur som är i full narkos och analgesi.

Examination: För ett godkännande krävs att kursdeltagaren skall kunna tappa ca 20-50 μL blod från en mus och från en råtta.

Avlivning genom dislokation av halskotpelaren, gäller mus

Mål: Att kunna utföra dislokation av halskotpelaren.
Tekniken demonstreras, kursdeltagaren får öva på avlivade djur och säkerställ att dislokation skett genom att känna med fingrarna att halskotpelaren är avskild.

Examination: För att bli godkänd skall kursdeltagaren utföra momentet.

Avlivning genom koldioxid eller överdos av inhalationsnarkos

Mål: Att på ett lugnt och säkert sätt kunna avliva djuret och säkerställa att döden inträffat.

Tekniken demonstreras enbart men under dialog med kursdeltagaren. Vidare demonstreras hjärtstick som teknik för att säkerställa att djur är avlivat.

Examination: Kursdeltagaren får muntligen redogöra vid avlivningsboxen för hur denna skall användas. Kursdeltagaren skall ha kunskap om hur gasen sätts på och stängs av och annan ev. utrustning runt avlivningsmomentet. Kursdeltagaren skall också känna till tecken på att döden har inträtt; som färgförändring av hud, avsaknad av respiration och hjärtslag (palpation).

Narkos och smärtlindring

Mål: Att kursdeltagaren kan praktiskt demonstrera hur man söver en mus/råtta med inhalationsanestesi och injektionsanestesi.
Vidare ska kursdeltagaren kunna kortfattat beskriva tre olika typer av smärtlindring och ge exempel på dessa.

Kursdeltagaren ska kunna redovisa kunskap om peri- och post-operativa ingrepp för att minimera riskerna för försöksdjuren.

Kursdeltagaren ska kunna beskriva hur man bedömer att djuren är i adekvat narkosdjup (tappat reflexer och andra kliniska parametrar), även hur man följer och övervakar försöksdjuren vid narkos.

Praktisk kurs - Försöksvetenskap för zebrafisk

Deltagare instrueras och examineras av ansvarig för UZF vid det praktiska kursmomentet.

I det praktiska momentet ingår

  • Rutiner kring djurhantering, matning och hälsokontroll

  • Identifiering av hane av hona

  • Håvningsmetodik

  • Bedövning och avlivning

  • Märkning av enskilda fiskar med metoden fenklippning

Kurstillfällen hösttermin 2024 - smågnagare

Kursen är uppdelad i två delar, först ett moment som fokuserar på hantering av djur och sen ett moment fokuserade på vanliga procedurer så som provtagning och injektioner.

Djurhantering

Höstterminen 2024: 5 september, 3 oktober, 7 november, 5 december

Procedurer 

Höstterminen 2024: 12 september, 10 oktober, 14 november, 12 december

Tillträde till djuranläggning

Efter att du har genomgått och blivit godkänd på de olika kursmomenten inom Försöksvetenskap kan du få tillträde till djuranläggningen men observera att det krävs djuretiskt tillstånd före du får göra djurförsök. Kontakta manager för att boka den obligatoriska introduktionen av djuranläggningen, för mer information se informationssidan.

Utbildningsresurser

Sveriges 3R-center

Sveriges 3R-center hemsida på Jordbruksverket.

EU-lagstiftning och rekommendationer

EU kommissionens hemsida om försöksdjur (djur som används i vetenskapligt syfte). Lagstiftning och rekommendationer hur denna kan följas (endast på engelska).

Utbildningsplattformar

Försöksplanering - 3R

  • Experimentell design och statistiska analys tekniker är viktiga medel för att minimera användningen av djur i forskning. Storbritanniens 3R center (NC3Rs) tillhandahåller ett antal resurser för att hjälpa forskare att förbättra utformningen på djurförsök.

On-line kurser

  • Storbritanniens 3R Center (NC3Rs) resursbibliotek.

  • On-line resurs för experimentell design (EDA).

  • Denna webbplats tränar dig hur man kan övervaka välfärd i försöksdjur, identifiera avbrytningspunkter och definiera det ansvar som finns i samband med sådan iakttagelser. Du lär dig att tillämpa avbrytningspunkter, vilket förbättrar den vetenskapliga kvaliteten på forskningen.
  • Denna webbplats ger en rad on-line resurser för bästa praxis för vanligen använda förfaranden/metoder vid djurförsök. Fokus ligger på råttor och möss eftersom dessa är de mest använda djur. Ytterligare material kommer att läggas att öka utbudet av tekniker och arter i framtiden

Systematisk översyn/granskning och meta-analys

On-line kurs som steg-för-steg lär ut hur man gör en systematisk genomgång och meta-analys. Systematisk översyn (SR) är en översyn av litteratur som handlar om att systematiskt lokalisera, bedöma och sammanställa belägg från vetenskapliga studier för att svara på en definierad frågeställning utifrån fördefinierade kriterier. I SR får du skapa en kraftfull sökmotor för att söka i databaser.

SR kan kombineras med en metaanalys, en metod för att kombinera kvantitativa resultat från enskilda studier som identifierats genom SR. Meta-analys är ett instrument för att kritiskt bedöma kvaliteten på studierna.

För att registrera sig och få åtkomst till e-kursen använd koden: syrcle

Senast uppdaterad: 2024-06-27