Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Försöksdjursutbildning - Försöksdjursvetenskap

EU-direktivet 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål kräver att den som avser att utföra försök med djur måste ha genomgått adekvat utbildning.

Webbaserad teoretisk kurs

För mer information och tillgång/tillträde till den webbaserade teoretiska delen av kursen i försöksdjursvetenskap kontakta prefekten UCCB.

Det är handledare/forskaren som anmäler de medarbetare (doktorander, postdocs, forskande personal) som behöver försöksdjursutbildning till prefekten UCCB.

Efter genomgången teoretisk del informerar du prefekten UCCB att du är klar med alla moduler, vilket leder till att du blir kallad till den första praktiska momentet- djurhanteringDu måste meddela universitetsveterinär eller manager om du inte kan komma till det föreslagna datumet och anmäla dig till ett senare datum, se Kurstillfällen.

Praktisk kurs - Försöksvetenskap för forskare-gnagare (mus och råtta)

Lärare: Universitetsveterinären och personal UCCB.

Examination: Universitetsveterinären (kan delegeras till personal UCCB).

Kursintyg för hela kursen (teoretisk och praktisk) utfärdas av prefekt UCCB.

Antalet deltagare vid varje kurstillfälle är maximerat till fem personer.

De praktiska kursmomenten av försöksdjursutbildningen hålls en gång i månaden under terminstid, se Kurstillfällen, och är uppdelade i tre moment; djurhantering och två pass fokuserar på procedurer, del 1 och del 2.

Hela kursen, teoretisk del och praktisk del, ger totalt 3 högskolepoäng.

Djurhantering

Passet fokuserar på djurhantering och ska träna dig att på rätt sätt: 1) plocka upp möss och råttor ur bur och 2) hålla fast möss och råttor vid procedurer.

Procedurer, del 1

Passet fokuserad på åtgärder/procedurer och ska utbilda dig i: 1) provtagnings- och injektionstekniker, 2) narkosmetoder och 3) euthanasia med godkända metoder.

Efter genomgången del 1 har du nu rätt till att börja arbeta med djur och du kan nu få tillgång till försöksdjursverksamheten, mer information på UCCB:s samarbetssidor (under medarbetare) om vad du måste göra för att få access till UCCB.

Procedurer, del 2 och examinering

När du har blivit godkänd på del 1 kan du efter en månad anmäla dig till del 2 , kontakta universitetsveterinären eller manager.

Del 2 är en uppföljning på del 1 med fokus på narkos och smärtlindring. Momentet avslutas med en examinering för ni som vill erhålla licens/intyg efter genomgången utbildning.

Fördjupad information om kursinnehåll, kursmål och godkännandekriterier

Djurhantering

Mål: Att på ett naturligt, avslappnat och korrekt sätt kunna lyfta, hantera och hålla fast möss och råttor i samband med inspektion, injektioner, blodprovstagning etc.

Hanteringstekniker demonstreras, därefter får kursdeltagaren träna på att ta upp djur ur bur och på att hålla fast ett djur.

Examination: För att bli godkänd ska kursdeltagaren på ett lugnt och säkert sätt kunna ta upp djuret ur bur och hålla fast djuret på ett acceptabelt sätt ur djurskyddssynpunkt i minst 15 sekunder som en förberedelse för exempelvis en injektion i bukhålan.

Procedurer, del 1

Subkutan injektion

Mål: Att på ett lugnt och korrekt sätt kunna injicera vätska subkutant på gnagare utan att det läcker ut vätska eller att djuret blir skadat.

Tekniken demonstreras, kursdeltagaren får träna på de olika injektionsställen som finns (nacke och flanker). Kursdeltagaren får öva på att hålla ihop huden vid injektionsstället så att vätskan inte läcker ut och att inte sticka rakt igenom huden.

Examination: För ett godkännande krävs att kursdeltagaren på ett lugnt och säkert sätt kan administrera 100 µL fysiologisk natriumklorid lösning subkutant på något av de föreslagna injektionsställena utan att det läcker ut vätska genom ingångshålet och förhindra att sticka rakt igenom huden.

Injektion i bukhålan

Mål: Att på ett lugnt och korrekt sätt kunna administrera narkosmedel i bukhålan på mus eller råtta utan att djuret blir skadat.

Tekniken demonstreras, kursdeltagaren får under överinseende av läraren lägga narkos i bukhålan på ett vaket djur. Kursdeltagaren får sedan träna vidare på tekniken på djur i full narkos.

Examination: För ett godkännande krävs att kursdeltagaren på ett lugnt och säkert sätt kan injicera narkosmedel/injektionslösning på ett vaket djur under överinseende av läraren.

Intravenös injektion i ven på svans och blodprovstagning från den samma

Mål: Att på ett lugnt och korrekt sätt kunna administrera vätska intravenöst på mus eller råtta utan att djuret blir skadat.

Tekniken demonstreras, kursdeltagaren får öva på djur i full narkos och analgesi. För att underlätta injektionen utvidgas perifera vener genom att svansen värms i 38°C vattenbad i ca 1-2 min.

Examination: För ett godkännande krävs att kursdeltagaren på ett lugnt och säkert sätt kan injicera fysiologisk natriumklorid (50 µL för mus och 100 µL för råtta) i en ven på svansen på ett sövt djur. Viktigast är att kursdeltagaren kan visa att den kan applicera kanylen i venen, detta krav anses vara uppfyllt genom att det sker "displacement" vid injektion och/eller ta blodprov från kanyl.

Blodprovstagning från stor ven på kanten av käken (mus) eller bakhasen (råtta)

Mål: Att via kanylstick i ven på bakhasen (råtta) eller med lansett i ven på käken (mus) erhålla blod med hjälp av kapillärrör.

Teknikerna demonstreras, kursdeltagaren får öva på djur som är i full narkos och analgesi.

Examination: För ett godkännande krävs att kursdeltagaren skall kunna tappa ca 20-50 μL blod från en mus och från en råtta.

Avlivning genom dislokation av halskotpelaren, gäller mus

Mål: Att kunna utföra dislokation av halskotpelaren.
Tekniken demonstreras, kursdeltagaren får öva på avlivade djur och säkerställ att dislokation skett genom att känna med fingrarna att halskotpelaren är avskild.

Examination: För att bli godkänd skall kursdeltagaren utföra momentet på ett avlivat djur med lyckat resultat.

Avlivning genom koldioxid eller överdos av inhalationsnarkos

Mål: Att på ett lugnt och säkert sätt kunna avliva djuret och säkerställa att döden inträffat.

Tekniken demonstreras enbart men under dialog med kursdeltagaren. Vidare demonstreras hjärtstick som teknik för att säkerställa att djur är avlivat.

Examination: Kursdeltagaren får muntligen redogöra vid avlivningsboxen för hur denna skall användas. Kursdeltagaren skall ha kunskap om hur gasen sätts på och stängs av och annan ev. utrustning runt avlivningsmomentet. Kursdeltagaren skall också känna till tecken på att döden har inträtt; som färgförändring av hud, avsaknad av respiration och hjärtslag (palpation).

Procedurer, del 2

Djurhantering

För att bli godkänd ska kursdeltagaren på ett lugnt och säkert sätt kunna ta upp djuret ur bur och hålla fast djuret på ett acceptabelt sätt ur djurskyddssynpunkt i minst 15 sekunder som en förberedelse för exempelvis en injektion i bukhålan och hur de olika injektionsprocedurerna utförs.

Narkos och smärtlindring

Mål: Att kursdeltagaren kan praktiskt demonstrera hur man söver en mus med antingen med inhalationsanestesi eller med injektion av narkosmedel (se mål för injektion i bukhålan). Vidare ska kursdeltagaren kunna kortfattat beskriva tre olika typer av smärtlindring och ge exempel på dessa.

Kursdeltagaren ska kunna redovisa kunskap om peri- och post-operativa ingrepp för att minimera riskerna för försöksdjuren.

Kursdeltagaren ska kunna beskriva hur man bedömer att djuren är i adekvat narkosdjup (tappat reflexer och andra kliniska parametrar), även hur man följer och övervakar försöksdjuren vid narkos.

Kurstillfällen

Den praktiska kursen är uppdelad i ett moment som fokuserar på djurhantering och två moment med fokuserade på procedurer, del 1 och del 2.

Djurhantering

INSTÄLLD TILLS VIDARE PGA COVID-19

 

Procedurer, del 1 och 2

  • INSTÄLLD TILLS VIDARE PGA COVID-19

Utbildningsresurser

EU-lagstiftning och rekommendationer

EU kommissionens hemsida om försöksdjur (djur som används i vetenskapligt syfte). Lagstiftning och rekommendationer hur denna kan följas.

Utbildningsplattformar

Försöksplanering - 3R

  • Experimentell design och statistiska analys tekniker är viktiga medel för att minimera användningen av djur i forskning. Det brittiska 3R centrat tillhandahåller ett antal resurser för att hjälpa forskare att förbättra utformningen av LAS experiment, länk.

  • Michael Festing ger en interaktiv kurs i experimentell design för forskare som arbetar med försöksdjur. Målet är att minska antalet djur som används, förbättra vetenskaplig kvaliteten och spara tid, pengar och andra resurser vetenskapliga, länk.

On-line kurser

  • Interaktiv resurs (kurs) i experimentell design.

  • Denna webbplats tränar dig hur man kan övervaka välfärd i försöksdjur, identifiera avbrytningspunkter och definiera det ansvar som finns i samband med sådan iakttagelser. Du lär dig att tillämpa avbrytningspunkter, vilket förbättrar den vetenskapliga kvaliteten på forskningen.

  • Denna webbplats ger en rad on-line resurser för bästa praxis för vanligen använda metoder vid djurförsök. Fokus ligger på råttor och möss eftersom dessa är de mest använda djur. Ytterligare material kommer att läggas att öka utbudet av tekniker och arter i framtiden.

Systematisk översyn/granskning och meta-analys

On-line kurs som steg-för-steg lär ut hur man gör en systematisk genomgång och meta-analys. Systematisk översyn (SR) är en översyn av litteratur som handlar om att systematiskt lokalisera, bedöma och sammanställa belägg från vetenskapliga studier för att svara på en definierad frågeställning utifrån fördefinierade kriterier. I SR får du skapa en kraftfull sökmotor för att söka i databaser.

SR kan kombineras med en metaanalys, en metod för att kombinera kvantitativa resultat från enskilda studier som identifierats genom SR. Meta-analys är ett instrument för att kritiskt bedöma kvaliteten på studierna.

För att registrera sig och få åtkomst till e-kursen använd koden: syrcle