"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Om Equability - Opportunity structures in Sport and Physical Activity

Initiativet till samverkan mellan forskare och praktiker har tagits av Parasportförbundet. Med en ansats bestående av kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder undersöker projektet möjligheter och hinder  på individ-, organisations- och samhällsnivå för en förändringsprocess mot jämställda och jämlika villkor.

Genom våra forskningsprojekt vill vi nå djupare kunskap om hur jämställdhet och jämlikhet ”görs” i praktiken. Mer specifikt studerar vi vilka konsekvenser organisationsförändringen får för jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i enlighet med Funktionsrättskonventionen. Fokus riktas mot vad organisationsförändringen inom Svensk idrott betyder för de personer den främst är till för, det vill säga barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning som vill utöva idrott.

Att följa den inkluderingsprocess som nu pågår inom Svensk idrott innebär en unik möjlighet att förstå hur jämlikhet ”görs” i praktiken och utvinna ny kunskap som bidrar till att minska glappet mellan teori och praktik. Även om försök att integrera genusperspektiv inom funktionshinderforskning (disability research) har förekommit de senaste decennierna är kunskapsnivån låg beträffande hur olika funktionsnedsättningar påverkar män och kvinnor och deras delaktighet i samhället samt hur omgivningen betraktar dem utifrån könsbundna normer. Framgångsrik inkludering innebär i praktiken att genus och mångfaldsaspekterna är integrerade och förankrade i organisationen och i människors sätt att tala, tänka och agera, inte som tillfälligheter utan som genomgående mönster. 

Senast uppdaterad: 2023-02-13