"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Religionssociologi

Forskargrupp Samtiden präglas av motstridiga processer och identiteter: vårt samhälle sekulariseras samtidigt som religioner fortsätter påverka vår vardag på nya komplexa sätt i takt med att den religiösa mångfalden och polariseringen ökar. Det innebär att vi behöver ny kunskap om hur religioner levs, kommer till uttryck i och påverkar samhället.

Religionssociologerna vid sociologen studerar hur samhällets och människors sätt att relatera till det religiösa påverkar det religiösa landskapet. Fokus ligger på hur religiositeten och sekulariteten påverkar våra sociala relationer, våra samhällskontrakt och sätt att förstå gruppdynamiker såväl som den enskilda människans identiteter. Genom att betrakta religionen som en social process skiljer sig sociologiska perspektiv på religiositet och sekularitet från teologins forskningsansatser.

Vi använder metoder som möjliggör undersökningar av de stora sammanhangen, såsom vilka beteenden som ökar respektive minskar och vad som kan tänkas förklara storskaliga förändringar. Vi studerar också de vardagliga och extraordinära sammanhangen och undersöker vilket inflytande som vår historia och samtid har inom institutioner såsom Hälso- och sjukvården samt Försvarsmakten. Vi intresserar oss även för studiet av implicit religiösa drag i institutioner och samhälle som t.ex. appellerar till stark gemenskap, mening och ett överordnat syfte. Vi intresserar oss för religioners och andlighetens funktion i en normativ medicinsk kontext, något som överlappar med medicinsk sociologi.   

Forskningsfrågor som särskilt intresserar oss

Hur påverkar Sveriges självbild som ett av världens minst religiösa land hur vi förhåller oss till frågor som rör religion, religiositet, identiteter och existentiella dimensioner av livet? Hur påverkas vår förståelse av vad det betyder att inte vara religiös eller sekulär? Hur kan det vara för en människa att härbärgera både sekulära som religiösa identiteter i en svensk vardag idag?

Vad kan vi lära av att observera de mönster av beteenden och identitetsuttryck som är vanliga och ovanliga? Vilken ny kunskap får vi vid jämförandet av det som är vanligt i olika länder eller mellan/inom religiösa grupper? Här specialiserar sig religionssociologer vid institutionen på att hitta analytiska verktyg för att avgränsa mönster och göra nya jämförelser.

Kontakt

Erika Willander
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 89 43
Jan Grimell
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 90 92

Medlemmar

Jonas Edlund
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 22
Jan Grimell
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 90 92
Erika Willander
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 89 43
Senast uppdaterad: 2024-04-02