"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bygghälsokohorten

Forskningsinfrastruktur Bygghälsokohorten innehåller data om hälsa och arbetsmiljö för mer än 389 000 anställda inom den svenska byggindustrin mellan 1971 och 1993. Bygghälsokohorten är unik genom det stora antalet studiedeltagare och möjligheten att länka data från kohorten till de svenska registren. Flera studier pågår för närvarande, både av svenska och internationella forskare.

Bygghälsokohorten baseras på data från Bygghälsan, en branschspecifik företagshälsovård för den svenska byggindustrin. Bygghälsan startade 1968 och upphörde i början av 1993. Alla anslutna personer erbjöds regelbundna hälsokontroller. En del av resultaten från dessa sparades i ett register, från 1971 i datoriserad form. Mer än 389000 individer ingår i registret. När Bygghälsan upphörde som företagshälsovård överfördes registret till Arbetslivsinstitutet för att användas för forskning. Arbetslivsinstitutet har lagts ner och registret förvaltas nu av Umeå universitet.

Registret har använts som underlag för ett stort antal vetenskapliga studier, ibland tillsammans med andra databaser i större registerstudier. Då registret baseras på svenska data finns också möjligheten att koppla bygghälsokohorten till andra svenska register som t ex slutenvårdsregistret, dödsorsaksregistret och cancerregistret.

Registret har bidragit med kunskap om bl a artros i knä eller höft för den som arbetar med tung belastning eller med knästående arbete, vibrationsskador, och risken för reumatiska sjukdomar vid exponering för kvarts. Andra studier har handlat om förtidspension, hjärt-kärlsjukdom, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och suicid. Ett viktigt forskningsområde har varit asbestexponering och risken för cancer.

Kohortens innehåll

I registret finns information om individers längd, vikt, lungfunktion, resultat från hörseltest, blodtryck, blodvärde, rök- och snusvanor, yrke och vissa arbetsförhållanden. Dessa studier har inte enbart handlat om arbetsmiljön utan har även innefattat frågeställningar om bl a snusanvändning och rökning.

Styrgrupp

Till registret finns en styrgrupp med representanter för berörda fackföreningar och arbetsgivare. Alla studier som ska använda registret måste godkännas av styrgruppen, dessutom krävs tillstånd från Etikprövningsmyndigheten.

Blankett för ansökan (även längst ner på sidan under rubriken Dokument)

Personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen har den som är registrerad rätt att få reda på vilka uppgifter som finns om honom/henne.

Vill du veta om du finns i registret och vad som i så fall är registrerat ska du vända dig till Martin Andersson per e-post (martin.andersson@umu.se) eller brev (Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, 901 87 Umeå) och uppge ditt personnummer och vart svaret ska skickas.

Dokument

Blankett för ansökan om studier på materialet

Kontakt

Martin Andersson
Adjungerad universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-785 23 64
Jens Wahlström
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Lisbeth Slunga Järvholm
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 24 54
Jennie Jackson
Postdoktor
E-post
E-post
Senast uppdaterad: 2022-06-03