"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Välfärdsstatsundersökningen

Forskningsinfrastruktur Välfärdsstatsundersökningen är en serie surveyundersökningar av svenskarnas attityder till välfärdspolitik som genomförts 1986, 1992, 1997, 2002 och 2010.

Vissa frågor ur undersökningarna hämtades från en tidigare undersökning genomförd 1981, och vissa har inkluderats i andra undersökningar 1996 och 2006. Professor Stefan Svallfors är initiativtagare till och har genomfört samtliga tidigare Välfärdsstatsundersökningar. Resultaten från dessa har bidragit till att återetablera attitydforskning som en stark gren inom svensk sociologi, och även kommit att ge viktiga bidrag till den politiska debatten kring välfärdspolitikens utformning och framtid. Den kommande undersökningen som kommer att genomföras år 2017 innebär att Välfärdsstatsundersökningen då kommer att innefatta tidsserier beträffande svenskarnas attityder till välfärdspolitiken på 31-36 år med 6-9 mättillfällen (beroende på vilka frågor som avses). Samhällsmedborgarnas åsikter, föreställningar och normer kring de politiska institutionerna och deras effekter är ett centralt samhällsvetenskapligt forskningsområde. Det rör sambandet mellan samhällets stratifiering och individers normativt baserade föreställningar kring rättvisa och (om)fördelning. Ytterst sett handlar det om förhållandet mellan ”objektiva” faktorer, som fördelningen av levnadsförhållanden och livschanser, och ”subjektiva” faktorer, som de normer, attityder och föreställningar människor har. De data som Välfärdsstatsundersökningen genererar innebär att välfärdsattitydernas nivå, sociala strukturering och koppling till institutionell förändring kan studeras under fyra decennier. Mer specifikt möjliggör undersökningens långa tidsserier att dynamiken i välfärdsattityder kan studeras, exempelvis rörande de allmänna attitydtrenderna på välfärdspolitikens område samt hur förhållanden mellan olika attityddimensioner förändrats över tid liksom hur sambanden mellan sociala skiljelinjer (klass, genus, generation, etc.) och attityder eventuellt förändrats. Undersökningen genomförs som post- och webenkät och skickas till ett slumpmässigt urval personer i åldrarna 18-79 år bosatta i Sverige.

Kontakt

Ingemar Johansson Sevä
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 86
Senast uppdaterad: 2023-12-18