"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

CAROLINE AHLROTH PIND - Läkemedelsbehandling vid astma

Doktorandprojekt som deltar i Nationella forskarskolan i Allmänmedicin.

Övergripande mål för doktorandprojektet är att kartlägga faktorer relaterade till läkemedelsbehandling vid astma hos vuxna. Projektet syftar till att ge en bättre förståelse för vad som inverkar på astmabehandlingen och patienternas följsamhet till behandlingen. - faktorer som kan inverka på den farmakologiska behandlingen, följsamhet till ordinerad behandling och behandlingens påverkan på patienten

Doktorand

Caroline Ahlroth Pind
Doktorand, Uppsala universitet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2022-01-01

Projektbeskrivning

Bakgrund

Det är sedan tidigare känt att en stor andel av astmapatienter har en otillräcklig astmakontroll. För att kunna förbättra astmakontrollen och därmed livskvaliteten hos patienterna måste vi få en bättre förståelse för vilka faktorer som inverkar på den behandling patienterna får.

Syfte

Övergripande mål för doktorandprojektet är att kartlägga faktorer relaterade till läkemedelsbehandling vid astma hos vuxna. Projektet syftar till att ge en bättre förståelse för vad som inverkar på astmabehandlingen och patienternas följsamhet till behandlingen.

Metod

Delarbete 1–3 av doktorandarbetet kommer att baseras på data från PRAXIS-studien, en longitudinell studie som omfattar sju regioner; Västmanland, Sörmland, Örebro, Värmland, Dalarna, Gävleborg och Uppsala. Patientenkäter har besvarats av vuxna astmapatienter i två patientkohorter; kohort 1 från 2005 med uppföljning 2012 och kohort 2 2014/2015. En ytterligare uppföljning av dessa deltagare samt inkludering av en tredje kohort planeras till 2022/2023. Deltagarna har också godkänt att data inhämtas via journalgranskning och från Socialstyrelsens läkemedelsregister och patientregister.

Arbete 4 kommer att baseras på data från RHINE-studien, en uppföljning av deltagare som tidigare deltagit i studien ECRHS, till vilken de blev slumpvist utvalda utifrån folkbokföringsregister. 7340 personer från Uppsala, Umeå och Göteborg besvarade 1999-2001 nya patientenkäter och har godkänt att svaren från enkäterna bearbetas tillsammans med uppgifter från Socialstyrelsens läkemedelsregister. För en subgrupp (n=258) av de deltagare som hade astma finns också uppgifter som de själva har uppgett kring sin astmamedicinering, resultat av allergitester och spirometridata.

Relevans

Doktorandprojektet syftar till att ge en bättre förståelse för vilka faktorer som påverkar astmabehandlingen och följsamhet till behandlingen. Detta kan bidra till förbättrad symtomkontroll och bättre livskvalitet hos astmapatienter.

Universitetstillhörighet

Centrum för klinisk forskning, Västmanlands sjukhus Västerås och Institutionen för medicinska vetenskaper, Lung-, allergi- och sömnforskning, Uppsala Universitet.

Huvudhandledare

Christer Janson, överläkare, professor. Institutionen för medicinska vetenskaper, Lung-, allergi- och sömnforskning, Uppsala Universitet.

Senast uppdaterad: 2022-04-20