"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Den betraktande bilden

Forskningsprojekt Projektet undersöker samspelet mellan bildrummet och betraktaren i Sveriges medeltida kalkmålningar. Det utgår från målningar attribuerade till Tierpsskolan/sena Tierpsskolan (1470–1500) i deras arkitektoniska sammanhang – det medeltida kyrkorummet.

Seendets roll under mässan var viktig i den medeltida liturgin. I internationell forskning om medeltidskonst har visuella aspekter lyfts fram under de senaste tio åren. Det har betonats att senmedeltidens övergång till intromissionsteori, dvs att seendet utgår från bilden mot betraktaren, har haft stor betydelse för medeltidskonsten. I och med det läggs vikten inte längre vid betraktarens ögon och sättet att se, utan till bilden. Genom en fördjupad analys ämnar forskningsprojektet vidga befintliga tolkningsmodeller och synliggöra kalkmålningarna i ett bredare teoretiskt sammanhang.

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-04-17 2008-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Projektbeskrivning

Forskningsprojektet Den betraktande bilden behandlar interaktionen mellan bildrummet och betraktaren i Sveriges medeltida kalkmålningar. Analysen är baserad på valda exempel ur kalkmålningar attribuerade till Tierpsskolan och sena Tierpsskolan (1470–1500), i deras arkitektoniska kontext inom det medeltida kyrkorummet. Projektet ämnar vidga befintliga tolkningsmodeller och synliggöra dessa målningar i en bredare teoretisk kontext genom en fördjupad analys.

I internationell forskning om medeltidskonst har visuella aspekter under de senaste tio åren utgjort en väsentlig forskningstematik. Övergången från extramissionsteori till intromissionsteori under senmedeltiden betonas ha haft stor betydelse för medeltidskonsten. Enligt intromissionen börjar seendet från bilden mot betraktaren. Den primära betydelsen ges således inte till betraktarens ögon och sättet att se, utan till bilden. Diskursen om interaktionen mellan bildrummet och kyrkans liturgiska rum är relevant för projektet, då seendets roll under mässan var viktig i den medeltida liturgin.

Projektets språk är engelska, för att även kunna introducera denna del av det svenska medeltida arvet till en bredare internationell forskarkrets. Inom projektets ramar har också en artikel på estniska publicerats, som koncentrerar sig på problematiken kring visionens gestaltning i det valda materialet av medeltida kalkmåleri.

Under projektets gång har jag vid tre tillfällen presenterat papers på International Medieval Congress vid Leeds universitet (1999, 2003 och 2006), som har gett värdefull feedback för fortsatt forskning, samt publicerat artiklar om projektets ämne. Projektets forskningsresultat skall framgent redovisas i bokform, där bilddelen utgör en väsentlig komponent.

(Konstvetenskap)
Senast uppdaterad: 2019-09-18