"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

En landsbygd fri från våld

Forskningsprojekt Umeå universitet och Mittuniversitet i Sundsvall genomför i samarbete med Länsstyrelsen i Västerbottens län och Polismyndigheten Region Nord, en vetenskaplig utvärdering av projektet ”En landsbygd fri från våld”

Syftet med utvärderingen är att undersöka om projektets huvudmål uppfylls, det vill säga att öka medvetenheten om våld i nära relationer, benägenheten för medborgare och arbetstagare i kommunen att uppmärksamma myndigheter på våld i nära relation samt hur deras tillit till myndigheter påverkas av projektet.

Projektansvarig

Hans Löfgren
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 09
Mikael Emsing
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 92

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Enheten för polisiärt arbete

Externa medverkande

Brottsförebyggande rådet

Forskningsområde

Polisforskning

Projektbeskrivning

Den vetenskapliga utvärderingen av projektet kommer att genomföras under 2023-2024 och redovisas i form av en rapport, publicerad av Brottsförebyggande rådet (Brå) som är medfinansiär till projektet, samt artiklar för publicering i vetenskapliga tidskrifter. Utvärderingen kommer att bestå statistisk bearbetning av enkätsvar som besvarats av boende Vindelns kommun, polisiär registrering av inkomna samtal och orosanmälningar samt brott anmälda till Polismyndigheten. Utöver detta kommer utvärderingen bestå av en kvalitativ del, där intervjuer genomförs med deltagare i projektet för att undersöka hur kunskaper, tillit och attityder gentemot myndigheter och hur dessa attityder påverkas av projektet.

 

Projektet som utvärderas genomförs genom ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Västerbotten, Polismyndigheten LPO Umeå samt Vindelns kommun. Fokus i projektet kommer att vara informationsinsatser med syfte att öka kunskapen hos fler människor att upptäcka, reagera och agera i situationer när det finns oro för att någon utsätts för någon form av våld. Detta i syfte att lättare upptäcka våld i nära relationer i landsbygdsmiljöer genom att fler personer i samhället har kunskap om hur våld kan upptäckas och var man kan vända sig vid oro för någon.

Senast uppdaterad: 2023-12-18