"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hur väl fungerar alkoholpolitiska regleringar? En studie av de kausala effekterna på hälsa, fattigdom och kriminalitet under 1900-talets första decennier.

Forskningsprojekt Alkohol har länge varit en källa till debatt och ett område med omfattande regleringar. Trots detta finns det få undersökningar som på ett övertygande sätt lyckats visa i vilken utsträckning olika regleringar faktiskt har påverkat konsumtionen och dess effekter. I det här projektet adresserar vi det problemet genom att undersöka regleringarnas kausala effekter på försäljningen, hälsa, brottslighet och fattigdom i Sverige under tidigt 1900-tal.

Alkoholkonsumtions negativa konsekvenser har länge varit en källa till debatt i Sverige och internationellt. Trots ett stort intresse, har det visat sig vara svårt att påvisa i vilken utsträckning olika restriktioner faktiskt har minskat samhällskostnader. I det här projektet adresserar vi det problemet genom att undersöka kausala effekter av lokala restriktioner. Målet är att ta reda på ifall restriktioner som drastiskt påverkade försäljningen, också påverkade samhället i stort i önskvärd riktning vad avser hälsa, brottslighet och fattigdom.

Projektansvarig

Paul Nystedt
Professor nationalekonomi, Jönköping university
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-12-15 2024-12-14

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Alkoholkonsumtion, dess negativa konsekvenser och olika sätt att via lagstiftning och andra offentliga ingrepp stävja dessa konsekvenser, har varit en källa till debatt i en lång rad av länder under åtminstone 200 år. Trots detta finns det få undersökningar som på ett övertygande sätt lyckats visa i vilken utsträckning olika restriktioner och policyåtgärder faktiskt har uppnått de önskvärda effekterna på hälsa, brottslighet och fattigdom.  I det här projektet adresserar vi det problemet genom att undersöka kausala effekter av lokala restriktioner. Målet är att ta reda på ifall restriktioner som drastiskt påverkade försäljningen, också påverkade samhället i stort i önskvärd riktning vad avser:

 

•                    Generell och diagnosspecifik sjuklighet och dödlighet

•                    Olika typer av kriminalitet

•                    Fattigdom bland barn o vuxna

 

Analysen baseras på longitudinella data innehållande detaljerade uppgifter om lokala alkoholrestriktioner, konsumtionsnivåer, hälsa, dödlighet, kriminalitet och fattigdom på stadsnivå. Genom att studera perioden före införandet av en nationell politik, kan vi undersöka de kausala effekterna av städernas olika vägval i alkoholpolitik och regleringsåtgärder. Till exempel införde Stockholm, Göteborg och Jönköping Motboksliknande regleringar och individuella inköpstak, som drastiskt sänkte alkoholförsäljningen (med upp till 40%), flera år före denna typ reglering genomfördes nationellt. De lokalt genomförda policyåtgärderna ger oss en unik möjlighet att studera den mest restriktiva perioden, vad avser alkoholförsäljning, i Sveriges historia.

 

Genom att applicera en kvasiexperimentell ansats på detta unika datamaterial kommer vi att kunna studera de kausala effekterna på hälsa, kriminalitet och fattigdom av olika typer av alkoholregleringar. På så sätt kommer denna studie att fördjupa den historiska kunskapen om sådana regleringar, men också vara informativt för den aktuella och ständigt pågående debatten om olika alkoholpolitiska regleringars effekter.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-01-26