"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Litteratur som demokrati

Doktorandprojekt Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka de politiska implikationerna av litteraturundervisning som demokrati- eller värdegrundsarbete i förhållande till den mätbarhetsinriktade period som skolan befinner sig i i dag.

Det jag är intresserad av är att undersöka hur subjekt, samhälle och relationen där emellan förstås i förhållande till litteraturundervisning av aktörer på olika nivåer i skolsystemet och i relation till dagens fokus på mätbarhet. Jag väljer här att tala om en transnationell nivå, en nationell nivå och en didaktisk nivå. Nivåerna undersöks var för sig och i relation till varandra, vilket innebär att avhandlingen ämnar visa hur policydiskurser ”sipprar ned” och rekontextualiseras mellan nivåerna. Avhandlingen fokuserar på den svenska gymnasieskolan och mer specifikt på den senaste gymnasiereformen, som inföll 2011, men tolkar reformen mot bakgrund av en genomgripande förändring av den globala och europeiska policydiskursen från och med millennieskiftet.

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-01-01 2020-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Forskningsområde

Litteraturvetenskap
Senast uppdaterad: 2019-09-25