"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

MARIA NORBURG TELL - Livsmedelsval hos unga – samvariation och förändring över tid

Doktorandprojekt som deltar i Nationella forskarskolan i Allmänmedicin.

Livsmedelsval hos unga, samvariation och förändring över tid studeras genom ett upprepat tvärsnitt under sju år, dessutom studeras ungas uppfattning om orsakerna bakom sina livsmedelsval i en intervjustudie.

Doktorand

Maria Norburg Tell Doktorand, Linköpings universitet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2019-10-01

Projektbeskrivning

Levnadsvanor hos unga, däribland matvanor, påverkar den framtida hälsan. Fokus för forskning kring hälsosam mat har de senaste åren riktats mot helheten i kosten, dvs. kostmönster. Enligt skollagen ska Elevhälsan erbjuda elever i Sverige hälsobesök med hälsosamtal fyra gånger under skoltiden. Att använda ett samtalsunderlag som en förberedelse och utgångspunkt för hälsosamtalet är ett sätt att samtala om levnadsvanor. Barn och ungdomars självrapporterade matvanor och kostmönster i kontexten av ett hälsosamtal i Elevhälsan från ett helt län, har tidigare inte studerats. Det saknas kunskap om förhållandet mellan ungas livsmedelsval och upplevda hälsa respektive BMI och självbild. Det finns otillräcklig kunskap om ungdomars uppfattning om orsakerna till sina livsmedelsval.

Det övergripande syftet med doktorandstudierna är att fördjupa kunskapen om livsmedelsval hos unga och hur livsmedelsvalen samvarierar med andra faktorer som är viktiga för hälsan (självskattad hälsa, BMI och självbild), samt ungas uppfattningar om orsaker till livsmedelsval. Ett delsyfte är att studera om livsmedelsvalen har förändrats över tid.

Populationen utgörs av 10-, 13- eller 14- och 16-åringar, som besvarat samtalsunderlaget ”Min Hälsa”, i samband med hälsobesök hos skolsköterska läsåren 2009-2010 till 2015-2016. Registerdata från dessa svar används för delstudie 1-3. För delstudie 4 kommer data insamlas via fokusgruppsintervjuer med 16-åringar. Studie 1-3 är godkänd av regionala etikprövningsnämnden i Linköping, dnr 2018/19-31. Etisk ansökan för delarbete 4 planeras.

Doktorandarbetet förväntas ge en bredare förståelse för livsmedelsval hos unga, hur dessa val förhåller sig till andra livsmedelsval, samt samvarierande faktorer, utifrån vilken effektiva kostinterventioner i denna åldersgrupp kan utformas.

Universitetstillhörighet

Linköpings universitet

Huvudhandledare

Docent Katarina Hedin

Senast uppdaterad: 2022-04-22