"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mediernas hantering av kärnavfallsfrågan

Forskningsprojekt Kärnavfallsdebatten på det nationella planet skiljer sig mycket åt från debatten på de platser där man nu undersöker möjligheterna för ett slutförvar. Projektet undersöker på hur denna olikhet gestaltas i våra massmedier.

Medierna utgör såväl en arena som en aktör i opinionsbildningen och har en central demokratisk funktion. Här undersöks närmare vilken roll de har, och kan komma att få, i beslutsprocessen kring kärnavfallet. Syftet är att analysera den mediala opinionsbildningen på riks- respektive lokal/regionalplanet från platsundersökningarnas början (dec 2001) till dags dato (december 2005).

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2006-01-01 2007-02-14

Finansiering

Finansår , 2006

huvudman: Annika Egan Sjölander, finansiar: Svensk kärnbränsle hantering AB, SKB, y2006: 827,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Forskningsområde

Medie- och kommunikationsvetenskap

Projektbeskrivning

Projektets teoretiska ansats kan beskrivas som diskursanalytisk. Den passar bra när man vill studera debatter och kritiskt granska hur språkanvändning ser ut och hur ordets makt verkar. Tidigare forskning kring opinionsbildning, nyhetsförmedling och journalistik är också viktiga verktyg i analysen.

Metod och genomförande
Lokalpress liksom rikstidningar undersöks. Även populära tevenyhetssändningar studeras. Metoden som används för att analysera materialet kallas innehållsanalys. De kan sammanfattas som ett systematiskt sätt att studera en stor mängd texter.

Förväntade resultat
Förutom att teckna en översikt av den mediala opinionsbildningen på lokal- respektive nationsplanet under platsundersökningarnas fyra första år, syftar projektet till att utveckla förståelsen kring mediernas effekter och demokratiska roll. De kunskaperna kan vara av värde för alla olika aktörer i processen såväl politiker, engagerade medborgare, experter som journalister.

Planerad vetenskaplig publicering
Projektet redovisas i Årsbok 2007 samt i en Slutrapport som publiceras i början av år 2007.

Projekttid och medarbetare
Projektet pågår under 2006 och utförs av medie- och kommunikationsvetaren Annika Sjölander från Umeå universitet.

Ämnen: Masskommunikation, Medie- och kommunikationsvetenskap

Senast uppdaterad: 2019-10-04