"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

PACOS

Doktorandprojekt Fysisk aktivitet, immunsystemet och tjocktarmscancer - finns det ett samband?

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancersjukdomen i världen och den näst vanligaste cancern som dödsorsak. Incidensen ökar i Sverige och uppskattas nu till cirka 4000 för koloncancer och 1900 för ändtarmscancer.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2018-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Projektbeskrivning

Fysisk aktivitet, både innan och efter diagnos, minskar risken att insjukna i tjock- och ändtarmscancer och korrelerar såväl med både minskad övergripande som cancerspecifik mortalitet. Orsakssambandet mellan fysisk aktivitet och minskad mortalitet är inte klarlagt. Man har i prekliniska studier funnit att densiteten av immunceller i tumörens mikromiljö korrelerar med prognosen. I djurmodeller har man visat att träning kan leda till både långsammare tillväxt av tumörer samt mindre tumörmassa. Fysisk aktivitet har också visats mobilisera immunförsvarets celler från lymfoid vävnad till andra delar av kroppen.

Sarkopeni är en progressiv muskelsjukdom som karakteriseras av låg muskelstyrka och låg muskelkvalitet eller -kvantitet. Radiologiskt kan man från ett tvärsnitt i ländryggsnivå estimera både muskelmassa och muskelkvalitet. Vidare har man i studier visat samband mellan prognos vid tjock- och ändtarmscancer och dessa radiologiska mått.

Att erhålla en tjocktarmscancerdiagnos och senare genomgå kirurgi är såklart livsomvälvande vilket kan förändra ens liv och sitt sätt att se på livet. Att ha en hög fysisk aktivitet efter operation har visats korrelera med postoperativ återhämtning. Vidare har också patienter med högre självuppskattad fysisk aktivitet innan planerad tjock- och ändtarmscancerkirurgi visats skatta sin egen återhämtning bättre. Att hjälpa patienter bibehålla sin fysiska aktivitet även efter tjocktarmscancerdiagnos kan vara ett viktigt verktyg för att både underlätta den postoperativa återhämtningen och bibehålla livskvalitet hos patienterna.

Avhandlingsarbetet innefattar fyra delarbeten och syftar till att öka kunskapen kring sambandet mellan fysisk aktivitet, tjock- och ändtarmscancer samt immunförsvaret och även kroppssammansättningen. Vi vill också undersöka vilka faktorer som för den enskilda patienten är viktiga för att bibehålla fysisk aktivitet även efter diagnos.

 

1. PACOS – Physical activity and its impact on colon cancer surgery
Prospektiv kohortstudie där patienter som diagnostiserats med koloncancer genomgår fysiska tester preoperativt. Hög resp låg fysisk aktivitet jämförs i grupper avseende förekomst av immuninfiltration i tumörmikromiljön
(Datainsamling pågår)

2. Retrospektiv studie där registret Västerbottenkohorten (VIP) används och samkörs med Svenska kolorektalcancerregistret. Patienterna delas in i grupper beroende på vad de angett för svar på den 5-gradiga skalan avseende fysisk aktivitetsgrad på fritiden. Grupperna jämförs avseende förekomst av immuninfiltration i tumörernas mikromiljö.
Density of CD3+ and CD8+ cells in the microenvironment of colorectal cancer according to pre-diagnostic physical activity.
Renman D, Gylling B, Vidman L, Bodén S, Strigård K, Palmqvist R, Harlid S, Gunnarsson U, Van Guelpen B.
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2021 Oct 4. Online ahead of print.
PMID: 34607838.

3. Retrospektiv studie där registret Västerbottenkohorten (VIP) används och samkörs med Svenska kolorektalcancerregistret. Patienterna delas in i två grupper (hög resp låg fysisk aktivitet) utefter vad de svarat på den 5-gradiga skalan avseende fysisk aktivitetsgrad på fritiden. Grupperna jämförs avseende förekomst av sarkopeni respektive myosteatos vid diagnos. Vidare genomförs även överlevnadsanalys för att undersöka om det finns en additiv effekt av att både vara fysiskt inaktiv samt vara sarkopen eller myosteatotisk vid diagnos.
(Manusarbete pågår)

4. Kvalitativ studie som syftar till att beskriva hur fysiskt aktiva personer som diagnostiserats med tjocktarmscancer påverkas av sin diagnos och om eller hur deras träningsvanor förändras efter diagnosen innan behandling påbörjas.
Attitudes to and Experiences of Physical Activity After Colon Cancer Diagnosis Amongst Physically Active Individuals - A Qualitative Study 
Renman D, Strigård K, Palmqvist R, Näsvall P, Gunnarsson U, Edin-Liljegren A. Cancer Control. 2022 Jan-Dec. PMID: 36066380
DOI:10.1177/10732748221119352

 

Senast uppdaterad: 2023-01-11