"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Skolans digitalisering i kontexten specialpedagogiska professioner och praktiker

Doktorandprojekt Doktorandprojektet syftar till att skapa kunskap om de förutsättningar och villkor som skolans digitalisering skapar och/eller förändrar, med särskilt fokus på specialpedagogikens förutsättningar och villkor.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-08-15 2025-12-31

Finansiering

Forskarskolan UpGrade och Lärarhögskolan

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen

Projektbeskrivning

Samhällets förändringar påverkar också skolan. I takt med att samhället digitaliseras ställs ökade krav på skolsystemet att utbilda samhällsmedlemmar med kompetenser för att verka i, och bidra till, det digitaliserade samhället. Ett exempel på förändringskrav från absolut närtid är regeringens Nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet från 2017. I den framgår att ”det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten”. Hur dessa krav förändrar förutsättningar och villkor för utbildning, undervisning och lärande är än så länge inte klarlagt.

Både pedagogisk och specialpedagogisk forskning visar att digital teknik kan gynna elevers lärande om tekniken planeras för och integreras i undervisningen på ett adekvat sätt, vilket delvis bekräftar digitaliseringsstrategins argument. Väldigt lite forskning har dock fokuserat på specialpedagogers och speciallärares position inom digitaliseringsprocessen. Min forskning avser därför att skapa kunskap om de förutsättningar och villkor som skolans digitalisering skapar och/eller förändrar, med särskilt fokus på specialpedagogikens förutsättningar och villkor.

Handledare: J Ola Lindberg

Biträdande handledare: Eva Silfver

Senast uppdaterad: 2021-04-07