"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: unsplash.com

Socialt stöd på nätet bland unga med psykisk ohälsa

Forskningsprojekt Syftet med det här projektet är att analysera hur unga människor hanterar psykisk ohälsa genom självorganiserade aktiviteter på nätet. Analyserna kommer att generera kunskap som kan bilda grund för utformningen och utvecklingen av framtida tjänster. Vi analyserar de strategier som unga människor använder på nätet för att söka stöd och hjälp när de mår psykiskt dåligt. I vår forskning undersöker vi både kommunikationens innehåll och de relationer och sociala nätverk som skapas genom den.

Tidigare forskning har visat att så mycket som tre fjärdedelar av alla psykiska problem uppkommer innan 25 års ålder, samtidigt som långt mer än hälften av alla unga med psykisk ohälsa inte får eller söker upp någon vård. Anledningar till det kan till exempel vara föreställningar om att ingen kan hjälpa, bristande kunskap, och rädsla för att lämna ut sig själv. I allmänhet söker unga relativt ofta informella vägar för att hantera sina svårigheter, och då är Internet ett av de främsta alternativen.

Projektansvarig

Simon Lindgren
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 19

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-01-01 2018-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Sociologiska institutionen

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Trots den ökade förekomsten och utvecklingen av användarskapade onlineplattformar för hantering av psykisk ohälsa är den vetenskapliga kunskapen om dessa begränsad. Det finns studier av professionella terapiformer på nätet, men det föreligger betydelsefulla skillnader mellan professionell terapi och stödformer som tar sin utgångspunkt i ömsesidigt socialt utbyte med andra människor i samma situation. Vi vet att det har vuxit fram ett flertal olika former för sådant utbyte bland unga med upplevelser av psykisk ohälsa på nätet. En utgångspunkt för detta projekt är att utvecklandet av framtida interventioner måste förankras i kunskap om redan existerande kommunikationspraktiker på nätet.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-02-23