"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

SVEN DIURLIN - Risktillstånd för att utveckla typ 2 diabetes: Implikationer för primärvård

Doktorandprojekt som deltar i Nationella forskarskolan i Allmänmedicin.

Diabetes är en omfattande utmaning i världen. Det finns övertygande bevis för att diabetes typ 2(T2DM) oftast är möjligt att förebygga. Ökad kunskap om risktillstånden för T2DM samt tidigare identifiering av riskindivider kan ge mer individualiserade metoder för kardiovaskulär prevention.

Doktorand

Sven Diurlin Doktorand, Göteborgs universitet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2022-01-01

Projektbeskrivning

Syftet med avhandlingen är att belysa progressionen från prediabetes och graviditetsdiabetes (GDM) till diabetes typ 2, och undersöka skillnader och likheter mellan individer med nedsatt glukostolerans (IGT) och förhöjt icke-diabetiskt fastesocker (IFG), och implikationer för primärvård. Följande delstudier planeras:

  1. Skillnader i självskattad hälsa hos individer med IGT och IFG och dess implikationer för primärvård.
  2. Effekten av persisterande prediabetiska risktillstånd, IGT och IFG på utvecklingen av kronisk njursjukdom.
  3. Validering av diagnosen GDM i graviditetsregistret samt hur den korrelerar med diagnos vid efterbesöket hos barnmorska postpartum – en substudie inom Changing Diagnostic Criteria for Gestational Diabetes-studien (CDC4G).
  4. Genomförbarhetsstudie av en livsstilsintervention hos kvinnor med GDM för att förhindra utveckling av diabetes typ 2.

Studierna 1 och 2 baseras på en epidemiologisk kohortstudie (Vara-Skövdekohorten) som genomfördes år 2002-2005 där 2816 individer undersöktes extensivt med uppföljningsdata efter cirka 10 år. Deltagandegraden vid basundersökningen var 76% och individerna var ett slumpmässigt urval av befolkningen i åldrarna 30-74 år, bosatta i två kommuner i sydvästra Sverige. Undersökningsprotokollet vid uppföljningen var detsamma som vid basundersökningen. Den tredje studien är en valideringsstudie av graviditetsdiabetes-diagnosen inom CDC4G-studien. CDC4G undersöker implementeringen nationellt av de nya riktlinjerna för GDM som WHO framtog 2013. Graviditetsregistret, Nationella diabetesregistret samt data från medverkande kliniker kommer att samköras i denna valideringsstudie. Den fjärde delstudien är en pilotstudie där genomförbarheten för en randomiserad, kontrollerad studie i en kliniskt anpassad intervention testas. Studiens syfte är att förhindra att kvinnor med GDM utvecklar diabetes typ 2 (PrEvention of PostPartum Diabetes Study – PEPP). Interventionen kommer att knytas till ordinarie BVC. PEPP-piloten startar i början av 2022 i Skövde och Östersund.

Störningar i glukosmetabolismen, nedsatt njurfunktion och självupplevd ohälsa är tillstånd med hög prevalens i en primärvårdspopulation. Dessa studier, som har stor klinisk förankring, kan ha betydelse för primärvårdens dagliga arbete och forskning och ge ny kunskap och insikt om vilka individer som löper större risk för försämrad glukosmetabolism och dess komplikationer. Denna kunskap kan användas för att identifiera individer med högre risk, med förhoppning om att kunna tillhandahålla enkla men effektiva preventiva åtgärder som är genomförbara i primärvården.

Universitetstillhörighet

Göteborgs universitet

Huvudhandledare

Bledar Daka, Docent i allmänmedicin.

Senast uppdaterad: 2022-04-20