"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Information om insamling och behandling av personuppgifter genom diagnostiska prov i matematik och elevenkäter i Luleå kommuns samarbetsprojekt med Umeå universitet om matematiklärande

Med syfte att få mer kunskap om hur elever på ett så bra sätt som möjligt kan stödjas i sitt lärande av matematik har Luleå kommun och forskare vid Umeå universitet inlett ett samarbete kring undervisning och lärande i matematik. Som en av flera komponenter i denna strävan kommer alla kommunens elever i åk 3-9 att få tillfälle att delta i ett diagnostiskt prov i matematik under två matematiklektioner under veckorna 8-11, och alla elever i åk 1-9 att få genomföra en elevenkät under veckorna 12-14 denna termin.

Uppgifterna kommer att samlas in av Luleå kommun för Umeå universitets räkning och bearbetas av forskare vid Umeå universitet. Resultaten från proven kommer inte att rapporteras till någon annan än respektive lärare på ett sådant sätt att enskilda elever kan identifieras (lärarna har redan tillgång till sina egna elevers prov). Resultaten från enkäterna kommer inte att rapporteras så att någon (inte heller läraren) kan identifiera enskilda elever. Inte heller kommer resultaten att rapporteras så att undervisningsgrupper och lärare kan identifieras. Eftersom datainsamlingen görs för att generera kunskap om något som är av intresse för samhället, i detta fall hur matematikundervisningen i skolan på så bra sätt som möjligt kan stödja elevers lärande, så är den lagliga grunden för insamlingen att den är nödvändig för att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. Uppgifterna som samlas in kommer att behandlas i enlighet med gällande lagstiftning kring insamling, lagring och bearbetning av personuppgifter. Detta innebär att obehöriga inte kommer att få tillgång till uppgifterna. Umeå universitet omfattas av den så kallade offentlighetsprincipen, vilket innebär att alla enskilda har rätt att få ut kopior av allmänna offentliga handlingar. Personuppgifter kan därför komma att lämnas ut vid en begäran om utlämnade av allmänna handlingar såvida uppgifterna inte omfattas av sekretess. Tre år efter provtillfället kommer de personuppgifter som enligt lag ska arkiveras att arkiveras i enlighet med gällande lagstiftning samt universitetets bevarande- och gallringsplan.

Uppgifterna kommer att behandlas av forskare inom den forskargrupp kring formativ bedömning som leds av professor Torulf Palm vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet. Det är Umeå universitet som är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Kontaktuppgifter till Umeå universitet är Umeå universitet, 901 87 Umeå, registrator@umu.se, 090-786 50 00.  Umeå universitet har utsett ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet nås på pulo@umu.se eller genom växeln 090-786 50 00. Du kan även kontakta den ansvariga för forskningsprojektet Torulf Palm via epost: torulf.palm@umu.se eller på telefon 090-786 71 22.

Du kan begära ett s.k. registerutdrag för att få reda på om Umeå universitet behandlar personuppgifter om dig. Du har även rätt att under vissa omständigheter överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, begära att uppgifter raderas, få felaktiga uppgifter rättade samt begära att behandlingen begränsas och i övrigt invända mot att dina personuppgifter behandlas. Du kan läsa mer om dina rättigheter på Datainspektionens webbplats, https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/for-medborgare---dina-rattigheter2/

Om du anser att dina personuppgifter behandlats felaktigt kan du lämna klagomål till Datainspektionen, https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/.

Senast uppdaterad: 2023-02-17