"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Effekter av studentledd psykoterapi

Är du klient som går i behandling på Psykologmottagningen och vill delta i ett av våra forskningsprojekt? Här nedan följer information om studien och om vad det innebär att delta.

Vad är det för projekt och varför vill vi att du ska delta?

Psykisk ohälsa är ett utbrett problem i samhället och orsakar ofta stort individuellt lidande. Vid Psykologmottagningen på Umeå universitet bedrivs studentledd psykoterapi och detta forskningsprojekt inriktas på att studera effekterna av denna behandling. Forskningsprojektet kommer att undersöka om deltagarnas psykiska hälsa, upplevda livskvalitet och vardagliga funktion förbättras efter behandling. Med hjälp av studien vill vi också få mer kunskap om behandlingens effekter på kort och längre sikt, och om behandlingens effekter för olika klientgrupper. Sådan kunskap är värdefull, bland annat för att kunna vidareutveckla behandlingarna för att anpassas till individer med olika behov.

Hur går studien till?

Psykologmottagningen har som rutin att alla klienter fyller i ett frågeformulär kring sin livssituation och hälsotillstånd i samband med att de påbörjar och avslutar behandling samt en uppföljning efter sex månader (totalt 3 enkäter som tar ca 30 min att fylla i). Vid avslut av behandling besvaras även frågor om nöjdhet med behandlingen och upplevelsen av relationen till studentterapeuten. Detta görs för att kunna förbättra kvaliteten på behandlingen och rutinerna på mottagningen. Vår förfrågan med detta är om du ger ditt medgivande till att vi använder dina svar från frågeformulären före och efter behandling i forskningsstudien. Deltagande i studien innebär också att du kommer att bli ombedd att fylla i samma frågeformulär sex månader efter avslutad behandling.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Inget av studiens inslag, dvs deltagande i studien om effekter av studentledd psykoterapi medför någon risk för komplikationer.

Vad händer med dina uppgifter?

Den information som samlas in om dig vid Psykologmottagningen, inom ramen för forskningsstudien, är inte knuten till din journal, och kommer att kodas (pseudonymiseras) och lagras på Umeå universitets datainsamlingsplattform. Deltagarna i studien kommer alltså inte att kunna knytas till enskilda resultat via denna databas. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Dina personuppgifter kommer att bevaras i 10 år. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta huvudansvarig forskare (se nedan). Ansvarig för dina personuppgifter är Umeå universitet. Dataskyddsombud nås på pulo@umu.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Hur du kan få information om resultatet av studien?

Det slutgiltiga resultatet av studien kommer att presenteras i form av vetenskapliga artiklar där inga individer kan bli identifierade i redovisningen. Ifall du önskar ta del av dina individuella data eller resultat av hela studien, vänligen meddela ansvarig forskare så ombesörjs detta. Du har rätt till ett gratis registerutdrag per år.

Försäkring och ersättning

Alla forskningsdeltagare är försäkrade via kammarkollegiet. Vi kan tyvärr inte erbjuda arvode för att du låter oss ta del av dina uppgifter som ingår i studien, eller någon annan ersättning, exempelvis för resor eller förlorad arbetsinkomst.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan).

Ansvariga för studien

Forskningshuvudman för projektet är Umeå universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. Vill du kontakta huvudansvarig forskare, se kontaktuppgifter nedan.

Forskningshuvudman för studien är Umeå universitet

Anna-Sara Claeson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 88
Senast uppdaterad: 2023-02-16