"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nationella prov i biologi, fysik och kemi

Anpassning för elever med funktionsnedsättning

För elever med funktionsnedsättningar kan provet behöva anpassas på olika sätt i samband med genomförandet. Utgångspunkterna för att göra anpassningar är följande:

 • Det är rektorn som beslutar om anpassning, men hon eller han kan delegera denna beslutanderätt till läraren.
 • Anpassningen bör föregås av en omsorgsfull analys med hänsyn tagen till vad proven prövar och elevens förutsättningar.
 • Det är viktigt att skolan genomför anpassningen så att proven prövar de kunskaper och de förmågor som respektive delprov avser att pröva.
 • Det finns inte något som reglerar att en elev måste ha en formell diagnos för att man ska kunna anpassa genomförandet av ett nationellt prov.
 • Det är viktigt att läraren informerar eleven/och eventuellt vårdnadshavaren/ om vad anpassningen innebär och hur provet kommer att bedömas samt för en dialog med eleven inför ett beslut om anpassning.
 • Förslutningen av provmaterialet får brytas dagen före provtillfället för att göra det möjligt att avgöra om provet behöver anpassas för någon elev.

Här nedanför följer exempel på anpassningar som är möjliga att göra i samband med det nationella proven i NO i årskurs 9, utifrån en analys av den enskilda elevens förutsättningar:

 • utökad provtid
 • digital uppläsning av provuppgifter
 • förstorad text eller text uppkopierad på färgat papper
 • muntlig redovisning av svar
 • skrivande av svar på dator (som inte kan kommunicera med internet eller någon annan dator)

Mer information om anpassningar för elever med funktionsnedsättningar i samband med de nationella proven finns på Skolverkets webbplats www.skolverket.se/anpassning. Där finns bland annat information om anpassningar för elever med läs- och skrivsvårigheter. Där finns också information om genomförandet av provet för nyanlända elever.

Senast uppdaterad: 2022-11-11