Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Revisionsplan

Universitetsstyrelsen fastställer årligen, efter förslag från internrevisionschefen, en revisionsplan. Den senaste revisionsplanen beslutades den 20 februari 2020.

Enligt universitetsstyrelsens regler för internrevision ska förslaget till revisionsplan grundas på en riskanalys. Riskanalysen ska genomföras årligen och ska omfatta all verksamhet som universitetet bedriver eller ansvarar för.

Internrevisionens riskanalys baseras bl.a. på omvärldsanalys, dokumentstudier, intervjuer, spaning på revisionsgranskningar vid andra statliga myndigheter, erfarenhetsutbyte med internrevisorer vid andra lärosäten, iakttagelser i det löpande granskningsarbetet etc. I arbetet med riskanalysen beaktar internrevisionen även universitetsledningens egen riskanalys för verksamheten.

En viktig del i revisionsarbetet är att följa upp vilka åtgärder som universitetet vidtagit med anledning av tidigare års granskningar.

I revisionsplanen för 2020 ingår följande granskningar:

  • Institutions- och enhetsgranskningar
  • Förvaltning av universitetsgemensamma styrdokument
  • Studenthälsovård
  • Laboratoriesäkerhet
  • Universitetets kommunikationsverksamhet
  • IT-säkerhet