"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Revisionsplan

Universitetsstyrelsen fastställer årligen, efter förslag från internrevisionschefen, en revisionsplan. Den senaste revisionsplanen beslutades i februari 2024.

Enligt universitetsstyrelsens regler för internrevision ska förslaget till revisionsplan grundas på en riskanalys. Riskanalysen ska genomföras årligen och ska omfatta all verksamhet som universitetet bedriver eller ansvarar för.

Internrevisionens riskanalys baseras bl.a. på omvärldsanalys, dokumentstudier, intervjuer, spaning på revisionsgranskningar vid andra statliga myndigheter, erfarenhetsutbyte med internrevisorer vid andra lärosäten, iakttagelser i det löpande granskningsarbetet etc.

En viktig del i revisionsarbetet är att följa upp vilka åtgärder som universitetet vidtagit med anledning av tidigare års granskningar.

I revisionsplanen för 2024 ingår följande granskningar och rådgivningsaktiviteter:

  • Institutions- och enhetsgranskningar
  • Verksamhetsplanering och uppföljning
  • Avtalsförvaltning
  • Digitalisering av administrativa processer
Senast uppdaterad: 2024-02-29