"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Revisionsrapporter

Revisionsprojekt genomförs med olika metoder, exempelvis genom intervjuer, dokumentstudier och enkäter. Resultatet redovisas i en rapport.

Internrevisionen ger alltid intervjuade i granskningen möjlighet att lämna synpunkter på revisionsrapporten innan den presenteras för universitetsstyrelsen. Rektor och universitetsdirektör får också återkoppla på rapportutkastet.

I samband med att internrevisionen rapporterar revisionsprojektet till styrelsen presenterar universitetsledningen ett åtgärdsförslag. Det är därefter styrelsen som beslutar om åtgärder.

Varje år i februari lämnar internrevisionen en årsrapport till styrelsen över det gransknings- och rådgivningsarbete som genomförts under revisionsåret.

Kontakta registraturen vid Umeå universitet (registrator@umu.se) om du vill ta del av någon av internrevisionens rapporter.

 

Senast uppdaterad: 2023-09-15