"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Uppdrag

Internrevisionen är organisatoriskt placerad under universitetsstyrelsen som är internrevisionens uppdragsgivare. För att säkra kraven på objektivitet, oberoende och integritet är internrevisionen fristående från den operativa verksamheten.

Internrevisionen ska utifrån en egen analys av verksamhetens risker självständigt granska hur den interna styrningen och kontrollen fungerar och lämna förslag till förbättringar. Granskningen kan omfatta all verksamhet som universitetet bedriver eller ansvarar för.

Internrevisionen rapporterar sina iakttagelser och rekommendationer till universitetsstyrelsen, som har att ta ställning till vilka åtgärder som ska vidtas. Under styrelsen finns ett revisionsutskott. Utskottet är ett rådgivande organ med syfte att bereda revisionsärenden inför styrelsebeslut samt utgöra stöd i internrevisionens arbete.

Senast uppdaterad: 2022-10-26