Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Uppdrag

Internrevisionen är organisatoriskt placerad under universitetsstyrelsen som är internrevisionens uppdragsgivare. För att säkra kraven på objektivitet, oberoende och integritet är internrevisionen fristående från den operativa verksamheten.

Enligt myndighetsförordningen (2007:515) ska myndighetens ledning tillse att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, att verksamheten redovisas på ett tillförlitligt sätt samt att verksamheten hushåller väl med statens medel. Internrevisionen ska utifrån en egen analys av verksamhetens risker självständigt granska hur den interna styrningen och kontrollen fungerar och lämna förslag till förbättringar. Granskningen omfattar all verksamhet som universitetet bedriver eller ansvarar för.

Internrevisionen rapporterar sina iakttagelser och rekommendationer till universitetsstyrelsen, som har att ta ställning till vilka åtgärder som ska vidtas. Under styrelsen finns ett revisionsutskott. Utskottet är ett rådgivande organ med syfte att bereda revisionsärenden inför styrelsebeslut samt utgöra stöd i internrevisionens arbete.

Internrevisionen kan även ge råd och stöd till styrelsen, rektor och andra ledningsnivåer inom universitetet. Universitetsstyrelsen fastställer i den årliga revisionsplanen hur stor omfattningen av råd och stöd totalt kan vara. Internrevisionschefen bedömer om ett rådgivningsuppdrag kan genomföras utan att rubba kravet på internrevisionens oberoende och opartiskhet.