"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Forum för unga samers hälsa 2021

fre
5
nov
Tid Fredag 5 november, 2021 kl. 09:00 - 16:00
Plats Studio Grim, Umeå Folkets Hus

Vi hoppas att få inblick i ungdomars erfarenheter och perspektiv. Två centrala teman för diskussion under konferensen är samisk identitet och diskriminering/rasism. 3 av 4 samiska ungdomar blir utsatt för diskriminering och rasism i vardag. Varför är det så här, och hur påverkar detta ungdomen? Samisk identitet – vem är samisk nog? Hur påverkas samers hälsa av normer inom och utom den samiska kulturen?

Fika på förmiddag- och eftermiddag, samt lunch ingår. Konferensen kommer livesändas – mer info kommer.

Deltagande är gratis men plats måste bokas då endast ett begränsat antal platser finns tillgängliga. Vi premierar samiska ungdomars deltagande men ser gärna att du som student, forskare eller beslutsfattare också deltar!

Konferensen är ett samarbete mellan forskningsgruppen Lávvuo, Várdduo - Centrum för samisk forskning, UiT, och Sáminuorra.

Schema

9:00 – 9:45 Introduktion
Jon Petter Stoor (Lávvuo), Siv Kvernmo (UiT), Sara Elvira Kuhmunen (Sáminuorra), Daniel Holst (Sámediggi), Lena-Maria Nilsson (Várdduo).

9:45 Fika i anslutning till lokalen

10:00 – 12:00 Tema 1: DISKRIMINERING OCH RASISM
Hanne Magga, SANKS
Anna-Karin Svensson, SSR
Ketil L Hansen, UiT

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 – 15:00 Tema 2: - SAMISK IDENTITET - VEM ÄR SAME NOG?
Jonill Margrethe Fjellheim Knapp, medicinstudent
Daniel Holst, Sámediggie
Saara Hermansson, lärare i sydsamiska
Siv Kvernmo, UiT
Introduktion till smågruppssamtal

15:00 Fika i anslutning till lokalen

15:15 – 15:45 Summering av dagen – hur går vi vidare? Vad bör forskningen fokusera på framöver

15:45 Avslutning med kulturinslag

 

Anmälan

Anmälan sker via email till petter.stoor@umu.se. Ange namn, email-adress, eventuell organisationstillhörighet, huruvida du är under 30 år, och om du har någon form av allergi.

Om du endast ska delta digitalt behöver vi bara namn, email och ev. organisationstillhörighet.

---

NO: Velkommen til konferansen for samisk ungdomshelse! Konferansen inviterer til kunnskapsdeling og samtale om helse blant samisk ungdom. Vi håper på å få innblikk i ungdommens erfaringer og perspektiver. To sentrale temaer for diskusjonen er samisk identitet og diskriminering/rasisme. 3 av 4 samiske ungdommer blir utsatt diskriminering og rasisme i hverdagen. Hvorfor er det slik og hvordan påvirker dette ungdommen? Samisk identitet – hvem er samisk nok? Hvordan påvirkers samers helse av normer innenfor og utenfor samisk kultur. Det blir servert mat og drikke før- og ettermiddag. Man kan også følge konferansen via livestream, mer informasjon kommer.
Det er gratis å delta, men sitteplass må bookes ettersom det er begrenset med sitteplasser. Vi oppfordrer spesielt ungdom til å delta. Vi ønsker imidlertid også at du som student, forsker eller leder også deltar!

Konferansen er ett samarbeid mellom forskningsgruppen Lávvuo, Várdduo – Centrum for samisk forskning, UiT og Sáminuorra.

DS: Bures boahtin forum Sáminuoraid dearvvašvuohta! Konferánssas lea diehtojuohkin ja sagastallan sámi nuoraid dearvvasvuođa birra. Mii sávvat ahte beassat veaháš oahppat nuoraid vásáhusaid ja perspektiivvaid birra. Guokte guovddas fátta sagastallamii leat sámi identitehta ja rasisma/diskrimineren. golbma njealjádas oassi sámi nuorain leat vásihan rasisma ja diskriminerema árgabeaivvis. Manne lea nu ja movt dat váikkuha nuoraid? Sámi identitehta - gii lea doarvái sápmelaš? Movt váikkuhit norpmat sámi kultuvrra siskkobealde ja olggobealde sápmelaččaid dearvvasvuhtii? Mii guossohit biepmu ja juhkamuša ovdal ja mannjegaskabeaivvi. Sáhttá maid čuovvut konferánsa livestream bokte, eambbo diehtu boahtá.
Lea nuvttá searvat, muhto ferte várret čohkkánsaji dan dihte go leat unnán čohkkánsajit. Mii ávžžuhit earenoamážit nuoraid searvat. Ja seammás ávžžuhit ahte don gii leat studeanta, dutki dahje jođiheaddji searvvat.

Konferansa lea ovttasbargu gaskal dutkanjoavkku Lávvuo, Várdduo - sentrum for samisk forskning, uit ja Sáminuorra.

---

ÅS: Buerie båeteme saemien noerehealsoekonferansese! Konferansen tjïrrh mijjieh böörebe saemien noeri healsoen bïjre soptsestalledh jïh daajroem juekedh. Håhkesjibie noeri dååjrehtimmide jïh perspektijvide goerkesadtedh. Göökte voernges aamhtesh soptsestallemasse leah saemien identiteete jïh dïedtelgimmie/tjïertedibleme saemiej vööste. Golmesh njieljijste saemien noerijste dåårjehtellieh dïedtelgimmiem jïh tjïertediblemem aarkebiejjien. Mannasinie lea numhtie jïh guktie daate noeride dæjpa? Saemien identiteete – gie lea nuekies saemien? Guktie dijpieh normh, dovne saemien kultuvren sisnjielisnie jïh bæjngolen, saemien healsoem? Mijjieh beapmoem jovkemem hoksehtibie aeredsbiejjien jïh iehkedsbiejjien. Maahta aaj konferansem vuartasjidh livestreamen tjïrrh; vielie bïevnese båata.


Namhtah lea meatan årrodh, bene tjïehth tjahkessijjiem dongkedh juktie vaenie sijjie lea. Mijjieh sjïere haestebe noeride meatan årrodh. Vaajtelibie van ahte datne gie lea studente, dotkije jallh åvtehke aaj meatan årroeh!

Evenemangstyp: Konferens

Daniel Holst, Sametinget

Siv Kvernmo, UiT

Sara Elvira Kuhmunen, Sáminuorra

Hanne Magga, SANKS

Anna-Karin Svensson, SSR

Ketil L Hansen, UiT

Jonill Margrethe Fjellheim Knapp, medicinstudent

Saara Hermansson, lärare i sydsamiska

Talare
Petter Stoor
Postdoktor
Läs om Petter Stoor