Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Handlingsplan för VFU

Till rektorer

I den Överenskommelse om förlängning av ”Försöksverksamheten kring övningsskolor och övningsförskolor” som tecknades av de skolhuvudmän som önskade kvarstå under läsåret 19/20 framgick att en ”Handlingsplan för VFU” skulle tas fram. När nu Överenskommelsen reviderats och övergår till ett Tilläggsavtal kvarstår planen som en obligatorisk del.

Syftet med dokumentet är att klargöra och stödja mottagandet av student under den verksamhets-förlagda utbildningen – VFU och vidare att tydliggöra förskolans/skolans verksamhet och ge studenten förutsättningar att ta del av den.

För er som ännu inte tagit fram en plan är vi övertygade om att ni redan har formulerade tankar, idéer och rutiner kring delar av dokumentet som kan utgöra grunden och sedan kompletteras med ytterligare innehåll. 

Många av era enheter ingår i ett cluster av förskolor eller skolor och kan därför med fördel samverka kring handlingsplanens generella delar. Dock ska det också, för varje enskild förskola och skola, framgå vilka specifika områden/verksamheter som ni vill lyfta fram och ge studenten möjlighet att få kunskap om alternativt får delta vid. Av denna anledning är det bra att varje förskola och skola har en egen handlingsplan.

Det är rektor som är ytterst ansvarig för planen och beslutar om vilka som ska vara delaktiga i fram-tagandet av dokumentet och hur den förankras i hela personalgruppen.

Handlingsplanen är ett föränderligt dokument och bör därför finnas med i samband med den årliga utvärderingen av verksamheten. 

 För att handlingsplanerna ska uppnå en likvärdighet är det bra att följande rubriker finns med: 

 • Praktiska förberedelser inför students VFU 
 • Välkomnande, mottagande och introduktion 
 • Tydliggöra och synliggöra verksamheten:  
 • Dokument som studenten kan ta del av  
 • Didaktiska ämnesområden   
 • Det systematiska kvalitetsarbetet  
 • Värdegrund, mångfald, lika villkor och kultur 
 • Samverkan med andra verksamheter/enheter 
 • Plan för professionsseminarier för studenter  
 • Ansvarsfördelning för handlingsplanen 
 • Utvärdering/revidering av planen  

201112