Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 18 maj 2021)

printicon

Kontaktpersoner

För att ge goda förutsättningar för samverkan mellan förskolor/skolor och lärarutbildningen kring VFU finns en organisation med kontaktpersoner från medverkande kommuner och lärarutbildningen. Inom förskola och grundskola representerar en kontaktperson ett kluster av enheter, medan gymnasieskolorna i allmänhet har var sin kontaktperson. Motsvarande finns på lärarutbildningen där kontaktpersoner ansvarar för samverkan med förskolor och skolor som har deras programstudenter. Som bilaga till tilläggsavtalet finns uppdragsbeskrivningar för dessa kontaktpersoner.

Kontaktpersoner

Ämneslärarprogrammet

Carolina Clarin, Dragonskolan
Elin Sjöström, Midgårdsskolan
Maria Sundqvist, Bräntbergsskolan 7-9
Liliann Molin, Sjöfruskolan 7-9
Liliann Molin, Carlshöjdsskolan 7-9
Christin Almström, Nolaskolan
Lars Nordin, Parkskolan
Ulrika Sjöblom, Gullänget 7-9
Ulrika Gjertz, Tannbergskolan
Magdalena Lundgren, Liljaskolan
Andreas Westerberg, Anderstorpsgymnasiet
Andreas Westerberg, Balderskolan
Kristina Ödling- Halvarsson, Lejonströmsskolan 7-9 

Susanne Haugen, Språkstudier
Johan Hansson, Pedagogiska institutionen
Olof Johansson, Matematik och matematisk statistik

Grundlärare f-3, 4-6

Maria Sundqvist, Mariehem F-6, Berghem F-6, Marieberg F-6
Liliann Molin, Sjöfru F-6, Carlshöjd F-6, Skärgårds F-3
Ulrika Sjöblom, Gullänget F-6, Skärpe F-3
Kristina Ödling-Halvarsson, Lejonströmskolan

Carina Widebo, NMD

Förskollärarprogrammet

Anneli Edeblom, Luvan, Rymden, Fröhuset
Karin Lantto, Mariehem, Ersdungen, Ejderdunet
Lina Kjellsson, Grönstenen, Stengången, Lundagård
Ulrika Sjöblom, Kojan, Skogsgläntan, Skärpe, Ängen 
Caroline Andersson, Jonsta, Norrskenet, Villaryd, 
Catarina Jakobsson, Vännäs förskolor
Erika Ruljeff, Skellefteå förskolor

Maria Lindahl, Tillämpad utbildningsvetenskap
Maria Forsgren Hellberg, Tillämpad utbildningsvetenskap

Om uppdraget

Uppdragsbeskrivning - kommunernas kontaktpersoner

Uppdragsbeskrivning som pdf

Uppdraget för kontaktperson i samverkan med rektorer på förskolor/skolor.

Uppdraget innebär att vara delaktig i att utveckla kvaliteten i VFU och därmed höja professionsanknytningen för studenterna. Arbetet sker i nära samverkan med rektorer, kontaktpersoner på universitet och ledning för försöksverksamheten på Lärarhögskolan.

Du ansvarar för att:

Organisera och genomföra professionsseminarier för studenter enligt seminarieplan i samråd med kontaktperson på universitetet.

Din roll blir att säkerställa att professionsseminarierna har tillräckligt med deltagande studenter. Vid behov kan de samordnas med fler skolor eller förskolor. Du tar hjälp av ansvarig rektor eller VFU- ansvarig rektor för att inventera vilka pedagoger som kan ansvara för att hålla i de olika seminarierna. Gör i ett tidigt skede upp en plan för dag, tid och preliminärt innehåll i seminarierna och bjud in studenterna. Alla handledare behöver också i god tid få veta vilka seminarier som ska genomföras och när, så att de kan möjliggöra för och motivera studenterna att delta.

Samråda kring handledarseminarier med kontaktperson på aktuell institution. Det är den personen som ansvarar för att seminarier genomförs för de handledare som har studenter.

Din roll blir att i samverkan med kontaktperson på institution informera handledarna om seminarier – dag, tid och plats i god tid. Inbjudan kommer från ansvarig kontaktperson på institution. Även handledare som inte har studenter kan erbjudas att delta om de har möjlighet.

Samråda kring campusförlagd kompetensutvecklingsdag för handledare som har studenter under sista VFU-perioden. Kontaktperson på institution ansvarar för innehåll och genomförande.

Din roll blir att i samverkan med kontaktperson på institution informera handledare om dagen. Även andra pedagoger kan erbjudas att delta i mån av tid. Inbjudan kommer från ansvarig kontaktperson på institution.

Utveckla samverkan mellan den verksamhet som du representerar och lärarutbildningen. Samråda kring frågor eller områden som rör VFU med syfte att tydliggöra delar som behöver utvecklas.

Din roll blir att samverka med kontaktperson på institution som representerar motsvarade verksamhet som du. Detta förutsätter kontinuerliga kontakter som med fördel kan koncentreras till våren då ett fåtal VFU-perioder är placerade.

I förekommande fall organisera träffar för förskollärare/lärare som genomgår handledarutbildning.

Din roll blir att samordna dessa träffar tillsammans med ansvariga rektorer genom att bestämma tid och plats samt få kännedom om vilka som ska bjudas in. Lärarhögskolan tillhandahåller plan för träffarna.

Stödja verksamheten i arbetet med att utveckla samverkansformer som koncentration av studenter och handledare möjliggör.

Din roll blir att kommunicera med rektorer och handledare utifrån de förslag på samverkansformer som Lärarhögskolan bidrar med.

Delta vid möten som ledningen för övningsverksamheten på Lärarhögskolan inbjuder till samt ta egna initiativ till kontakter och möten med aktuella kontaktpersoner.

Din roll blir att samverka med kommunala kontaktpersoner som representerar motsvarade verksamhet som du. Detta förutsätter kontinuerliga kontakter.

Initiera eller stötta arbetet med handlingsplan för VFU och i samverkan med rektor hålla den aktuell.

Ansvara för att utvärdering av VFU med studenter och handledare genomförs.

Din roll blir att förmedla den utvärdering som Lärarhögskolan tillhandahåller till studenter och handledare.

Uppdragsbeskrivning - universitets kontaktpersoner

Uppdragsbeskrivning som pdfdokument

Uppdraget för kontaktperson på institution

Uppdraget innebär att utveckla kvaliteten i VFU i nära samverkan med institutionsledning, kontaktpersoner inom kommuner och ledning för övningsverksamheten på Lärarhögskolan.

Du ansvarar för att:

Organisera handledarseminarier för förskollärare eller lärare i samråd med kommuners kontaktpersoner enligt seminarieplan.      

Din roll blir att samordna och ansvara för genomförandet av dessa seminarier för handledare som tar emot studenter på VFU. Erbjud även handledare som inte har studenter att delta om de har möjlighet.  

Organisera campusförlagd kompetensutvecklingsdag för handledare.                                 

Din roll blir att bjuda in handledare som tar emot studenter under deras sista VFU, samt i VFU 2 för åk 7-9 och VFU 3 på Lyckseles förskolor. Erbjud även handledare som inte har studenter att delta om de har möjlighet.

Samråda kring professionsseminarier med kontaktperson i kommunen som ansvarar för att genomföra seminarier för de studenter som är ute på VFU.                               

Din roll blir att i möjligaste mån ge förslag på innehåll i seminarier som anknyter till kursens innehåll.

Utveckla samverkan mellan den verksamhet som du representerar och kommunerna. Samråda kring frågor eller områden som rör VFU med syfte att tydliggöra delar som behöver utvecklas.                                                                                                

Din roll blir att samverka med kontaktperson i kommunen som representerar motsvarade verksamhet som du. Detta förutsätter kontinuerliga kontakter som med fördel kan koncentreras till våren då ett fåtal VFU-perioder är placerade.

I förekommande fall vara delaktig vid träffar med förskollärare/lärare som genomgår handledarutbildning.                                                

Din roll blir att i samverkan med ansvariga kontaktpersoner delta vid dessa träffar. Lärarhögskolan tillhandahåller plan för träffarna.

Delta vid möten som ledningen för övningsverksamheten på Lärarhögskolan inbjuder till samt ta egna initiativ till kontakter och möten med aktuella kontaktpersoner.                                       

Din roll blir att samverka med kontaktpersoner på de andra institutionerna. Detta förutsätter kontinuerliga kontakter och träffar som med fördel kan koncentreras till våren då ett fåtal VFU-perioder är placerade.