"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tilläggsavtal

Tilläggsavtal avseende deltagande i förlängning av verksamheten med övningsskolor och övningsförskolor

Tilläggsavtal avseende deltagande i verksamheten med övningsskolor och övningsförskolor

1 Parter

Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Kontaktpersoner Lärarhögskolan: Ekonomi: Emma Thurén, emma.thuren@umu.se, övriga frågor: Petra Westling, petra.westling@umu.se

Kommun/Institution,

Kontaktpersoner: Ekonomi: NN, nn@nn.se, övriga frågor: XX, xx@xx.se  

2 Tilläggsavtalets omfattning

Beträffande särskilda åtaganden för skolhuvudman och lärarutbildningen vid Umeå universitet gäller punkt 5 och 6 i det avtal som omfattar verksamhetsförlagd utbildning daterat 2019-09-09 inom lärarutbildningens program. Dessutom de tillägg av åtaganden som framgår av punkt 4 och 5 nedan.

3 Tidsperiod för tilläggsavtal

Avtalet gäller från 1 juli 2022 till och med 30 juni 2024 med en uppsägningstid på sex månader. Avtalet förlängs med två år i taget om ingen uppsägning görs. Uppsägning ska göras skriftligt. Om förutsättningarna väsentligen förändras under perioden skall nya förhandlingar upptas om endera parten begär det.  

4 Åtaganden för skolhuvudman

Skolhuvudman har i samverkan med lärarutbildningen vid Umeå universitet ansvar för genomförandet av den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen utifrån befintliga styrdokument.

Syftet med övningsskoleverksamheten är att gemensamt skapa förutsättningar för att höja kvaliteten i VFU.

Skolhuvudman åtar sig att:

1.       för varje område/skola utse kontaktperson som i samverkan med universitetet arbetar för att genomföra uppdraget enligt uppdragsbeskrivningen, se bilaga 3.

2.      i samverkan med Lärarhögskolan placera två eller fler studenter på aktuella övningsförskolor eller övningsskolor enligt det som är överenskommet parterna emellan.

3.      dels tillgodose kontinuitet och progression för studentens utveckling, dels skapa möjlighet för dem att skaffa sig erfarenheter från ett flertal handledare och barngrupper/klasser.

4.      i förekommande fall ordna boende för studenter under deras VFU-perioder. Lärarhögskolan står för högst 2 341 kronor av boendekostnaden per månad och student. Beloppet räknas upp varje år med statens pris- och löneomräkningsindex. Detta gäller Lycksele och Skellefteå kommun.

5.      på varje övningsenhet ha ett flertal utbildade handledare som var och en endast handleder ett fåtal studenter.

6.      utbilda fler lärare/förskollärare till handledare om behov finns, samt skapa goda förutsättningar för dessa att genomföra handledarutbildningen (7,5 hp) i sin helhet. För varje förskola/skola ta fram en plan för kompetensförsörjningens genomförande.

7.      utveckla samverkansformer som möjliggörs genom koncentration av studenter och handledare.

8.      samverka med andra förskolor/skolor för att möjliggöra spridning av kvalitetshöjande åtgärder.

9.      upprätta och förankra en handlingsplan för VFU på varje övningsskola och övningsförskola som tydliggör innehåll och ansvar för studenters VFU på enheten. Årligen utvärdera, revidera och aktualisera planen.

10.   genomföra professionsseminarier för studenter i enlighet med seminarieplan, se bilaga 1.

11.    handledare deltar vid de seminarier som universitetet genomför i enlighet med seminarieplan.

12.    möjliggöra för studenter att under tre dagar ta över handledarens roll i sista VFU-perioden.

13.    handledare deltar vid campusförlagd kompetensutveckling, under någon av de dagar som studenten tar över handledarens roll.

14.   kontaktpersoner och rektorer samverkar kring frågor som rör VFU samt förankrar verksamheten i hela personalgruppen.

15.    kontaktpersoner och rektorer deltar vid de möten som Lärarhögskolan bjuder in till.

16.   vara tillgänglig för samverkan utöver VFU till exempel genom fältstudier och andra former av utbyte där teori och praktik kan vävas samman, exempelvis examensarbetet.

17.    delta i utvärdering av VFU med studenter och handledare på förskolor och skolor som Lärarhögskolan ansvarar för.

18.   på varje förskola och skola årligen följa upp tilläggsavtalet och planera för åtgärder där avtalets åtaganden behöver utvecklas.

5 Åtaganden för Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Dessa åtaganden gäller Lärarhögskolans kansli samt kursansvariga institutioner för VFU-kurser. Lärarhögskolan vid Umeå universitet har i samverkan med skolhuvudman ansvar för genomförandet av den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen utifrån befintliga styrdokument.

Syftet med övningsskoleverksamheten är att gemensamt skapa förutsättningar för att höja kvaliteten i VFU.

Lärarhögskolans kansli åtar sig att:

  1. i samverkan med skolhuvudmän beställa platser till två eller fler studenter på aktuella övningsförskolor eller övningsskolor enligt det som är överenskommet parterna emellan.
  2. stå för kostnaden för studenternas boende under deras VFU-perioder i enlighet med punkt 4 under åtaganden för skolhuvudman. Lärarhögskolan står för högst 2 341 kronor av boendekostnaden per månad och student. Beloppet räknas upp varje år med statens pris- och löneomräkningsindex.
  3. delge förskolor och skolor förslag på samverkan som koncentration av studenter möjliggör.
  4. bidra med digitalt underlag för utvärderingar av VFU och ansvara för uppföljning av dessa.
  5. årligen bjuda in kontaktpersoner och rektorer till samverkan kring övningsskoleverksamheten.
  6. stödja skolhuvudmän och institutioner i arbetet med att förverkliga åtaganden i tilläggsavtalet.
  7. skapa förutsättning för att på olika sätt sprida goda exempel och erfarenheter från övningsskoleverksamheten.
  8. administrativt hantera ekonomiska ersättningsfrågor kopplade till tilläggsavtalet.
  9. att årligen följa upp tilläggsavtalet och planera för åtgärder där avtalets åtaganden behöver utvecklas. 

Lärarhögskolan åtar sig att:

10. utse kontaktpersoner som i samverkan med kontaktpersoner på förskolor eller skolor möjliggör uppdragsbeskrivningen, se bilaga 4.

11. vid behov, samverka med andra institutioner rörande aktiviteter kopplade till övningsskoleverksamheten för att möjliggöra överspridning av kvalitetshöjande åtgärder.

12. genomföra seminarier för handledare enligt seminarieplan. Se bilaga 1

13. planera och genomföra kompetensutvecklingsdag för handledare enligt seminarieplan.

14. samverka med kursansvarig lärare kring VFU och aktiviteter som rör övningsskoleverksamheten.

15. övningsskoleverksamheten förankras på alla institutioner med VFU- kurser.

16. delta vid de möten som Lärarhögskolan bjuder in till.

17. utveckla samverkan utöver VFU genom fältstudier eller andra former av utbyte där teori och praktik vävs samman, exempelvis examensarbeten.

6 Ekonomisk ersättning

För medverkan i verksamheten med övningsskolor och övningsförskolor utgår ersättning dels genom den ersättning som genereras inom ramen för verksamhetsförlagd utbildning i enlighet med gällande VFU-avtal, som omfattar verksamhetsförlagd utbildning daterat 2019-09-09 inom lärarutbildningens program. Dels genom den särskilda ersättning som utgår specifikt för deltagandet i förlängningen i verksamheten kring övningsskolor/förskolor. Den särskilda ersättningen omfattar:

Finansiering av del av lön för VFU-kontaktperson på berörda institutioner och förskolor eller skolor, se bilaga 2 för specifikation på omfattningen för respektive övningsskola eller övningsförskola och institution. Bilaga 2 kan komma att uppdateras under avtalstiden vad beträffar namn på kontaktpersoner.

Utbetalningssätt:

Kontaktpersonerna på institutionerna ska vara direktkonterade på Lärarhögskolan. Skolhuvudman fakturerar Lärarhögskolan lön och overhead för kontaktpersonerna. Lärarhögskolan initierar kontakten.

7 Ändringar och åtgärder vid avvikelser

Om avtalet sägs upp av skolhuvudman och inget annat har överenskommits fullgör studenterna sin påbörjade VFU-period på aktuell övningsenhet i enlighet med detta avtal. Om Lärarhögskolan säger upp avtalet har skolhuvudman inget sådant ansvar.

8 Tvist

Tvist på grund av detta avtal skall lösas i första hand genom förhandlingar mellan parterna.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Umeå universitet/Lärarhögskolan                                                             
Lars-Erik Lauritz   
Föreståndare, Lärarhögskolan               

Kommun/Institution  
NN                                    

 

Senast uppdaterad: 2023-12-04