"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Överenskommelse

Särskild överenskommelse avseende deltagande i förlängning av försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor.

1 Parter

Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Kontaktpersoner Lärarhögskolan: Ekonomi: Eva Alenius, eva.alenius@umu.se, övriga frågor: Petra Westling, petra.westling@umu.se och Leif Thylin, leif.thylin@umu.se

Kommun/Institution,

Kontaktpersoner: Ekonomi: NN, nn@nn.se, övriga frågor: XX, xx@xx.se

2 Överenskommelsens omfattning

Beträffande särskilda åtaganden för skolhuvudman, Lärarhögskolan samt medverkande institutioner gäller §§5 och 6 i det avtal som omfattar verksamhetsförlagd utbildning daterat 2016-06-09 inom lärarutbildningens program. Notera att detta avtal kommer att ersättas med en reviderad version under 2019. Då kommer punkt 5 och 6 i den reviderade versionen att gälla vad beträffar åtaganden. Dessutom de tillägg av åtaganden som framgår av punkt 4 och 5 nedan.

3 Tid för överenskommelse

Överenskommelsen gäller från 1 juli 2019 till och med 30 juni 2020 med en uppsägningstid på sex månader.

4 Åtaganden för skolhuvudman

Skolhuvudman har i samverkan med Lärarhögskolan och medverkande institutioner ansvar för genomförandet av den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen utifrån lärarutbildningens styrdokument och programstrukturer. Syftet är att gemensamt skapa förutsättningar för att höja kvaliteten i VFU.

Skolhuvudman åtar sig att:

 1. i samverkan med Lärarhögskolan placera två eller fler studenter varje VFU period på övningsförskolor eller övningsskolor.
 2. i förekommande fall samverka med Lärarhögskolan kring att hitta boende för studenter under deras VFU-perioder. Kostnaden för boendet får inte överstiga 2 297 kronor per månad och student. Beloppet räknas upp varje år med statens pris- och löneomräkningsindex.
 3. på varje övningsenhet ha ett flertal utbildade handledare som var och en endast handleder ett fåtal studenter.
 4. förankra försöksverksamheten i hela personalgruppen.
 5. vid behov, samverka med andra övningsförskolor eller övningsskolor rörande aktiviteter kopplade till försöksverksamheten.
 6. upprätta och förankra en handlingsplan för VFU som tydliggör innehåll och ansvar för studenters VFU på enheten.
 7. vara öppen för samtal kring och utvärdering av försöksverksamheten.
 8. genomföra professionsseminarier för studenter i samråd med utsedd kontaktperson vid Umeå universitet i enlighet med seminarieplan. Se bilaga 1
 9. handledare deltar vid de seminarier som samverkande institution genomför i samråd med skolhuvudman i enlighet med seminarieplan.
 10. handledare deltar vid campusförlagd kompetensutveckling en dag under studentens sista VFU-period. 
 11. utse kontaktperson som i samverkan med kontaktperson på samverkande institution möjliggör ovan beskrivna aktiviteter och som har möjlighet att samtala kring viktiga frågor som berör VFU.
 12. VFU-kontaktpersoner och rektorer deltar vid de möten som Lärarhögskolan bjuder in till.

5 Åtaganden för Lärarhögskolan och medverkande institutioner

Lärarhögskolan och medverkande institutioner har i samverkan med skolhuvudman ansvar för genomförandet av den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen utifrån lärarutbildningens styrdokument och programstrukturer. Syftet är att gemensamt skapa förutsättningar för att höja kvaliteten i VFU.

Lärarhögskolan och medverkande institutioner åtar sig att:

 1. i samverkan med skolhuvudman placera två eller fler studenter varje VFU period på övningsförskolor eller övningsskolor.
 2. i förekommande fall samverka med skolhuvudman kring att hitta boende för studenter under deras VFU-perioder. Kostnaden för boendet får inte överstiga 2 297 kronor per månad och student. Beloppet räknas upp varje år med statens pris- och löneomräkningsindex.
 3. försöksverksamheten förankras i hela personalgruppen på varje samverkande institution.
 4. vid behov, samverka med andra institutioner rörande aktiviteter kopplade till försöksverksamheten.
 5. vara öppen för samtal kring och utvärdering av försöksverksamheten.
 6. genomföra seminarier för handledare i samråd med skolhuvudman i enligt med seminarieplan.
 7. planera och genomföra campusförlagd kompetensutvecklingsdag för handledare enligt seminarieplan. Se bilaga 1
 8. utse kontaktperson som i samverkan med kontaktperson på förskolor eller skolor möjliggör ovan beskrivna aktiviteter och som har möjlighet att samtala kring viktiga frågor som berör VFU. I bilaga 2 framgår organisation för samverkan.
 9. kontaktpersoner och institutionsledning deltar vid de möten som Lärarhögskolan bjuder in till.

6 Ekonomisk ersättning

För medverkan i försöksverksamheten utgår ersättning dels genom den ersättning som genereras inom ramen för verksamhetsförlagd utbildning i enlighet med gällande VFU-avtal, som omfattar verksamhetsförlagd utbildning daterat 2016-06-09 inom lärarutbildningens program. Notera att detta avtal kommer att ersättas  med en reviderad version under 2019. Dels genom den särskilda ersättning som utgår specifikt för deltagandet i förlängningen av försöksverksamheten.

Den särskilda ersättningen omfattar:

a)      Finansiering av del av lön för VFU-kontaktperson på berörda institutioner och förskolor eller skolor, se bilaga 2 för specifikation på omfattningen för respektive övningsskola eller övningsförskola och institution. Bilaga 2 kan komma att uppdateras under avtalstiden vad beträffar namn på kontaktpersoner.

b)     Kompetensutvecklingsmedel till handledare med ansvar för student under programmens sista VFU. Ersättning utgår med 10 000 kronor per student.

c)      Kompetensutvecklingsmedel till handledare med ansvar för student under ämneslärarprogrammets andra VFU i åk 7-9. Ersättning utgår med 10 000 kronor per student.

d)     Kompetensutvecklingsmedel till handledare verksamma inom Lycksele kommun med ansvar för student under förskollärarprogrammets tredje VFU. Ersättning utgår med 10 000 kronor per student.

 

Medverkande institutioner internfakturerar Lärarhögskolan tertialvis enligt a ovan.

Lärarhögskolan fördelar ut ersättningen till respektive skolhuvudman enligt b-d ovan. Lärarhögskolan initierar kontakten.

7 Ändringar och åtgärder vid avvikelser

Om överenskommelsen sägs upp av skolhuvudman och inget annat har överenskommits fullgör studenterna sin påbörjade VFU-period på aktuell övningsenhet i enlighet med denna överenskommelse. Om Lärarhögskolan säger upp överenskommelsen har skolhuvudman inget sådant ansvar.

8 Tvist

Tvist på grund av denna överenskommelse skall lösas i första hand genom förhandlingar mellan parterna.

Denna överenskommelse är upprättat i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Senast uppdaterad: 2021-02-27