"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

VFU-avtal

Nedan återfinns texten från det avtal som tecknats mellan Lärarhögskolan och skolhuvudmän avseende VFU.

2019-09-09
Dnr FS 1.6.1-1605-19

1 Parter

 1. Umeå universitet
  Lärarhögskolan
  901 87 Umeå
  Kontaktperson: Boa Drammeh, kanslichef
 2. Kommun

2 Definitioner

Med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) avses den del av lärarutbildningen som enligt gällande examensbeskrivning genomförs inom relevanta kunskapsområden och ämnen i olika verksamhetsområden: förskola, förskoleklass och åk 1-3, åk 4-6, fritidshem, åk 7-9, gymnasieskola, vuxenutbildning, grundsärskola och gymnasiesärskola.

Med VFU-handledare avses i detta avtal lärare, anställd av skolhuvudman, som handleder och bedömer studenten i VFU:n.

3 Syfte och mål

Syftet med detta avtal är att tydliggöra och reglera samverkan mellan parterna kring VFU.

Målsättningen med samverkan är:

 • att VFU ska hålla sådan kvalitet att den bidrar till att lärarutbildningens examensmål uppfylls,
 • att främja kompetens- och verksamhetsutveckling hos båda parter,
 • att bidra till att förena vetenskap, teori, praktik och beprövad erfarenhet,
 • att bidra till att attraktiviteten för läraryrket höjs,
 • att ha ett nära samarbete mellan VFU-handledare och universitetets lärare och forskare,
 • att bidra till en ökad kvalitet på lärarutbildningarna,
 • att skapa kontakter som kan bidra till utveckling och genomförandet av studenternas examensarbeten och utvecklingsarbeten,
 • att öka andelen VFU-handledare med handledarutbildning, samt
 • att i hållbarhetssyfte nyttja distansöverbryggande teknik i högre utsträckning.

4 Dialog mellan parterna

Lärarhögskolan och skolhuvudmännen ska i april och oktober varje år samråda om antal VFU-placeringar kommande termin.

Lärarhögskolan kallar till samrådsmöte med skolhuvudmännen en gång per termin. Syftet med samrådsmötet är att utveckla kvaliteten i VFU.

Ett gemensamt administrativt system används för att utbyta för uppdraget relevant information.

5 Åtaganden för skolhuvudman

 1. Skolhuvudmannen ansvarar för att de förskolor, fritidshem och skolor, där studenten ska placeras, utser erfarna och legitimerade lärare till VFU-handledare inom det verksamhetsområde och ämne där studenten skall placeras.
 2. Skolhuvudmannen ansvarar för att studenten får de förutsättningar som krävs för att kunna genomföra sin VFU.
 3. Skolhuvudmannen ansvarar för studentens placering, avsteg från detta sker i samråd med Lärarhögskolan. Studenten kan placeras vid olika skolor eller förskolor under sin studietid. Studenten får inte själv ordna VFU-placering. Då VFU är en del av studentens utbildning är det inte tillåtet för studenten att vikariera eller arbeta på VFU-platsen under VFU. Undantag gäller de utbildningar som har VFU i sin tjänst.
 4. Skolhuvudmannen ansvarar för den administrativa samordningen i den egna verksamheten gällande VFU:n. Vid placering ska utgångspunkten vara att studenten under utbildning skall placeras inom relevant verksamhetsområde och ämne. Studenter kan placeras i par om överenskommelse har gjorts mellan parterna.
 5. Skolhuvudmannen ansvarar för att studenten får information av ledningen i den verksamhet där studenten placerats om dess organisation, ledning, styrning och verksamhetsinnehåll.
 6. På uppdrag av skolhuvudmannen ansvarar handledare för VFU-periodens yrkesprövande funktion. Förutom att genomföra övningsundervisning ska studenten även auskultera och ta del av lärarens hela uppdrag. Under utbildningens senare delar ska studenten självständigt, under handledning, genomföra undervisning i alla relevanta ämnen eller kunskapsområden och utöva ledarskap i olika sammanhang.  VFU-handledare dokumenterar antalet övningslektioner och pedagogiska aktiviteter samt innehållet i dessa och ansvarar för att insatserna följs upp och utvärderas kontinuerligt tillsammans med studenten.
 7. På uppdrag av skolhuvudmannen medverkar berörd VFU-handledare med bedömningsunderlag inför universitetslärarens examination. VFU-handledaren ansvarar tillsammans med skolhuvudmannen för att under pågående VFU skyndsamt meddela kursansvarig institution om studenter som kan löpa risk att underkännas på grund av brister i kunskap, färdigheter eller förhållningssätt.
 8. Skolhuvudmannen ansvarar för att verksamheten där studenten genomfört VFU, efter överenskommelse, ska vara tillgänglig i samband med exempelvis ämnesdidaktiska studier, fältstudier och insamling av data för självständiga arbeten.
 9. Skolhuvudmannen ansvarar för att VFU-handledare får möjlighet att genomgå handledarutbildning anordnad av Lärarhögskolan.
 10. Skolhuvudmannen ansvarar för att, utifrån Lärarhögskolans beställningar, informera studenten om placering minst fyra veckor innan VFU-period. Undantag från detta gäller då Lärarhögskolan inkommer sent med beställningar. Detta gäller i mån av plats hos skolhuvudman.
 11. Rektor vid skola eller förskola där studenten placerats är skyldig att se till att studenten uppvisar registerutdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Utan registerutdrag kan VFU inte påbörjas.

6 Åtaganden för Lärarhögskolan

 1. Lärarhögskolan ansvarar, i nära samråd med skolhuvudmannen, för övergripande administrativ samordning gällande VFU:n.
 2. Lärarhögskolan meddelar skolhuvudmannen VFU-periodernas tidsmässiga placering senast under april månad för kommande läsår.
 3. Lärarhögskolan ansvarar för utbildning i det administrativa systemet, detta gäller samordnarna i kommunerna och universitetslärarna samt övrig personal på institutionerna som är i behov av utbildningen.
 4. Lärarhögskolan ansvarar för att beställning av VFU-placering sker i så god tid att studenten kan informeras om placering, minst fyra veckor innan VFU-period. Undantag från detta gäller då studenten, av olika skäl, inkommer sent med önskemål om att få en VFU-placering.
 5. Lärarhögskolan utser kursansvariga institutioner som i sin tur ansvarar för VFU-perioderna och för att utse universitetslärare som är erfarna och kompetenta inom den inriktning vilken studenten gör sin VFU.
 6. Lärarhögskolan ansvarar för att kursinformation på webben till VFU-handledare får en enhetlig utformning. Informationen, som också ska innehålla länkar till kursansvariga institutioner, ska finnas tillgänglig minst två veckor innan VFU-perioden börjar.
 7. I universitetslärarens åtaganden ingår att initiera kontakt, göra besök under lektion eller motsvarande samt att genomföra ett strukturerat trepartssamtal med VFU-handledare och studenten under VFU: n. Trepartssamtalen kan genomföras med hjälp av distansöverbryggande teknik.
 8. Lärarhögskolan ansvarar för att erbjuda VFU-handledare en handledarutbildning. Universitetet erbjuder också VFU-handledare att delta i föreläsningar, seminarier etc. som anordnas inom lärarutbildningen.
 9. På uppdrag av Lärarhögskolan ska kursansvarig institution utse en särskild lärare (examinator) som har examinationsansvar för VFU: n. Berörd VFU-handledare medverkar till examinationen med ett skriftligt bedömningsunderlag. Bedömningsunderlaget är ett av flera underlag för bedömning och arkiveras enligt gällande regler vid kursansvarig institution.
 10. Lärarhögskolan ansvarar för att upprätthålla och utveckla en organisation för samverkan där en dialog för kvalitetssäkring och utveckling av VFU initieras och upprätthålls mellan parterna.
 11. Lärarhögskolan ansvarar för att informera studenterna som antagits till lärarutbildning om skyldigheten att ansöka om registerutdrag ur Polismyndighetens belastningsregister och om skyldigheten att visa det för rektor i den verksamhet där studenten placerats för att fullgöra VFU.
 12. Lärarhögskolan ansvarar för att VFU:n kontinuerligt följs upp och utvärderas.
 13. Lärarhögskolan ansvarar för årlig uppföljning av avtalets syfte och mål enligt avsnitt 3.

7 Ekonomisk ersättning

För medverkan i VFU utgår ersättning med 840 kr per student och vecka. Beloppet ovan gäller för 2019 och justeras årsvis baserat på statens pris och löneomräkningsindex.

Ersättningen utbetalas av Lärarhögskolan terminsvis utifrån faktiskt utfall till ansvarig förvaltning. För vårterminen gäller sista utbetalningsdatum 31 maj och för höstterminen 30 november. För varje skolhuvudman ska det finnas en betalningsmottagare och en utbetalning görs till respektive skolhuvudman. Om det finns särskilda skäl för en annan ordning kan en överenskommelse göras mellan skolhuvudman och Lärarhögskolan.

För students frånvaro som anmälts mindre än två veckor innan VFU-periodens början utgår ersättning till skolhuvudmannen för VFU-perioden med två arbetsveckor. För student som i förtid avbryter sin VFU utgår ersättning för de genomförda dagarna samt två arbetsveckor, dock ej fler dagar än VFU-periodens längd.

8 Avtalstid

Detta avtal gäller från och med 1 juli 2019 till och med 30 juni 2024. Om avtalet inte sägs upp före 1 januari 2024 förlängs det automatiskt att gälla med två år i sänder med en uppsägningstid av sex månader. Uppsägning av avtalet ska ske i skriftlig form.

Om förutsättningarna för avtalet väsentligen förändras under avtalsperioden skall nya förhandlingar upptas, om endera parten begär det.

Om avtalet sägs upp från skolhuvudmannens sida och inget annat har överenskommits har skolhuvudmannen likväl ansvar för att de studenter som har påbörjat sin VFU kan fullgöra denna i enlighet med villkoren i detta avtal. Om avtalet sägs upp från Lärarhögskolans sida har skolhuvudmannen inget sådant ansvar.

Inför nytt avtal ska en gemensam utvärdering ske. Lärarhögskolan ska ta initiativ till detta och administrera arbetet.

9 Tvist

Parterna strävar efter att gemensamt lösa tvister som uppstår i samband med detta avtal genom förhandling mellan parterna.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

För Lärarhögskolan vid Umeå universitet      

För skolhuvudmannen

 

Senast uppdaterad: 2020-10-06