"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-11-25

Ny mall för datahanteringsplan tillgänglig i DMPonline

NYHET Nu finns en ny mall för datahanteringsplaner tillgänglig i DMPonline, ett onlineverktyg där du enkelt kan skriva din datahanteringsplan. Biblioteket hjälper dig som har frågor om forskningsdata eller behöver stöd i arbetet med att ta fram en datahanteringsplan.

Text: Saga Nylund

Umeå universitets mall för datahanteringsplaner (DMP – data management plan) som fastställdes av rektor 2019 finns att ladda ned som dokument under regelverk på universitetets hemsida. Mallen finns även inbyggd i tjänsten DMPonline, som innehåller mallar för datahanteringsplaner från olika finansiärer och andra organisationer. Nu finns en ny UmU-mall tillgänglig i DMPonline, baserad på den existerande mallen men där frågorna har delats upp i underfrågor. Till skillnad från den äldre versionen där frågorna har fritextsvar har den nya mallen valbara svarsalternativ. Nya mallen anpassar sig också efter vilka svar du ger. Om du väljer ett svarsalternativ på en fråga kan det dyka upp fler frågor som du behöver besvara. Dessa frågor hade inte synts om du istället hade valt det andra svarsalternativet.

- Den nya versionen av mallen ger mer vägledning för forskaren, säger Carolin Anna Rebernig, bibliotekarie i bibliotekets arbetsgrupp för forskningsdata som har arbetat fram den nya mallen. Gruppen erbjuder idag stöd till forskare i forskningsdatafrågor och vägledning i processen att skriva datahanteringsplaner. Bland annat anordnar de workshops i hur man skriver en datahanteringsplan i DMPonline.

Dela datahanteringsplan

Som anställd på Umeå universitet har du tillgång till DMPonline och kan utan kostnad skapa konto i tjänsten. DMPonline innehåller ett flertal olika mallar för datahanteringsplaner du kan välja mellan, beroende på vilka krav din finansiär har. Behöver du upprätta en datahanteringsplan för ditt forskningsprojekt kan du enkelt skapa och dela din datahanteringsplan med kollegor i verktyget. Dessutom är det smidigt att uppdatera planen under projektets gång i det fall finansiären kräver att du skickar in olika versioner av planen. Du hittar Umeå universitets samtliga mallar tillsammans med DMP-mallar från finansiärer och andra organisationer i DMPonline när du loggar in. Den frågebaserade mallen finns både på svenska och engelska, samt i en version som är speciellt anpassad för forskare på Kemiskt Biologiskt Centrum (KBC).

Biblioteket erbjuder stöd i forskningsdatahantering

I takt med att kraven på hantering av forskningsdata ökar blir det stöd som universitetet och universitetsbiblioteket erbjuder till forskare allt viktigare. Det är därför av stor vikt att informera om vilken kompetens och stöd som finns på universitetet inom forskningsdatafrågor. Bibliotekets arbetsgrupp för forskningsdata gör en riktad informationssatsning mot universitetets forskare som beviljas forskningsmedel under hösten, i syfte att etablera en nära kontakt under hela forskningsprojektet och informera om bibliotekets forskningsdatastöd. Gruppen har kontaktat forskare som får medel av Vetenskapsrådet och snart även de som beviljas medel av Formas. Båda finansiärer annonserar sina beslut om forskningsmedel på senhösten och kräver att en datahanteringsplan upprättas i projektet.

– Umeå universitets mall i DMPonline är anpassad efter Science Europes riktlinjer för datahanteringsplaner, vilket uppfyller de krav som Vetenskapsrådet och Formas har, säger Carolin Anna Rebernig och tillägger att den nya mallen ska underlätta hela processen för forskare. Tanken är också att utvärdera hur den nya mallen används och justera den vid behov.

Bibliotekets arbetsgrupp för forskningsdata

Datahanteringsplanens utformning

DMPonline på Umeå universitet