"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-03-19

Där mycket vatten flödar – där hittas fler växtarter

NYHET Mångfalden av växter längs norrländska vattendrag påverkas av både yt- och grundvatten. Att det finns en så stark koppling mellan vegetation och hydrologi är en kunskap som kan få stor praktisk betydelse för naturvården inom skogsbruket. Det skriver Lenka Kuglerová i sin avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 26 mars

Strandzoner, de områden intill vattendrag som periodvis översvämmas, är viktiga ekosystem i det boreala landskapet. Dessa områden har hög artrikedom och är viktiga för vattenkvalitet och kvantitet och som födokälla för akvatiska organismer.

– Jag har funnit ett starkt samband mellan strandvegetationens artrikedom och läget i avrinningsområdet, säger ekologen Lenka Kuglerová. Läget spelar roll eftersom det styr hur mycket vatten som flödar till den punkten.

Att vattendragets storlek spelar roll visar hennes studie av strandväxande kärlväxter, mossor och levermossor längs en gradient av vattendrag av olika storlek – från små bäckar i Krycklans avrinningsområde till den stora Vindelälven. Strandvegetationens artrikedom ökade med vattendragets storlek.

– Det beror på att en ökning i vattendragens storlek leder till att störningar från översvämningar blir större, vilket gör att heterogeniteten i strandmiljön ökar och marken blir mer produktiv. Större vattendrag är också mer effektiva att sprida flytande frön med vattnet. Alla dessa faktorer bidrar till en mer gynnsam miljö för fler växtarter, förklarar Lenka Kuglerová.

Strandzon längs en liten bäck i Krycklans avrinningsområde med instrument som mäter vattennivå, simulerade växtskador (träpinnar) och sedimentering. Foto: Lenka Kuglerová

Strandvegetationen påverkas också i hög grad av grundvattnet. Terrängförhållanden och jordarter bidrar till att koncentrera flödet av grundvatten till utströmningsområden, så kallade ”hotspots”. Lenka Kuglerová visar i sin avhandling att dessa fuktiga partier har en artrikare strandflora. Strandzonerna med grundvattensutflöde är också bredare och har artrika samhällen av kärlväxter, mossor och levermossor längre bort från vattendrag i jämförelse med stränder utan grundvattensutflöde.

Grundvattensutflöden i strandzoner är värdefulla på många sätt, inte minst för vattendragens vattenkvalitet eller fiskar och vattenlevande insekter. Grundvattnet som strömmar ut skapar en stabil miljö med jämn temperatur och vattenföring och med högre pH och högre kvävekoncentrationer. 

Vid avverkning i skogen lämnas i dag en skyddande zon längs vattendrag med en fast standardiserad bredd. Om Lenka Kuglerová får som hon vill bör tillämpningen av skyddszoner förändras.

– Mitt förslag är att införa hydrologiskt anpassade skyddszoner som är bredare där grundvattenutströmning sker och smalare i övrigt. Genom detta kan vi skydda biologisk mångfald, vattenkvalitet och undvika att skogsmaskiner fastnar och skadar våta strandjordar, säger hon.

Lenka Kuglerová har också undersökt hur strandväxter reagerar på restaurering av vattendrag. Många nordliga vattendrag kanaliserades och rensades under 1900-talet för att transportera timmer. I dag restaureras många av de vattendragen för att återskapa de naturliga miljöerna. Lenka Kuglerovás resultat visar att restaurering av vattendrag kan öka artrikedom och biomassa av strandväxter eftersom strandmiljön förbättras.

– Vi ser dock inte så snabba, positiva resultat som vi önskar. Miljön har blivit mer gynnsam för strandväxter efter restaurering, men växterna behöver mer tid för att återhämta sig.

Avhandlingen är publicerad digitalt

För mer information kontakta gärna:

Lenka KuglerováTelefon: 0738-039 457
E-post: Lenka.kuglerova@gmail.com

Pressfoto för nedladdning. Foto: Lars Klingström

Om disputationen:

Fredagen den 26 mars försvarar Lenka Kuglerová, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Grow with the flow – Hydrological controls of riparian vegetation in boreal stream networks. Svensk titel: Hydrologisk påverkan på strandvegetation i nätverk av boreala vattendrag.
Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal Björken, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakultetsopponent är Dr John Stella, Department of Forest and Natural Resources Management, State University of New York, Syracuse, NY, USA.    

Lenka Kuglerová är född och uppvuxen i Tjeckien. Hon har en masterexamen i biologi med inriktning mot hydrologi från Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. Lenka har erhållit en postdoktortjänst vid University of British Columbia och hon flyttar till Vancouver, Kanada i april.

Redaktör: Andrea Gillgren