"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-08-03

En doktorandkurs och två veckors skrivande i Tromsö

NYHET Strategiska medel från Arktiskt centrum

Text: Monica Börlin

I början av juni 2023 gick Paulette van der Voet en doktorandkurs i Tromsö, Norge, och stannade sedan ett par veckor till för att skriva på sin disputation och komma i kontakt med hennes norska handledare. Hennes resa finansierades av strategiska medel från Arktiskt centrum vid Umeå universitet.

Paulette van der Voet är doktorand vid Institutionen för språkstudier och associerad forskare vid Arktiskt centrum vid Umeå universitet. Hon ansökte om strategiska medel från Arktiskt centrum för sin resa till Tromsö och blev beviljad. Van der Voet förklarar att hon gick en kurs och träffade sina handledare för sin avhandling.

– Den första veckan i juni 2023 tog jag en doktorandkurs: Theorizing and Applying Critical Indigenous Philosophizes som organiserades av Centrum för samiska studier vid UiT, Norges arktiska universitet. Efter kursens slut stannade jag 2,5 veckor längre i Tromsö för att skriva min kursuppsats, arbeta med ett kapitel till min avhandling, och för att få personlig handledning med Hilde Sollid och Åse Mette Johansen (två av mina handledare som arbetar på UiT). Under de två veckorna fick jag låna ett kontor på Centrum för samiska studier, så att jag kunde ta del av den forskningsmiljön under min vistelse.

Alla dessa saker tillsammans motiverade mig verkligen och gav mig mycket inspiration till mitt skrivande.

På frågan om hur hon upplevde kursen och de två skrivveckorna beskriver van der Voet att de var inspirerande och hjälpsamma.

– Jag kände mig inspirerad av doktorandkursen! Att vara i en annan miljö gynnade också mitt skrivande och jag fick mycket användbar feedback på mitt projekt av mina handledare och andra forskare vid Centrum för samiska studier. Min avhandling är en jämförande studie av läroplaner för inhemsk språkundervisning från fyra olika sammanhang, där två av dessa sammanhang är samisk språkundervisning i Norge och samisk språkundervisning i Sverige. Därför har det varit till stor hjälp att kunna diskutera mitt projekt med de som arbetar i samisk kontext i Norge, och med andra som arbetar i andra ursprungskontexter.

Två av van der Voets tre handledare är baserade i Tromsö. Hon menar att även om det fungerar bra med handledning på Zoom så är det något helt annat att vara i samma rum tillsammans och diskutera arbetet.

– Alla dessa saker tillsammans motiverade mig verkligen och gav mig mycket inspiration till mitt skrivande. Så jag lyckades skriva klart en hel del när jag var i Tromsø, och jag kom hem med många idéer för mitt fortsatta arbete.

Van der Voet kunde också nämna fyra sätt som hennes resa var till förmån för Arktis.

– För det första belyser denna aktivitet kopplingarna mellan arktiska universitet och forskare som arbetar på dem. För det andra är inhemsk språkundervisning en väsentlig del av livet i Arktis, och det är värdefullt att inte bara titta på sammanhanget i ett land, utan att göra detta ur ett jämförande perspektiv. För det tredje är min forskning i sig redan väldigt tvärvetenskaplig och kombinerar utbildningsvetenskap, lingvistik och inhemska studier. Men att vara på Centrum för samiska studier, där jag kunde äta lunch med dem som arbetar inom till exempel statsvetenskap, antropologi eller historia, alla med anknytning till urfolk, har varit ett riktigt trevligt tillfälle att diskutera mitt projekt ur olika perspektiv.

Den fjärde punkten hon tar upp är av miljömässigt och hållbart värde. Van der Voet förklarar att hon reste med buss och tåg, även om den första tanken kan vara att resa med flyg på grund av de långa avstånden i Arktis. Hon hoppas kunna inspirera andra att resa genom mer hållbara åtgärder. Hon tillägger att det också är en fördel att kunna arbeta på tåget under själva resandet. 

Om kursen

Theorizing and Applying Critical Indigenous Philosophizes (5 hp)
Kursen är en doktorandkurs som är öppen för doktorander och hålls av Centrum för samiska studenter vid UiT, Norges arktiska universitet.

Den tar sin utgångspunkt i Sápmi och fokuserar på teorier om kunskap och olika kunskapssystem, tillämpning av kunskap och olika förhållningssätt till urbefolkningens metoder, samt hur dessa kan integreras och tillämpas som analytiska verktyg i urfolksforskning.

Läs mer