"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-10-29

EU-projekt söker svar på hur föroreningar sprids

NYHET Klimatförändringar påverkar hur föroreningar som t.ex. bly och dioxiner förflyttas i vår miljö. Forskare vid Umeå universitet kommer inom ett nystartat EU-projekt att studera hur föroreningar sprids.

Syftet med projektet, som går under namnet PERSPEC – ”Perspektiv kring mobilisering av prioriterade föroreningar i mark – är att få bättre förståelse för vilka processer som är viktiga för transport av föroreningar i mark och vatten.
– Både i Sverige och i övriga Europa ser vi förändringar i nederbörd och temperatur. Dessa klimatfaktorer påverkar kraftigt hur olika föroreningar förflyttas i miljön, säger Magnus Bergknut, projektledare.

Han har tillsammans med Hjalmar Laudon och Karin Wiberg initierat projektet, som nu leds och koordineras av honom och professor Mats Tysklind. Projektet utgår från avrinnningsområdet runt Krycklan, ett vattendrag som mynnar ut i Vindelälven. På denna plats har hydrologisk och biogeokemisk data samlats in under de senaste 30 åren.
– Krycklan är ett markområde med liten mänsklig påverkan, vilket ger oss en värdefull utgångspunkt för studier av områden med stor mänsklig påverkan, förklarar Magnus Bergknut.

Forskarna kommer att fokusera på de ämnen som är prioriterade enligt European water framework directive (WFD), så som metaller (kvicksilver, bly och aluminium) och persistenta organiska miljögifter (t.ex. polycykliska aromatiska kolväten, bromerade difenyletrar, klorfenoler, klorbensen, PCB:er och dioxiner).

I PERSPEC medverkar forskare vid Umeå universitet, Lancaster University i England och Technische Universität Graz i Österrike. Det drivs med hjälp av medel från SNOWMAN – ”Sustainable management of soil and groundwater under the pressure of soil pollution and soil contamination”, som i sin tur finansieras av European Research Area Networks (ERA-NET).

För mer information, kontakta gärna: Magnus Bergknut, projektledare för PERSPEC Tel: 090-786 82 30
E-post: magnus.bergknut@chem.umu.se
SNOWMAN www.snowman-era.net/
Krycklan ccrew.sek.slu.se/

Redaktör: Karin Wikman