"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-01-31

Forskning från Umeå skapar mer jämställda skatter i Europa

NYHET Europaparlamentet röstade nyligen igenom ett förslag som uppmanar alla EU:s medlemsländer att reformera sina skattesystem. Målet är att skattesystemen ska hjälpa till att skapa större ekonomisk jämlikhet mellan män och kvinnor. Beslutet baseras till stor del på forskning från Umeå universitet.

I en forskningsrapport från 2017 kunde Umeåforskarna Åsa Gunnarsson och Ulrike Spangenberg, tillsammans med Margit Schratzenstaller från det österrikiska forskningsinstitutet WIFO, visa hur europeiska skattesystem idag skapar större ekonomisk ojämlikhet mellan män och kvinnor. Både genom ny egen forskning, och genom en genomgång av forskningsfältet, har forskarna visat på hur europeiska skattesystem påverkar jämställdheten.

- Skatteregler är utformade så att de ska vara könsneutrala, men i praktiken blir de diskriminerande på grund av att kvinnor och män har olika livsvillkor. Ett exempel på detta är konsekvenserna av att många europeiska länder tar ut en högre skatt på arbetsinkomster än kapitalinkomster. Eftersom europeiska kvinnor generellt sett saknar, eller har mycket låga, kapitalinkomster och högre andel av sin inkomst från arbete än män, så riskerar skattereglerna att förstärka den ekonomiska ojämställdheten, säger Åsa Gunnarsson, professor i skatterätt vid Umeå universitet.

Forskningsrapporten har, tillsammans med annan forskning, nu fått Europaparlamentet att agera mot diskriminerande skatteregler. Det nya beslutet sätter press på medlemsländerna att de ska uppdatera sina skattesystem så att de blir mer jämställda.

Föreslår att sambeskattning tas bort

En av huvudpoängerna i forskningsrapporten från Umeå universitet var att visa vilken negativ påverkan sambeskattning har för jämställdhet. I länder med sambeskattning arbetar gifta kvinnor i lägre utsträckning, och är därför inte lika ekonomiskt självständiga som gifta kvinnor i länder som har individuell beskattning. Av de länder som idag är medlemmar av EU är det bara Sverige och Finland som inte har inslag av sambeskattning i sina skattesystem.

- När EU-kommissionen listar Europas stora utmaningar, är en av dessa hur man ska få kvinnor att arbeta i större utsträckning. Det är både en arbetsmarknadspolitisk och jämställdhetspolitisk fråga. Vår forskning visar, liksom tidigare forskning, att sambeskattning hindrar den person som tjänar mindre i ett parförhållande (den personen är oftast en kvinna) från att lönearbeta. EU-parlamentet uppmanar därför nu alla medlemsländer att gå över till individuella skattesystem, samtidigt som man bör introducera eller behålla ekonomiska bidrag kopplade till föräldraskap. Skattesystemen kan inte längre bygga på en idé om en stark familjeförsörjare vars inkomst delas lika inom familjen, och det är ett stort steg på vägen mot ekonomisk självständighet för kvinnor, fortsätter Åsa Gunnarsson.

För att försäkra sig om att skatter inte bidrar till en ökad ojämställdhet, rekommenderar nu EU-parlamentet att alla medlemsländer ska genomföra jämställdhetskontroller och utvärderingar av sina skattesystem.

Ladda ner forskningsrapporten: Gender equality and taxation in the European Union

Rapporten togs fram på begäran från EU-parlamentets utskott FEMM (Om kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män), och på uppdrag av Direktoratet för medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor.

Se policybeslutet här

För mer information, kontakta gärna:
Åsa Gunnarsson, professor i skatterätt, Umeå universitet
Telefon: 090-786 5931
E-post: asa.gunnarsson@umu.se