"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-04-29

Handlingsplan för öppen vetenskap är på väg inom SUHF

NYHET Arbete med att utforma en handlingsplan för arbetet med öppen vetenskap pågår inom SUHF. Handlingsplanen är tänkt att komplettera SUHF:s färdplan för öppen vetenskap, och stödja arbetet med att nå regeringens mål för införandet av öppen vetenskap.

Text: Sanna Isabel Ulfsparre

I mars 2021 antog Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) en nationell färdplan för öppen vetenskap. I färdplanen finns en beskrivning av vad övergången till öppen vetenskap innebär och rekommendationer för lärosätenas ansvar i utvecklingsarbetet.

SUHF:s samordningsgrupp för öppen vetenskap tillsatte sedan en arbetsgrupp med uppdrag att identifiera vilka insatser som krävs för att utvecklingen på svenska lärosäten ska följa utvecklingen på internationell nivå. Ytterligare ett mål är att lärosätena ska kunna utveckla de förutsättningar som krävs för att möta regeringens förväntningar på Sveriges övergång till öppen vetenskap.

I forsknings- och innovationspropositionen Forskning, frihet, framtid - kunskap och innovation för Sverige (Prop. 2020/2:16) anger regeringen att:

  • 2021 ska offentligt finansierade vetenskapliga publikationer vara omedelbart öppet tillgängliga.
  • 2026 (senast) ska forskningsdata göras tillgängliga så öppet som möjligt och så begränsat som nödvändigt.

Utkastet till handlingsplan innebär en fördjupning och konkretisering av rekommendationerna i färdplanen. Det innehåller också förslag på när i tid olika delar av rekommendationerna bör uppnås för att nå regeringens tidsmål. Rekommendationerna rör:

  1. Forsknings- och utvecklingsmiljöer för öppen vetenskap
  2. Forsknings- och utbildningsstödjande tjänster för öppen vetenskap
  3. FAIR-principerna för hantering av forskningsdata
  4. Infrastrukturella tjänster som är säkra och uppfyller gällande regel- och ramverk samt FAIR-principerna
  5. Samarbeten med andra lärosäten, infrastrukturer och finansiärer
  6. Stöd och engagemang i det internationella arbetet för att främja öppen vetenskap
  7. Utveckling av incitament som främjar och värderar praktiker inom öppen vetenskap (till exempel vid meritbedömning och medelstilldelning)
  8. Motverkande av att upphovsrätt för publicering och återanvändning av forskningsresultat exklusivt överförs till kommersiella vetenskapliga förlag.

Nuläge

Förslaget till handlingsplan presenterades för SUHF:s förbundsförsamling den 16 mars i år. Nu pågår arbete med att revidera handlingsplanen utifrån de synpunkter som har inkommit, för att sedan tas upp i förbundsförsamlingen igen.

Länkar

SUHF:s förbundsförsamling och underlag till förbundsförsamlingens möten

Rekommendationer från SUHF

REK 2021:1 Färdplan för öppen vetenskap, SUHF, antagen 210310 REV (pdf)

Förslag: Handlingsplan för implementering av färdplan för öppen vetenskap. Dnr SU-850-0005-17, 20220301. I: Handlingar till förbundsförsamlingen 220316, sid. 60 (pdf)

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige. Prop. 2020/21:60, Regeringskansliet. Regeringen och Regeringskansliet; 2020