"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-05-16

Hoppfullt för unga kvinnor med anorexia nervosa – men tillfrisknandet kan ta lång tid

NYHET Hela 58 av 68 f d patienter vid barn- och ungdomspsykiatrin i Norrland tillfrisknade från sin anorexia nervosa. Vid uppföljningen utmärktes den undersökta gruppen av självskattad god fysisk och psykisk hälsa. Det visar en 16-årsuppföljning som Karin Nilsson presenterar i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 25 maj.

Redan efter 8 år hade 68 % ingen diagnostiserbar ätstörning. De som tillfrisknade snabbast hade mindre kroppsliga komplikationer under första perioden av sin sjukdom. Egna höga krav ansågs av f d patienter vara det största bidraget till sjukdomsuppkomst.

För att tillfriskna var det betydelsefullt med ett eget beslut att vilja bli frisk i kombination med yttre faktorer. En vändpunktsupplevelse kunde vara betydelsefull för att starta tillfriskandet. Vänner, behandling, aktiviteter och familj är viktiga för att tillfrisknandet ska fortsätta. Behandling i kombination med uppmuntran till deltagande i vanligt socialt liv är viktiga framgångsfaktorer. Metoden var intervjuer och skattningsformulär 8 och 16 år efter sjukdomsdebut. I intervjun fanns även före detta patienters egna åsikter om orsaker och vad som varit betydelsefullt för tillfrisknande.

Slutsatser:

• Anorexia nervosa är fortfarande en sjukdom som bör betraktas med respekt även om komplikationer som leder till döden har minskat. • Man kan vara mycket hoppfull om möjligheterna till tillfrisknande. • Även efter lång sjukdomstid är det fullt möjligt att bli frisk. • Vänners och anhörigas insatser har stor betydelse för tillfrisknandet.
• Det är viktigt med tidig diagnostik och behandling.

För mer information, kontakta Karin Nilsson på telefon 090-785 66 58 eller e-post karin.nilsson@psychiat.umu.se.

Fredagen den 25 maj försvarar Karin Nilsson, Institutionen för klinisk vetenskap, barn- och ungdomspsykiatri, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Recovery from Adolescent Onset Anorexia Nervosa – A longitudinal study. Svensk titel: Tillfrisknande från Anorexia Nervosa som debuterat under ungdomsåren – En longitudinell studie. Disputationen äger rum kl 13.00 i Sal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan. Fakultetsopponent är docent Lauri Nevonen, Nationellt resurscenter för ätstörningar, Örebro.

Redaktör: Bertil Born