"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-09-29

Mammografi minskar dödligheten i bröstcancer även i åldrarna 40-49 år

NYHET Mammografiundersökning bland kvinnor i åldersgruppen 40-49 år minskar dödligheten i bröstcancer med 29 %, en statistiskt säkerställd minskning. Det visar den Umeå-ledda riksomfattande SCRY-studien, som är den hittills största studien i sitt slag i världen på området.

Röntgenundersökning av alla kvinnors bröst i syfte att upptäcka bröstcancer, så kallad mammografiscreening, räddar många kvinnors liv varje år genom att tumörer upptäcks tidigt och därmed också kan behandlas tidigare. En lägsta åldergräns för mammografiscreening är dock nödvändig eftersom yngre kvinnor har lägre bröstcancerrisk, vilket innebär att fler måste genomgå mammografiundersökning för att rädda motsvarande antal liv. Dessutom fungerar mammografi generellt sämre på unga kvinnor.

I SCRY-studien (mammography SCReening of Young women) jämförs bröstcancerdödligheten mellan en studiegrupp bestående av de landsting/kommuner som bjudit in åldersgruppen och en kontrollgrupp bestående av de områden som endast bjudit in kvinnor från 50 års ålder. Endast dödsfall på grund av bröstcancer i åldrarna 40-49 år beaktades. Den genomsnittliga uppföljningstiden var 16 år för både studie- och kontrollgrupp. Studien är den största hittills i världen för åldergruppen 40-49 år. Material från cancerregistret och dödsorsaksregistret har använts. Vidare har individuella data från screeningcentra runt om i Sverige samlats in, vilket gjort det möjligt att både studera effekten på inbjudna kvinnor och på de kvinnor som verkligen deltagit.

Studien innefattar hela landet. Den omfattar 803 bröstcancerdödsfall under 7,3 miljoner personår i den studerade gruppen (som fått mammografi) och 1 238 bröstcancerdödsfall under 8,8 miljoner personår i kontrollgruppen. Medelantalet kvinnor i åldern 40-49 år i Sverige under studieperioden var 600 000. Studien visar att bröstcancerdödligheten var 26 % längre för de som blev inbjudna till mammografiscreening jämfört med de som inte blev inbjudna. De som deltog i mammografiscreening hade en 29 % lägre dödlighet i bröstcancer än de som inte bjöds in till screening. Resultaten är statistiskt signifikanta.

En jämförelse mellan gruppen som fått mammografi och kontrollgruppen som gjordes för en period innan screening startade visade inte någon statistiskt signifikant skillnad i bröstcancermortalitet. Bröstcancervården i Sverige har dessutom sedan dess, inte minst genom de vårdprogram och nationella riktlinjer som tagits fram, ytterligare likriktats. Detta tyder på att skillnaden i bröstcancerdödlighet beror på tillgången till mammografiscreening för åldersgruppen 40-49 år.

Det finns idag en konsensus att mammografiscreening för åldersgruppen 50-69 år sänker bröstcancerdödligheten. Att bjuda in åldergruppen 40-49 år till mammografiscreening har däremot varit kontroversiellt och omdiskuterat ända sedan 1980-talet då mammografiscreening inleddes. Få studier har kunnat visa signifikant effekt på dödligheten för åldergruppen. Å andra sidan har få studier varit designade för att studera åldersgruppen specifikt. Socialstyrelsen rekommenderar screening för hela åldersintervallet 40-74 år medan EUs riktlinjer inte inkluderar 40-49-åringarna i sina rekommendationer. I USA ändrade U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) nyligen sina rekommendationer till att inte inkludera åldergruppen 40-49 år.


Från början rekommenderade Socialstyrelsen att kvinnor i åldern 40-69 år skulle bjudas in till screening. Rekommendationerna ändrades kort därefter till att fokus skulle ligga på kvinnor i åldern 50-74 år. Som en följd har under en lång period ungefär hälften av Sveriges landsting och kommuner bjudit in åldergruppen 40-49 år till screening medan ungefär hälften valt att endast bjuda in kvinnor över 50 år. Idag rekommenderar Socialstyrelsen att kvinnor i åldrarna 40-74 år kallas till mammografi.

Artikeln, som publiceras i tidskriften Cancer, är skriven av åtta forskare från Sverige och en från England. Vid Umeå universitet har även Håkan Jonsson och Lennarth Nyström arbetat
med studien.

För mer information, kontakta gärna Barbro Hellquist, doktorand vid Institutionen för strålningsvetenskaper, onkologi, Umeå universitet. Hon nås på: Telefon 090-785 48 49
E-post barbro.hellquist@oc.umu.se
(öppnas i nytt fönster)

Originalartikeln publiceras vid embargotidpunkten på
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-0142/earlyview

Referens:Hellquist, B. N., Duffy, S. W., Abdsaleh, S., Björneld, L., Bordás, P., Tabár, L., Viták, B., Zackrisson, S., Nyström, L. and Jonsson, H.:
Effectiveness of population-based service screening with mammography for
women ages 40 to 49 years
. Cancer, n/a. doi: 10.1002/cncr.25650

Redaktör: Bertil Born