"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-08

Mer än 88 miljoner till forskning vid Umeå universitet

NYHET Forskare inom teknik, naturvetenskap, medicin och hälsa vid Umeå universitet får sammanlagt över 88 miljoner kronor i årets fördelning från Vetenskapsrådet.

Totalt tilldelas 39 projekt vid Umeå universitet anslag från Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknik samt ämnesrådet för medicin och hälsa.

Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknik fördelade sammanlagt drygt 51 miljoner kronor till 23 projekt vid Umeå universitet. De största enskilda projektbidragen inom Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknik får Lennart Persson, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, och Fredrik Almqvist, kemiska institutionen, som tilldelats 4,8 miljoner kronor respektive drygt 4,5 miljoner kronor för åren 2011-2014.

Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa fördelade sammanlagt 35, 5 miljoner kronor för 2011-2013 till 16 projekt vid Umeå universitet, varav ett på området alternativa metoder till djurförsök. De största totala anslagen går till Helena Edlund, Umeå centrum för molekylär medicin, och Bernt Eric Uhlin, institutionen för molekylärbiologi, som får 3,9 respektive 3,6 miljoner kronor för de tre åren. Bland institutionerna har institutionen för molekylärbiologi fem mottagare samt Institutionen för medicinsk kemi och biofysik och institutionen för integrativ medicinsk biologi två vardera.

En vinnare i sammanhanget är institutionen för molekylärbiologi som tilldelats medel från de båda ämnesråden, totalt över 16,5 miljoner kronor. Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap får också gott utfall. Inom området naturvetenskap och teknik är detta den institution som tilldelats mest medel vid Umeå universitet, totalt över 13 miljoner kronor.

Projektbidragen från Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknik

Följande forskare vid Umeå universitet har tilldelats medel (i alfabetisk ordning):

Fredrik Almqvist, kemiska institutionen

”Design, syntes & utvärdering av ringsammansatta 2-pyridoner applicerade mot olika medicinska mål samt syntes av kväve-heterocykler via reaktioner mellan Grignardreagens och N-oxider”, totalt 4 550 000 kronor för åren 2011-2014

Catherine Bellini, institutionen för fysiologisk botanik

”Molekylära mekanismer vid reglering av adventivrotbildning hos Arabidospsis thaliana”, totalt 1 800 000 kronor för åren 2011-2013

Ann-Kristin Bergström, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

”Effekter av oorganisk kväveberikning på produktivitet, födovävsstruktur och trofisk överföringseffektivitet i klara och humösa sjöar”, totalt 2 150 000 kronor för åren 2011-2013

Glenn R Björk, institutionen för molekylärbiologi

”Modifiering av tRNA and translationens avläsningsfas”, totalt 1 200 000 kronor för åren 2011-2012

Stefan Björklund, institutionen för medicinsk kemi och biofysik

"RNA polymeras II-specifik transkription i eukaryota celler; basala och regulatoriska mekanismer", totalt 2 100 000 kr för åren 2011-2013.

Sebastian Diehl, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

”Konkurrensinteraktioner och samhällspåverkan av växtätare – integration av stadiestrukturerad populationsdynamik och ekologisk stöchiometri”, totalt 2 550 000 kronor för åren 2011-2013

Mikael Elofsson, kemiska institutionen

”Små molekyler för att studera stora frågor i mikrobiologi”, totalt 1 950 000 kronor för åren 2011-2013

Göran Englund, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

”Rumslig heterogenitet och predator-bytesdynamik”, totalt 1 500 000 kronor för åren 2011-2013

Marie-Louise Hammarström, institutionen för klinisk mikrobiologi

”Tarmslemhinnans immunologi”, totalt 2 700 000 kronor för åren 2011-2013

Pär Ingvarsson, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

”Den genetiska basen för evolutionära anpassningar i asp (Populus tremula)”, totalt 2 100 000 kronor för åren 2011-2013

Erik Johansson, institutionen för medicinsk kemi och biofysik

”Strukturella och funktionella studier av DNA polymeras epsilon”, totalt 2 140 000 kronor för åren 2011-2013

Bo Kågström, institutionen för datavetenskap

”Effektiva och tillförlitliga algoritmer för matrisberäkningar med fokus på flerkärniga arkitekturer och massiv parallellitet”, totalt 2 400 000 kronor för åren 2011-2013

Mats Larson, institutionen för matematik och matematisk statistik

”Adaptiva finita element metoder för multifysik-multiskal problem”, totalt 2 400 000 kronor för åren 2011-2013

Tracy Nissan, institutionen för molekylärbiologi

”Mekanismer för reglering av translation och mRNA nedbrytning i S. Cerevisiae”, totalt 1 950 000 kronor för åren 2011-2013

Kaj Nyström, institutionen för matematik och matematisk statistik

”Icke-linjära singulära och degenererade paraboliska och elliptiska partiella differentialekvationer”, totalt 1 815 000 kronor för åren 2011-2013

Peter Olsson, institutionen för fysik

”Jamming som ett kritiskt fenomen”, totalt 2 250 000 kronor för åren 2011-2013

Lennart Persson, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

”Ontogenetiska asymmetrier och populations- och samhällsekologi”, totalt 4 800 000 kronor för åren 2011-2014

Edouard Pesquet, institutionen för fysiologisk botanik

”Förståelse av de mekanismer som styr xylem-bildning och organisation av cellväggar”, totalt 1 950 000 kronor för åren 2011-2013

Bertil Sundqvist, institutionen för fysik

”Interkalerade kolbaserade nanomaterial”, totalt 2 400 000 kronor för åren 2011-2013

Per-Olof Westlund, kemiska institutionen

”Stokastisk Liouville-ekvationen och datorsimularingar tillämpade på komplexa biosystem”, totalt 1 531 000 kronor för åren 2011-2013

Hans Wolf-Watz, institutionen för molekylärbiologi

”Effector Protein Secretion and Translocation across Membranes via the Type IIII secretion system.”, totalt 2 000 000 kronor för åren 2011-2012

Magnus Wolf-Watz, kemiska institutionen

”Dynamik vid makromolekylär växelverkan: Studier av kortlivade proteinstrukturer”, totalt 2 100 000 kronor för åren 2011-2013

Thomas Wågberg, institutionen för fysik

”Tillverkning, modifiering, karaktärisering och utnyttjande av kolnanostrukturer med unika egenskaper.”, totalt 2 850 000 kronor för åren 2011-2013


Projektbidrag  från Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

Följande forskare vid Umeå universitet har tilldelats medel för åren 2011-2013 (i alfabetisk ordning):

Niklas Arnberg, institutionen för klinisk mikrobiologi

"Virus receptors: implications for tropism, treatment and targeting", 2 250 000 kr

Patric Blomstedt, institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap

"Deep brain stimulation in the treatment of depression, obsessive-compulsive disorder and Tourette´s syndrome", 1 200 000 kr.

Staffan Bohm, institutionen för molekylärbiologi

"Retinoid signaling during olfactory sensory map formation and regeneration", 1 200 000 kr.

Andrei Chabes, institutionen för medicinsk kemi och biofysik

"dNTPs and maintenance of genome stability", 2 100 000 kr.

Helena Edlund, Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM)

"Beta-cell function, hyperinsulinemia, autophagy, and diabetes", 3 900 000 kr.

Maria Fällman, institutionen för molekylärbiologi

"Molecular mechanisms in the interplay between bacteria and host during gastrointestinal infections", 2 400 000 kr.

Charlotte Häger Ross, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

"Knee function after ACL injury - a long term follow up with focus on detailed movement analysis, osteoarthritis and quality of life", 2 250 000 kr.

Erik Johansson, institutionen för medicinsk kemi och biofysik

"Investigation of a novel function of human DNA Polymerase theta (POLQ)", 1 200 000 kr.

Jörgen Johansson, institutionen för molekylärbiolog

"RNA-mediated virulence regulation: Possible targets of novel antibacterial compounds", 1 800 000 kr.

Beatrice Melin, institutionen för strålningsvetenskaper

"Molecular epidemiology of brain tumours", 2 700 000 kr.

Tommy Olsson, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

"Obesity-related morbidity. The role of steroid hormones, inflammation and ectopic lipid deposition", 2 700 000 kr.

Gunilla Strandberg, institutionen för omvårdnad

"Stress of conscience and burnout among healthcare personnel in elderly care", 2 250 000 kr.

Ingrid Strömberg, institutionen för integrativ medicinsk biologi

"Reconstruction of the basal ganglia. Grafting therapy in neurodegenerative disorders", 2 400 000 kr.

Bernt Eric Uhlin, institutionen för molekylärbiologi

"Bacteria-host interactions: Mechanisms for expression of virulence factors in enterobacteria", 3 600 000 kr.

Sun Nyunt Wai, institutionen för molekylärbiologi

"Identification of Vibrio cholerae factors contributing to the intestinal and extra-intestinal pathogenesis, environmental survival and emergence of new pathotypes", 2 400 000.

Projektbidrag inom området alternativa metoder till djurförsök

Inom Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa fördelades också ett projektbidrag på området alternativa metoder till djurförsök enligt 3R-principen:

Liudmila Novikova, Institutionen för integrativ medicinsk biologi

"Experimental in vitro model of spinal cord injury to study growth-promoting effects of mesenchymal stem cells and biosynthetic conduits", 1 200 000 kr 2011—13.

Kontaktuppgifter till forskarna finns på:
http://www.umu.se/sok/personalkatalog