"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-09-10

Miljön i kåkstäder ökar risk för sjukdom och död

NYHET När en allt större del av befolkningen i låg- och medelinkomstländer flyttar in till städernas slum och kåkstäder ökar risken för sjukdomar och dödsfall på grund av skadlig miljöexponering. Det konstateras i en avhandling från Umeå universitet.

– Att förbättra stadsmiljön och åstadkomma en hållbar utveckling i snabbväxande städer är väldigt viktigt för att säkerställa hälsa och främja välbefinnande i låg- och medelinkomstländer. Risken är annars överhängande att de som flyttar in till städerna drabbas av sjukdom och även död på grund av skadlig miljöexponering, exempelvis i form av luftföroreningar och extrema temperaturer, säger Thaddaeus Egondi, doktorand vid enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet, som har skrivit avhandlingen.

Den snabba urbaniseringen är en utmaning för många städer i låg- och medelinkomstländer, inte minst på grund av en stor andel av de som flyttar in till städerna hamnar i slumområden och kåkstäder. Ett antal studier har visat att denna socialt utsatta stadsbefolkning drabbas av olika hälsoproblem, men hur olika miljöfaktorer bidrar till sjukdom och dödlighet i dessa populationer är inte klarlagt.

Thaddaeus Egondi har därför i sitt avhandlingsarbete undersökt hälsorisker från miljöexponering i en databas vid African Population and Health Research Center (APHRC), där man har följt befolkningen i två slumområden, Korogocho och Viwandani i Nairobi, Kenya, sedan 2003.

Avhandlingen visar att personer som bor i dessa slumområden utsätts för luftföroreningar som når upp till 214 mikrogram per kubikmeter och dygn, vilket ska jämföras med rekommenderade gränsvärden på 25 mikrogram per kubikmeter och dygn som Världshälsoorganisationen har ställt upp. Avhandlingen visar också att barn under fem år som bor i mycket förorenade områden hade 30 procent ökad risk att utveckla sjukdomar som hosta, feber, andningssvårigheter, samt 15 procent ökad risk att avlida, jämfört med barn som bor i områden med luftföroreningar under gränsvärdena.

Enligt Thaddaeus Egondi har de hälsorisker som skadlig miljöexponering medför hittills varit osynliga på grund av brist på tillförlitliga data.

– Med data från APHRC får vi helt nya möjligheter att bedöma effekterna av exponering för luftföroreningar och temperaturvariationer i befolkningen. Sannolikt kommer vi även i våra fortsatta studier få se hur socialt utsatta i städerna bär en stor sjukdomsbörda på grund av skadlig miljöexponering. Detta förstärks dessutom av begränsad tillgång på ordentlig sjukvård, säger Thaddaeus Egondi.

Han anser att hälsoproblemen kopplade till luftföroreningar sannolikt kommer att fortsätta öka eftersom befolkningen i Nairobi fortsätter att växa och att en stor andel hamnar i slumområden. Lämpliga åtgärder för att förhindra en sådan utveckling skulle kunna vara en förbättrad avfallshantering, fler naturområden och en genomtänkt stadsplanering.

Thaddaeus Egondi har även undersökt sambandet mellan exponering för extrema temperaturer och dödlighet. I denna studie visade det sig att dödligheten framför allt ökade under episoder med låga temperaturer. Bland annat ökade risken för dödlighet bland barn med 40 procent. Enligt avhandlingen beror detta sannolikt på bristande möjligheter till uppvärmning av bostäder kombinerat med en hög luftföroreningsnivå under den kalla årstiden.

– Våra uppskattningar visar att varje extremt kall period bidrog till 26 förlorade levnadsår i studiepopulationen. Sannolikt skulle enkla åtgärder som ökad tillgång till varma kläder och en förbättrad bostadsstandard minska de negativa hälsoeffekterna av kyla, säger Thaddaeus Egondi.

Läs avhandlingen

Thaddaeus Egondi kommer från Nairobi, Kenya. Han har en examen i biostatistik och är doktorand vid enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet.

För mer information, kontakta gärna:

Thaddaeus EgondiTelefon: +254 724 530 919
E-post: tegondi@gmail.com, thaddaeus.egondi@epiph.umu.se

Om avhandlingen

Thaddaeus Wandera Egondi, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för epidemiologi och global hälsa, försvarar sin avhandling med titeln: Synliggörande av det osynliga. Hälsokonsekvenser från miljöföroreningar bland fattiga invånare i Nairobi, Kenya - (Engelsk titel: Making Visible the Invisible. Health risks from environmental exposures among socially deprived populations of Nairobi, Kenya).

Opponent: Professor Patrick Kinney, Environmental Health Sciences, Mailman School of Public Health, New  York, USA. Huvudhandledare: Joacim Rocklöv.

Disputationen äger rum kl. 09.00, Norrlands universitetssjukhus, Sal 135, Allmänmedicin.

Redaktör: David Meyers