"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-10-22

Miljonanslag från Vetenskapsrådet: Umeå får forskarskola för allmänläkare

NYHET Umeå blir från 2010 centrum för den svenska forskarutbildningen i allmänmedicin. Vid universitetet inrättas då en av de fem nationella forskarskolor som fått sammanlagt 75 miljoner kr från Vetenskapsrådet. Uppdraget blir att hjälpa fler allmänläkare fram till doktorsexamen.

– Vi ser det som ett erkännande av det som vi har byggt upp genom åren genom att erbjuda allmänläkarna i Norrland utbildning i forskningsmetodik, säger professor Lars Hjalmar Lindholm – välkänd blodtrycksforskare och blivande föreståndare för forskarskolan.

Lindholm har tillsammans med docent Olov Rolandsson utarbetat planerna och ansökan, som är undertecknad av Umeå universitets rektor Göran Sandberg.

Enheterna för allmänmedicin vid tre universitet — Umeå, Linköping och Göteborg —har bildat ett nätverk för att driva den nationella forskarskolan. Första året (2010) antas 20 nya doktorander, därefter 10 per år under de fem år som anslaget omfattar. Lärarstaben vid de tre universiteten omfattar 10 professorer, 23 lektorer och 16 övriga lärare, de flesta disputerade. Nätverket har sammanlagt 86 intresserade, av vilka 45 redan är antagna som doktorander och 41 kommer att antas inom det närmaste året. Också doktorander från landets övriga medicinska lärosätena (Lund, Uppsala och Karolinska institutet) är välkomna.

Det övergripande målet för forskarskolan är att säkerställa en ny generation välutbildade forskare i allmänmedicin genom en utbildning med hög internationell standard. Alla de nätverkande universiteten har lång erfarenhet av att ge kurser i forskningsmetodik och stommen för skolan blir de redan befintliga kurserna, som kommer att samordnas med lärare och doktorander blandat från de tre universiteten. Under de två första åren utvecklas dessutom fyra nya kurser: Om konsultation, om screening (massundersökning) och förebyggande av kroniska sjukdomar, om evidensbaserad medicin samt om implementering av forskning, dvs. hur man överför forskningsresultat till vården.

Forskarskolan kommer att styras av ledamöter från de tre universiteten, berörda landsting samt internationella forskare och lärare. I styrgruppen ingår bl.a. dr Stuart Spencer som är seniorredaktör vid den brittiska medicintidskriften The Lancet. En koordinator vid varje universitet samordnar verksamheten lokalt. Umeå universitet står för administrationen av forskarskolan. Landstingen runt de tre lärosätena kommer att bekosta 25 % eller mer av doktorandernas lön under studietiden.

Allmänmedicinen svarar för ungefär en procent av den medicinska forskningen i Sverige medan allmänläkarna i primärvården sköter en mycket stor del av sjukvården. En förklaring till denna obalans kan vara att allmänmedicin är ungt som akademiskt ämne, en annan att allmänmedicinska forskare börjar sina forskarstudier förhållandevis sent i karriären, vilket ger kort tid för att starta projekt och driva forskargrupper.

Umeåskolan ingår i en satsning på att förbättra den kliniska, dvs. direkt vårdanknutna, forskningen i Sverige. Vetenskapsrådet finansierar i sitt beslut två nationella forskarskolor i psykiatri, två i allmän klinisk forskning och en i allmänmedicin:

  • Psykiatrisk forskning: Göteborgs universitet, Karolinska institutet
  • Generell klinisk forskning: Karolinska institutet, Linköpings universitet
  • Allmänmedicinsk forskning: Umeå universitet

Totalt får forskarskolorna 15 miljoner kronor vardera, fördelat över fem år. Deras betydelse för den kliniska forskningen i Sverige kommer att utvärderas efter bidragsperioden.

För mer information, kontakta gärna professor Lars Hjalmar Lindholm, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet,mobil 070-692 35 26,
e-post larsh.lindholm@fammed.umu.se