"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-10-19

Mödrahälsovård minskar HIV-spridningen på Malawis landsbygd

NYHET Gratis mödrahälsovård på Malawis landsbygd gör att fler HIV-positiva kvinnor föder på sjukhus och att förskrivningen av förebyggande antivirala medel följs bättre. Vården minskar därför risken för att kvinnan smittar sitt barn med HIV, visar Fyson Kasenga i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet 23 oktober.

Kvinnor i fattiga miljöer har svårigheter att få tillgång till mödrahälsovård. Till följd av detta föder de flesta sina barn hemma, vilket ökar risken för spridning av HIV-viruset från modern till barnet bland kvinnor som är HIV-positiva. Gratis mödrahälsovård ökar andelen födslar på sjukhus och följsamheten till den förebyggande behandlingen med antivirala medel, både för den HIV-positiva kvinnan innan förlossningen och för hennes nyfödda barn efter förlossningen. Att föda på sjukhus minskar därför risken för att kvinnan smittar sitt barn med HIV.

Kvinnor i u-länder fortsätter att föda sina barn i hemmet av många skäl. Brist på transport, tradition, ojämlikhet mellan könen och negativa attityder hos hälso- och sjukvårdens personal är några av dessa. Fattigdomen är dock fortfarande det viktigaste skälet till att kvinnor inte utnyttjar mödrahälsovården.

Fyson Kasenga har använt ett operationellt tillvägagångssätt i sin forskning om HIV-positiva kvinnors upplevelser av vården innan förlossningen, behandlingen av hälso- och sjukvårdens personal och samhällets attityder. Gravida HIV-positiva kvinnor följdes upp, från vården innan förlossningen till förlossningen och tiden därefter. Detta gjordes med hjälpa av register med uppgifter om perioden innan födseln, programmet för förebyggande av smitta från moder till barn (mother-to-child-transmission programme, PMTCT) och förlossningen.

Avhandlingen visar att införande av progressiv politik i vården innan förlossningen är förknippat med ökad användning av mödrahälsovård i marginaliserade samhällen. I sammanhanget Malawis landsbygd, där denna studie gjorts, har integrering av all nödvändig mödrahälsovård tillsammans med gynnande politik lett till ökad användning av mödrahälsovården och därav följande minskad dödlighet bland mödrar och nyfödda. Samhällena på landsbyden, attityderna bland hälso- och sjukvårdens personal samt hälso- och sjukvårdens tillgång till resurser behöver alla vara redo för den utmaning det innebär när ny politik innebär ökad efterfrågan.

Fyson Kasenga är engelskspråkig, och avhandlingen kommer att försvaras på engelska. Han nås på e-post fkasenga@sdnp.org.mw, eller mobiltelefon 070-692 86 46.

Fredag 23 oktober försvarar Fyson Kasenga, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, epidemiologi och folkhälsovetenskap, sin avhandling med titeln ”Making it happen: Prevention of mother to child transmission of HIV in rural Malawi.”
Disputationen äger rum klockan 9.00 i rum 260, radiologen vid Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är professor Thorkild Tylleskår, Centre for International Health, Bergen, Norge.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-26223

Redaktör: Bertil Born