"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-06-27

NorrSams kick-off samlade forskare i samiska frågor

NYHET Ett 30-tal internationella forskare som arbetar med samiska frågor diskuterade utvecklingen av NorrSam-nätverket den 16 maj 2023. Hybrid-kick-offen ägde rum på Várdduo – Centrum för samisk forskning och finansierades av Arktiskt centrum vid Ubmejen universitiähta/Umeå universitet.

Text: Lieuwe Jan Hettema

NorrSams officiella kick-off lockade forskare från olika discipliner och som representerade ett brett spektrum av forskningsintressen.  Deltagare kom från nio olika universitet från hela Sábmie – samernas landoch även från utanför Norden. Bland deltagarna fanns särskilt doktorander, men även postdoktorer, seniora forskare och ett antal som planerar att doktorera.

NorrSam är ett nätverk för forskare i början av sin karriär med intresse för forskning kring frågor som är relevanta för Sábmie och samerna. Kick-offens syfte var att samla aktiva medlemmar i nätverket och att bjuda in forskare som ännu inte är medlemmar. Genom att samlas i ett hybridevenemang kunde enskilda forskares intressen och behov för ett relevant nätverk diskuteras.

Kick-offens stora uppslutning visar på behovet av att ha ett nätverk, men också intresset för att studera och inkludera samiska perspektiv, kunskaper och erfarenheter i akademin. Docent Krister Stoor berättade under evenemanget om hur akademiska intresse för samiska frågor utvecklades. Han har aktivt deltagit i att etablera och utveckla samiska studier i Ubmeje (Umeå) sedan 1989.

Bygga ett nätverk

Norges, Sveriges, Finlands och Rysslands statsgränser, som delar upp Sábmie (kan) leda till en utspridning av samisk forskning. Deltagarna i kick-offen diskuterade behovet av att knyta an till andra forskare inom samiska studier. Huvudsyftet med NorrSam är att knyta samman enskilda forskare, oavsett på vilken sida av Sábmie de forskar. De geografiska avstånden och mångfalden av akademiska fält inom samisk relaterade ämnen kan dock vara en utmaning för att nå detta mål.

Professor Coppélie Cocq var inbjuden för att dela sina kunskaper om hur man utvecklar ett transnationellt och tvärvetenskapligt nätverk. I hennes presentation ingick strategier för att bygga upp ett nätverk som trots skillnaderna mellan akademiska discipliner kan vara intressant och relevant för alla medlemmar i NorrSam. Hon lyfte fram vikten för forskare i början av sina karriärer att ha en mötesplats för att diskutera sitt arbete och lära av varandra, men också för att bygga relationer inom akademin.

Diskutera behoven

Deltagarna diskuterade hur en mötesplats som NorrSam kan konstrueras och hur den skulle kunna fungera, efter professor Cocqs strategier. Vikten av att som nätverk knyta an till samiska organisationer, föreningar och samhällen lyftes fram som en nödvändighet. Ett annat syfte med nätverket bör vara att knyta an till etablerade forskare inom same- och urfolksvetenskap. Att inkludera beslutsfattare och myndigheter i verksamheten diskuterades också.

Diskussionerna visade mest av allt det gemensamma behovet av samarbete och ett brett utbud av möjligheter att organisera evenemang och att samarbeta: från att organisera workshoppar och seminarier, till att etablera (online) läsgrupper och skriva akademiska artiklar tillsammans. Under idémötet identifierades gemensamma forskningsämnen som relaterar både till deltagarnas forskningsfält och till forskning om samiska och urfolksämnen i allmänhet.

NorrSams kick-off markerade en nystart av ett nätverk som hade vilat sedan covid-19-pandemin började. Det överväldigande intresset för kick-offen ger intrycket att fokus på forskning inom Sábmie, i stället för att fokusera på samisk forskning i Sverige, ökar möjligheterna till aktivt nätverkande och samarbete. Deltagarnas diskuterade behov och intressen utvärderas för att utveckla NorrSam-nätverket ytterligare under de kommande månaderna.

NorrSam – forskarnätverket