"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-10-29

Restaureringsprojekt återskapar variation i Vindelälven

NYHET EU-projektet Vindel River LIFE som pågått i närmare sex år avslutas den 31 oktober. Då upphör restaureringsarbetet i de biflöden till Vindelälven som påverkats av en mer än hundraårig flottningsepok.

This news is available in English

Verksamheten i projektet har inriktats på hur man praktiskt arbetar för att återställa vattendrag och hur man följer upp och utvärderar restaureringseffekter.

– Under projektets gång har vi haft tät kontakt med allmänheten, markägare, skolor och forskare både i Sverige och utomlands för att sprida våra erfarenheter av hur restaurering kan bedrivas, säger projektledare Johanna Gardeström, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

Vindel River LIFE har varit ett samarbetsprojekt mellan Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Ume-/Vindelälvens fiskeråd och Havs- och vattenmyndigheten. Inom projektet har man restaurerat delar av 25 biflöden till Vindelälven (från Sorsele kommun ner till Umeå kommun), vilka har varit hårt påverkade av rensning, kanalisering och flödesreglering för flottning. Under det senaste året har även ett par forsar i Vindelälvens huvudfåra restaurerats.

Tidigare var man väldigt försiktig när man restaurerade vattendrag. Ofta återfördes bara det sprängmaterial som låg på strandkanten och man breddade sällan vattendragen. Det Vindel River LIFE har gjort är att jobba med mer omfattande restaurering, så kallad demonstrationsrestaurering. Detta innebär att vattendragsrestaurering i dag är något helt annat än vad den var bara för ett par årtionden sedan.

Johanna Gardeström har lett projektet Vindel River LIFE.
Foto: Ingrid Söderbergh

Syftet med restaureringen har varit att återskapa miljövariation liknande den som fanns i vattendragen innan flottningsepoken. Det innebär krokigare, bredare och mer komplexa biflöden för att få långsammare och mer variationsrika strömmar, vilket i slutänden kan öka livsutrymmet för många arter.

– Ett exempel på hur vi skapat variation är att söndersprängda block i vattendragen ersatts med stora stenblock och träd som hämtas från omkringliggande marker. Sådana objekt bromsar upp vattenströmmarna, skapar gynnsamma översvämningar i intilliggande strandområden samt samlar upp gräs, löv och kvistar, som blir till föda för vattenlevande insekter, som i sin tur blir till föda för fisk, säger Johanna Gardeström.

Resultaten av Vindel River LIFE:s nya spännande metoder visar på tydliga hydrologiska effekter: strömhastigheten har minskat och strömmarna har blivit mer varierande. Vattendragen har också blivit bredare efter restaurering. Inom projektet har det tagits bort 20 flottledsdammar som har hindrat fiskvandring, vilket innebär att drygt 250 kilometer avstängda strömsträckor återigen öppnats upp. Dessutom har ett stort antal sidofåror som varit avstängda under timmerflottningen återöppnats. Dessa två åtgärder har tillsammans underlättat för vandrande lax och öring och ger naturligtvis också möjligheter för andra djur och växter att spridas.

Andra restaureringsprojekt har tagit efter de metoder som utvecklats och flera forskningsprojekt har valt att arbeta i de områden som restaurerats av projektet Vindel River LIFE.

Trots att projektet nu slutar kommer framtida forskning att ha stor nytta av de restaurerade områdena. Återhämtningen efter restaurering går långsamt och det är viktigt att följa den processen för att förstå och eventuellt kunna påverka den. De stenar, block och träd som läggs ner i vattendragen sätter sig inom några år och vattenströmmarna anpassar sig snabbt. Växter och djur har däremot svårt att genast dra nytta av de miljöer som skapats. Det kan bero på många olika faktorer, exempelvis brist på växter och djur i närområdena och skogsbruk i vattendragens närhet.

– Forskarna tror dock att vattendragen kommer att fortsätta att återhämta sig under många decennier framåt varför det gäller att ha tålamod, säger Johanna Gardeström.

Om Vindel River LIFE:

Inom projektet har biflöden som fragmenterats och kanaliserats under flottningsepoken restaurerats i syfte att bredda flödet, skapa större variation i vattendragsmiljöerna och ge ökat livsutrymme för arter i Vindelälvssystemet. Vindel River LIFE har finansierats av Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Ume-/Vindelälvens fiskeråd och Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med EU, Länsstyrelsen i Västerbottens län samt Arjeplogs, Sorsele, Lycksele, Vännäs, Vindeln och Umeå kommuner.
www.vindelriverlife.se

Läs mer/Rapporter och artiklar i vetenskapliga tidskrifter:

1. Projektets populärvetenskapliga rapport (Layman)

2. Gardeström et al. 2013, om de hydrologiska effekterna av demonstrationsrestaurering

3. Nilsson et al. 2015, om varför man ser så få biologiska effekter efter vattendragsrestaurering

För mer information, kontakta gärna:

Johanna Gardeström, projektledareTelefon: 090-786 65 61
E-post: johanna.gardestrom@umu.se

Christer Nilsson, projektkoordinatorTelefon: 090-786 60 03
E-post: christer.nilsson@umu.se

Högupplösta pressbilder:

Abmobäcken före och efter demonstrationsrestaurering. Foto: Daniel Jonsson

Johanna Gardeström, projektledare. Foto: Ingrid Söderbergh

Redaktör: Ingrid Söderbergh