"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-02-09

Restriktioner avvecklas - detta gäller efter den 9 februari

NYHET Rektor har beslutat att nuvarande rekommendationer för undervisning och examinationer ska ligga kvar till och med den 28 februari. Den gradvisa återgången till arbetsplatsen påbörjas den 15 februari eftersom regeringens särskilda uppdrag till statliga myndigheter om hemarbete gäller till och med den 14 februari. Återgången ska vara genomförd den 14 mars.

Fortsatt gäller att personer som är sjuka och har symptom ska stanna hemma från arbete och undervisning. Ej vaccinerade personer ansvarar själva för att hålla avstånd till andra och ska undvika platser med trängsel.

Rekommendationer för undervisning och examination kvar till och med den 28 februari

Då smittspridningen fortfarande är hög ligger rekommendationen att minska antalet större föreläsningar kvar till och med den 28 februari. Även nuvarande smittskyddsåtgärder vid salstentamina fortsätter till den 28 februari.

Från och med den 1 mars finns inga begränsningar för genomförande av undervisning och examination utifrån covid-19. Inget krav föreligger att ställa om pågående eller redan planerade kurser från digitalt genomförande utan fysisk närvaro, till de ordinarie undervisnings- och examinationsformer som föreskrivs enligt gällande kursplan. De kurser som genom avsteg från kursplan planerats digitalt utan fysisk närvaro, kan därför genomföras som planerat även efter 1 mars.

Möjligheten att ställa om undervisningen genom avsteg från kurs- och utbildningsplan finns fram till och med den 5 juni. Efter det datumet ska all undervisning och examination genomföras enligt ordinarie regelverk om inget annat framgår av senare beslut. Sådan flytt eller sådana avsteg ska genomföras enligt de former som finns föreskrivna i tidigare beslut.

Studenter som genomför extern praktik, undervisning, examensarbete, verksamhetsförlagd utbildning och liknande ska fortsatt följa riktlinjer och rekommendationer från huvudman.

Arrangemang och möten

Även för arrangemang ligger rekommendationen kvar till och med den 28 februari, på grund av fortsatt hög smittspridning. Arrangemang och andra sammankomster ska alltså genomföras digitalt eller skjutas upp fram till och med den 28 februari.

Tidigare rekommendationer för möten, besök och fysiska träffar upphör efter den 9 februari, då Folkhälsomyndighetens rekommendationer att vuxna bör begränsa antalet nära kontakter inomhus, avvecklats.

Rapportering av smittade upphör

Under hela pandemin har chefer uppmanats att rapportera in nya smittade medarbetare och studenter löpande via corona@umu.se. Den rapporteringen upphör från och med onsdag den 9 februari.