"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-02-08

Sociala aktiviteter på nätet viktigt för hälsosamt åldrande

NYHET Meningsfulla och internetbaserade aktiviteter främjar känslan av delaktighet i samhället och är en allt viktigare del i hälsosamt åldrande. I en ny avhandling vid Umeå universitet visar Ellinor Larsson att arbetsterapeuter kan främja delaktighet, minska äldres upplevda ensamhet och stärka deras sociala kontakter med hjälp av ett internetbaserat interventionsprogram.

– Digitaliseringen ökar risken att exkludera äldre personer, som kan ha begränsade erfarenheter av internetbaserade aktiviteter, säger Ellinor Larsson, som är doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.
– Allt fler vardagliga aktiviteter kräver tillgång till internet och för att uppnå ökad delaktighet i samhället behöver vi uppmärksamma frågan hur äldre personer kan inkluderas bättre. Den äldre kan även uppleva sociala förändringar vid förlust av nära och kära och ensamheten kan bli mer påtaglig. Ett samlat krafttag med fokus på hur äldre personers välmående kan främjas genom meningsfulla nätbaserade aktiviteter blir allt viktigare för att stötta dagens åldrande befolkning.


Ellinor Larsson

I sin avhandling, som omfattar intervjustudier och en utvärdering av ett internetbaserat interventionsprogram, beskriver Ellinor Larsson hur hälsofrämjande insatser för äldre kan utvecklas. För att möjliggöra internetbaserade sociala interventioner för äldre behövs, enligt Ellinor Larsson, ett samarbete mellan flera samhällsaktörer.

En av studierna visade att äldre som utförde dagliga aktiviteter på nätet också upplevde tillfredställande delaktighet i samhället. Enligt studien kan deltagandet i nätbaserade aktiviteter främjas genom stöd och uppmuntran från personer i den äldres omgivning, genom större tillgång till teknik samt genom att identifiera vilka aktiviteter på nätet som är meningsfulla och viktiga i den äldres dagliga liv.

Avhandlingen beskriver också hur en arbetsterapeutisk, individanpassad och nätbaserad intervention utformades för att stötta äldre i introduktionen till sociala nätbaserade aktiviteter. I en utvärdering av interventionen visade deltagarna signifikant minskad känsla av ensamhet. En uppföljningsstudie visade att de sociala aktiviteterna på nätet utgjorde ett komplement till andra sociala aktiviteter och kontakter både på och utanför internet.

Ellinor Larsson är ursprungligen från Norrbotten. Förutom sina doktorandstudier så arbetar hon som arbetsterapeut vid Luleå kommun.

Läs en digital publicering av avhandlingen

Om disputationen:

Fredagen den 12 februari försvarar Ellinor Larsson, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, sin avhandling med titeln:  Att främja sociala aktiviteter och delaktighet bland seniorer: Utforska och utvärdera sociala och internetbaserade arbetsterapeutiska interventioner (Engelsk titel: Promoting social activities and participation among seniors: Exploring and evaluating social and Internet-based occupational therapy interventions). Opponent: Eva Wressle, Institutionen för samhälls-och välfärdsstudier/Hälsa, aktivitet och vård, Linköpings universitet. Huvudhandledare: Ingeborg Nilsson.
Disputationen äger rum kl. 09.00 i Aulan, Vårdvetarhuset, Norrlands universitetssjukhus

För mer information, vänligen kontakta:

Ellinor Larsson, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Enheten för arbetsterapi, Umeå universitetTelefon: 070-259 63 02
E-post: ellinor.larsson@umu.se

Redaktör: Daniel Harju