"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-12-02

Sociala relationer främjar hälsosamt åldrande i Europa

NYHET Män i Europa med lägre socioekonomisk status, svaga sociala band och dålig hälsa har svårare att få informellt stöd. De anses därmed ha en högre risk för försämrad svaghet och lägre livskvalitet. Det visar en ny avhandling vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa.

Om man ser till att människor förblir aktiva och friska när de når hög ålder kan man minska de negativa effekterna av befolkningens åldrande på länders ekonomi och välfärdssystem. Septi Lestaris avhandling syftar därför till att ytterligare undersöka de sociala relationernas roll, sociala kontakter, stöd och deltagande, i ett aktivt och hälsosamt åldrande.

I de fyra studierna i avhandlingen undersöks förändringar i sociala relationer över tid, hälsans potentiella effekt på äldre vuxnas sociala relationer, de sociala relationernas nytta för livskvaliteten och pandemins inverkan på sociala relationer.

Avhandlingen visar att ungefär en tredjedel av de äldre européerna deltog i social verksamhet eller gav stöd och en femtedel fick stöd från personer utanför hushållet. De flesta respondenterna hade dock ofta social kontakt och känslomässigt stöd, vilket kan stimulera deras engagemang i socialt stödutbyte och sociala aktiviteter. Med tiden får fler äldre vuxna instrumentellt stöd från personer utanför hushållet.

Motsatta trender observeras för social kontakt, instrumentellt stöd och deltagande, i exempelvis volontärarbete, idrotts- eller sociala klubbar och utbildningsverksamhet. Som väntat tenderar sköra äldre vuxna att ha mindre aktiva sociala relationer. Vidare kan socialt stöd och deltagande främja äldre vuxnas livskvalitet. Överraskande nog kan mottagande av socialt stöd sänka deras livskvalitet.

Under covid-19-pandemin minskade tillhandahållandet av instrumentellt stöd och volontärarbete, men mottagandet av instrumentellt stöd ökade. De strängare kontrollåtgärderna vid covid-19 kunde förhindra att instrumentellt stöd togs emot utanför hushållet. Intressant nog visade det sig att instrumentellt stöd utanför hushållet, troligen i grannskapet, utbyts när äldre vuxnas närstående utsattes för covid-19.

Resultaten tyder på att sociala relationer spelar en viktig roll för ett aktivt och hälsosamt åldrande. Interventionsprogram för att främja stödjande och aktiva sociala relationer bland äldre vuxna i Europa behövs eftersom de kan förebygga försämrad hälsa och förbättra livskvaliteten. Alla interventioner eller stöd måste ges på ett sätt som respekterar de äldres autonomi och kontroll för att undvika att deras livskvalitet skadas.

Avhandlingen bygger främst på data från Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe mellan 2004 och 2020 från mer än 20 000 personer över 50 år i europeiska länder. I de fyra studierna används avancerad epidemiologisk analys, bland annat analys av tillväxtkurvor på flera nivåer, analys av latenta klasser, dubbelt robust skattning och logistisk regression på flera nivåer.

Septi Lestari är född och uppvuxen i Lampung-Indonesien. Hon har tidigare en kandidatexamen i näringslära från Gadjah Mada-universitetet i Yogyakarta, Indonesien.

Om disputationen

Septi Kurnia Lestari, Institutionen för epidemiologi och global hälsa, försvarar fredag 9 december kl. 9.00 sin avhandling Aktivt och hälsosamt åldrande i Europa - betydelsen av sociala relationer. Opponent: Mikael Rostila, Stockholms universitet. Huvudhandledare: Nawi Ng.