"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-05-15

Svårare sjukdom kan förklara högre vårdkostnader för män

NYHET Män drabbas ofta av svårare psoriasis än kvinnor, vilket kan förklara varför vårdkostnaden för sjukdomen är högre för män. Den slutsatsen drar forskare från Umeå universitet i en ny studie.

Det är känt sedan tidigare att psoriasis drabbar ungefär lika många kvinnor som män. Däremot har det visat sig, både i Sverige och internationellt, att män oftare får vård och dessutom dyrare vård för sin sjukdom, jämfört med kvinnor.

– Skillnaderna har oroat oss och föranlett denna studie. Även om studien inte kan utesluta att kvinnor i psoriasisvården diskrimineras, tyder den på att variationerna i vårdkonsumtion mellan könen i första hand beror på en svårare sjukdom hos män. Det är viktigt att även lyfta in frågan om skillnader i sjukdomens svårighetsgrad i debatten om ojämlik vård mellan könen, säger studiens ledare Marcus Schmitt-Egenolf, överläkare vid Hud- och STD-kliniken, Norrlands universitetssjukhus, och lektor vid Umeå universitet.

I studien, som publiceras i tidskriften Plos One, undersöktes data från 2 294 svenska patienter med måttlig till svår psoriasis. Fokus låg på sjukdomens svårighetsgrad bland kvinnor och män, samt vilken grad av symtom individerna hade när biologiska läkemedel sattes in. Denna behandling är förhållandevis ny och mer kostsam, jämfört med traditionella behandlingsmetoder, vilket gör att den ofta sätts in när annan behandling inte har visat sig fungera.

Uppgifterna om patienternas sjukdom hämtades från det nationella psoriasisregistret PsoReg, där man bland annat registrerar behandling med biologiska läkemedel.

Studien visar att männen hade allvarligare symtom jämfört med kvinnorna, enligt Psoriasis Area and Severity Index, PASI, som är ett etablerat sätt att utvärdera behandlingseffekten på huden. Männen hade ett signifikant högre PASI-värde redan vid den första kontakten med en hudläkare. När behandling med biologiska läkemedel sattes in var PASI-värdet bland män i genomsnitt 12,3, jämfört med 9,8 bland kvinnor. Ålder, sjukdomens svårighetsgrad och ledpåverkan var faktorer som spelade en stor roll i beslutet att använda biologiska läkemedel, medan kön i sig inte verkade ha någon betydelse.

– Skillnaderna verkar primärt inte bero på könsdiskriminering. Män med psoriasis får enligt resultaten i studien svårare symtom än kvinnor, vilket i sin tur kan förklara att de får tuffare behandling och även behandling tidigare i sjukdomsförloppet, säger Marcus Schmitt-Egenolf.

Marcus Schmitt-Egenolf som även är registerhållare för kvalitetsregistret PsoReg, är övertygad om att de svenska kvalitetsregistren är viktiga instrument för att uppnå jämlikt vård.

– Ett av skälen till att vi har etablerat PsoReg är att bevaka att kvinnor och män får samma tillgång till moderna läkemedel, konstaterar Marcus Schmitt-Egenolf.

Marcus Schmitt-Egenolf, överläkare, universitetslektor, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Avdelningen för dermatologi och venereologi, Umeå universitet. Han kan nås på:
Telefon: 090–785 28 75, 070–546 37 84
E-post: marcus.schmitt-egenolf@umu.se

Klicka på länken för att läsa studien.
http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0063619

Redaktör: Mattias Grundström Mitz