"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-02-08

Utvärdering topprankar Umeå universitets marina forskning

NYHET En utvärdering av svensk marin forskning rankar två projekt vid Umeå universitet som de bäst genomförda inom sina respektive områden. Rapporten visar att svensk marin forskning håller hög kvalitet men att resultaten ofta inte når ut till politiker och praktiker. Det har däremot Umeåforskarna lyckats med.

Totalt har sex temaområden granskats och för varje område har ett forskningsprojekt valts ut som ”best practice”. De två projekt som valts ut för Umeå universitet återfinns inom områdena övergödning med ett projekt under ledning av Agneta Andersson, professor i pelagial ekologi, samt området miljögifter som letts av Mats Tysklind, professor i miljökemi och Karin Wiberg, docent i miljökemi.

Panelen var helt enig om att toppranka Agneta Anderssons projekt och de gratulerar forskarlaget för den höga kvaliteten i projektet. Forskarna har undersökt hur marina födokedjor i Bottniska viken förändras från att vara dominerade av växtplankton till att under perioder med hög älvtillrinning ha bakterier som den viktigaste näringsbasen. Klimatförändringar tros kunna förvärra situationen ytterligare och konsekvensen kan bli en försämrad produktivitet på alla nivåer, från mikroorganismer till rovfiskar. Forskningen har resulterat i förträffliga publikationer i högt rankade tidskrifter. Intressenter på lokal, nationell och internationell nivå har dessutom engagerats i projektet, som är av stor betydelse för Sveriges och Finlands arbete med att fastställa mål inom EU:s ramdirektiv för vatten och för en marin strategi.

Karin Wiberg och Mats Tysklind har i sin forskning undersökt dioxiner och deras källor längs den svenska kusten. Utvärderarna lyfter fram den högklassiga tekniken och de innovativa statistiska metoderna som forskarna utvecklat för att identifiera dioxinkällorna. Forskningen har hög relevans med tanke på att halterna av dioxiner i Östersjön inte har nått tillfredsställande nivåer trots åtgärder för att minska utsläppen. Projektet har resulterat i såväl en rad publikationer i högt rankade vetenskapliga tidsskrifter som ett flertal populärvetenskapliga artiklar. Under hela projektet har det funnits en kontinuerlig dialog med alla berörda parter: näringslivet, Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Bland annat har näringslivet fått råd om sanering och provtagning. Naturvårdsverket har dessutom utlyst forskningsmedel baserat på resultaten från projektet.

Utvärderingen, som nu lämnats till regeringen, är genomförd av Formas och Naturvårdsverket och gäller för åren 2003-2009. Panelen har bestått av forskare och praktiker med marin bakgrund, tre från Sverige och åtta från övriga Europa.

Utvärderingen går att ladda ned från Forskningsrådets Formas hemsida:
http://www.formas.se/formas_templates/Page____5691.aspx

För ytterligare information om utvärderingen, kontakta:Lisa Almesjö, Forskningsrådet Formas Telefon: 08-775 40 53, 070-385 4053
E-post: lisa.almesjo@formas.se

Gunilla Lagerstedt, NaturvårdsverketTelefon: 08-698 1309
E-post: gunilla.lagerstedt@naturvardsverket.se

För ytterligare information om forskningsprojekten, kontakta:Agneta Andersson, professor i pelagial ekologiTelefon: 090-786 79 75, 070-509 42 60
E-post: agneta.andersson@emg.umu.se

Mats Tysklind, professor i miljökemiTelefon: 090-786 6668
E-post: mats.tysklind@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman